Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2019-11-28
U2019/03994/UH
Högskolan i Borås
501 90 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Högskolan i Borås
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Högskolan i Borås.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 50 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås509 283
ap.1Takbelopp (ram)509 283

Villkor för anslag 2:39

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Borås80 328
ap.1Basresurs (ram)80 328

Villkor för anslag 2:40

ap.1 Basresurs

Av anslaget är 1 090 000 kronor beräknat för en förstärkning av konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)95 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Högskolan i Borås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2548 599
2019-02-2548 599
2019-03-2548 599
2019-04-2548 599
2019-05-2548 599
2019-06-2548 599
2019-07-2549 670
2019-08-2549 670
2019-09-2549 670
2019-10-2549 670
2019-11-2549 670
2019-12-2549 667
Summa589 611
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Högskolan i Borås disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:39 ap.1Takbelopp
2:40 ap.1Basresurs
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer