Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:11

2019-11-28
U2019/03995/UH
Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kungl. Konsthögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kungl. Konsthögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska dela ut tre stipendier till studenter vid arkitekturskolan.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 40–60 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan65 393
ap.1Takbelopp (ram)65 393

Villkor för anslag 2:55

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan11 355
ap.1Basresurs (ram)11 355

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan1 398
ap.32Lokalkostnader (ram)1 354
ap.33Stipendier (ram)44

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3203 %0
ap.3303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-256 512
2019-02-256 512
2019-03-256 512
2019-04-256 512
2019-05-256 512
2019-06-256 512
2019-07-256 512
2019-08-256 512
2019-09-256 512
2019-10-256 512
2019-11-256 512
2019-12-256 514
Summa78 146
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Konsthögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:55 ap.1Takbelopp
2:56 ap.1Basresurs
2:65 ap.32Lokalkostnader
2:65 ap.33Stipendier
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer