Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2019-12-05
U2019/03982/BS(delvis)
U2019/04117/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Rymdstyrelsen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288, prop. 2019/20:2 utg.omr. 16, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:65).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb i staten

Rymdstyrelsen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid
myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare
instruktion från Statskontoret.

Prognoser

Rymdstyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Prognoserna ska lämnas senast:

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

Testbädd för rymdverksamhet

Regeringen uppdrar åt Rymdstyrelsen att utbetala 30 000 000 kronor till Svenska rymdaktiebolaget (SSC) senast den 31 maj 2019 för utveckling av en testbädd för rymdverksamhet vid Esrange. Testbädden ska ge en förmåga att genomföra test- och utvecklingsverksamhet vid Esrange inom återanvändningsbar uppskjutningsteknik. Testbädden ska också möjliggöra teknikdemonstration och tester av teknik för exploatering av andra planeter. Investeringen omfattar etablering av instrumentering och teknik för tester m.m. För att genomföra uppdraget får Rymdstyrelsen rekvirera 10 000 000 kronor från Vetenskapsrådet och 20 000 000 kronor från Verket för innovationssystem senast den 30 april 2019.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen1 123 356
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)1 123 356

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Forskningsmedel till nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

2. Anslaget får användas till att finansiera stöd för forskning och utveckling inklusive industriutvecklingsprojekt och fjärranalys inom nationella och internationella samarbeten samt annan verksamhet med anknytning till forskning och utveckling, t.ex. information, utvärderingar, konferenser och resebidrag. Anslaget får även användas för att finansiera utgifter för statsbidrag för verksamhet vid Esrange samt till utgifter för ersättning till vissa samebyar och till Samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

3. Anslaget får även användas för att täcka underskottet på äldreanslaget 3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer.

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen34 769
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)34 769

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

Anslagsposten får användas för myndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.197 335Inget0
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning
ap.11 0433 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
3:6 (2017) Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.1 (2017)ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet
ap.14 000 000927 809930 0692 142 1222034
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-252 897
2019-02-252 897
2019-03-252 897
2019-04-252 897
2019-05-252 897
2019-06-252 897
2019-07-252 897
2019-08-252 897
2019-09-252 897
2019-10-252 897
2019-11-252 897
2019-12-252 902
Summa34 769
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret