Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 4

2019-12-05
N2019/03092/MK
N2019/03046/SSS(delvis)
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Konkurrensverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100, prop. 2018/19:99 utg.omr. 24, bet. 2018/19:Fiu21, rskr. 2018/19:288, prop. 2019/20:2 utg.omr. 24, bet. 2019/20:FiU11, rskr. 2019/20:67).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Konkurrensverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lagtillämpning och tillsyn

Antalet ärenden inom ramen för tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579) ska redovisas. Redovisningen ska göras fördelat på ären-
dekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggningstider.

Förbättringsåtgärder

En sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna, remissyttrandena och förslag till regeländringar och andra förbättringsåtgärder ska lämnas. De viktigaste förslagen till regeländringar och andra förbättringsåtgärder ska, där det är relevant, kommenteras utifrån hur de främjar effektiv konkurrens, ökad tillväxt och konsumentnytta.

Forskning

Statistik ska redovisas avseende antalet ansökningar om forskningsmedel som kommit in under året, antalet forskningsprojekt som beviljats stöd och totalt beviljade medel. En kortfattad beskrivning av forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt, uppdelat på konkurrens och offentlig upphandling, inklusive uppdragsforskning ska redovisas.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

– den 17 januari,

– den 15 februari,

– den 2 maj,

– den 29 juli, och

– den 25 oktober.

2 Moderna beredskapsjobb i staten

Konkurrensverket ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas Konkurrensverkets pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket152 999
ap.1Konkurrensverket (ram)152 999

1:14

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket12 804
ap.1Konkurrensforskning (ram)12 804

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för forskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt
med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden
med forskare företrädesvis vid universitet och högskolor inom i första
hand disciplinerna ekonomi och juridik. Medel får användas av verket
för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på
konkurrens- och upphandlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i rådet för forsknings-
frågor ska belasta anslaget.

1:19

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket24 300
ap.2Finansiering av rättegångskostnader (ram)24 300

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Finansiering av rättegångskostnader

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:13 Konkurrensverket
ap.14 5893 %0
1:14 Konkurrensforskning
ap.1414Inget0
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
ap.21 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.4

Medgivet överskridande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Konkurrensverket får disponera följande belopp i form av medgivet överskridande
Anslag/apMedgivet överskridande
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
ap.20
Belopp angivna i tkr

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Konkurrensforskning
ap.113 0009 0002 0002 0002022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen i tabellen är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)22 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2513 900
2019-02-2513 900
2019-03-2513 900
2019-04-2513 900
2019-05-2513 900
2019-06-2513 900
2019-07-2513 900
2019-08-2513 900
2019-09-2513 900
2019-10-2513 900
2019-11-2513 900
2019-12-2512 903
Summa165 803
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Konkurrensverket
1:14 ap.1Konkurrensforskning
På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Johan Anderson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SFÖ och OU
Utbildningsdepartementet, F
Arbetsmarknadsdepartementet, A och ARM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Konsumentverket
Patent- och marknadsdomstolen
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten