Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 14

2019-12-19
Länsstyrelsen i Södermanlands län
Stora torget
611 86 Nyköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Länsstyrelsen i Södermanlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Södermanlands läns verksamhet för budgetåret 2020.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Länsstyrelsen i Södermanlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 000
Belopp angivna i tkr