Miljödepartementet


Regeringsbeslut
9

2019-12-19
M2019/02218/V(delvis)
M2019/01411/Ke
M2019/02137/Ke
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Box 1206
111 82 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Riksdagen har beslutat om Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg. omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens huvudsakliga uppgifter framgår av förordning (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskningsstöd

Formas ska redovisa följande:

 1. Antalet beviljade ansökningar i förhållande till det totala antalet ansökningar till myndigheten.

 2. Genomsnittlig projektstorlek för beviljade och sökta bidrag.

 3. Hur beviljat forskningsstöd fördelat sig mellan olika bidragsmottagare samt mellan projektmedel och andra stödformer.

 4. Fördelning mellan riktade satsningar och öppen utlysning av projektmedel.

 5. Fördelning per område för beviljade medel under året.

 6. Fördelning per område för utbetalda medel under året.

 7. Hur Formas upprätthåller forskningsfinansieringens långsiktighet genom den genomsnittliga stödperiodens längd och det genomsnittliga bidragsbeloppets storlek. Formas ska säkerställa att detta inte resulterar i att förutsättningarna att få stöd försämras för forskare tidigt i karriären.

Återrapporteringen för punkterna 1–6 ovan ska om det är möjligt redovisas i form av tidsserier för de fem senaste budgetåren, posten utbetalda medel undantagen. Statistiken ska redovisas könsuppdelad och åldersfördelad i tillämpliga delar samt om möjligt per område för områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Övrig återrapportering

 1. Formas ska redovisa hur de medel som utbetalats till Stockholm Environment Institute (SEI), till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL), till Research Institutes of Sweden (RISE) och till Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk) har använts, samt resultat och, i den mån det är möjligt, förväntade effekter.
 2. Formas ska redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att integrera Agenda 2030 i sin verksamhet och därigenom bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.
 3. Formas ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

 4. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar med att utveckla arbetet med kontroll och uppföljning av forskningsbidragen.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

 1. Formas ska i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. Formas har huvudansvar för att samordna och redovisa uppdraget. I uppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Förslag till svenskt bidrag och en plan för det fortsatta arbetet ska redovisas. IOC-UNESCOs planering för årtiondet på global nivå ska beaktas. En delredovisning av förslag till svenskt bidrag ska göras till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 maj 2020. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 2 oktober 2020.

 2. Formas ska, utifrån sina ansvarområden, bistå regeringen i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Detta ska ske i samverkan med Vinnova och andra berörda myndigheter. En delrapport ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter ska rapportering ske den 1 mars 2021, 2022 och 2023.

 3. Formas ska redovisa hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed uppfylla det förvaltningspolitiska målet. Med innovativ förvaltning avses här: innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. Formas ska även redogöra för vilka aktörer myndigheten samarbetar med i sitt innovationsarbete. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 26 februari 2021.

 4. Formas ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

       -  10 februari,

       -  4 maj,

       -  27 juli och

       -  23 oktober

Pågående uppdrag

 1. Uppdrag om inriktning och utveckling av strategiska innovationsområden beslutades i regleringsbrevet för 2017.
 2. Uppdrag om att överföra uppgifter om beviljade forskningsansökningar till Vetenskapsrådet beslutades i regleringsbrevet för 2016.

 3. Uppdrag om att bidra till arbetet med samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistens beslutades den 16 mars 2017 (dnr S2017/01706/FS [delvis]). Uppdraget löper t.o.m. 2020.

 4. Uppdrag om att inrätta tioåriga nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbar samhällsbyggnad samt om utlysning av medel till stöd för forskning om en social bostadspolitik beslutades den 18 maj 2017 (dnr U2017/02404/F och M2017/01282/Mm). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) årligen i samband med årsredovisningen.

 5. Uppdrag om att, inom ramen för livsmedelsstrategin, inrätta ett tioårigt nationellt forskningsprogram för livsmedel beslutades den 1 juni 2017 (dnr N2017/03897/SK). Uppdraget ska redovisas årligen senast den 28 februari. Senast den 28 februari 2020 ska en slutrapport för den del som avser medlen från utgiftsområde 23 anslag 1:15 lämnas.

 6. Uppdrag att ge stöd till insatser för växtförädling beslutades den 23 mars 2017 (dnr N2017/02349/SUN). Uppdraget ska delredovisas årligen senast den 28 februari och slutredovisas senast den 28 februari 2020.

 7. Uppdrag om Rådet för hållbara städer (M2017/03234/Mm, M2017/03235/Mm och Fi2019/04160/SPN). Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

 8. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m. (dnr A2018/00925/A). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

 9. Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m. (dnr Fi2018/01701/ESA). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande98 129
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader (ram)87 869
ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet (ram)10 260

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes (Formas) förvaltningsutgifter.

ap.2 Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet

Anslagsposten får användas för kostnader för Klimatpolitiska rådet.

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (Ramanslag)

Disponeras av Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande956 408
ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning (ram)956 408

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

 1. Anslaget får användas för utgifter för stöd till forskning inom områdena miljö och samhällsbyggande.

 2. Anslaget ska finansiera forskningsbidrag och anställningar samt projektrelaterade kostnader såsom utvärderingar, beredningsarbete, konferenser, revision, verksamhetsrelaterade it-system, vissa resor och seminarier samt informationsinsatser.

 3. Stipendier som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander får inte finansieras via anslaget.
 4. I enlighet med regeringens proposition 2016/17:50 samt enligt regeringsuppdraget dnr M2017/01282/Mm ska minst 75 000 000 kronor användas till nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande och minst 30 000 000 kronor användas till forskning för en social bostadspolitik.

 5. Minst 130 000 000 kronor ska användas till nationellt forskningsprogram om klimat i enlighet med regeringens proposition 2016/17:50 och enligt regeringsuppdrag dnr M2017/01282/Mm.

 6. Minst 62 500 000 kronor ska användas till strategiska innovationsområden (SIO).

 7. Formas ska betala ut 30 000 000 kronor till Stiftelsen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning (SIVL) för basfinansiering och samfinansierad miljöteknikforskning vid IVL Svenska miljöinstitutet AB. Av dessa ska minst 20 000 000 kronor användas för samfinansierad forskning med näringslivet eller för nationell finansiering av EU-projekt. 

 8. Formas ska betala ut 34 000 000 kronor till Stockholm Environment Institute (SEI) för institutets basfinansiering och samfinansierad forskning. Medlen ska användas bl.a. för att finansiera aktuella projektarbeten. Minst 9 000 000 kronor ska användas för samfinansierad forskning eller för nationell finansiering av EU-projekt. Minst 2 000 000 kronor ska användas för genomförande av den ledarskapsgrupp för industriomställning som Sverige lanserade vid FN:s klimattoppmöte i New York i september 2019. 

 9. Formas ska bidra med 7 000 000 kronor till Polarforskningssekretariatet för drift och hyra av isbrytaren Oden i samband med arktisk forskningsverksamhet. Polarforskningssekretariatet ska till Formas redovisa hur medlen har använts.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
ap.12 6363 %0
ap.23073 %0
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.128 692Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning
ap.12 000 000965 000565 000470 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Formas får ingå förpliktelser som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 2 000 000 000 kronor 2021–2026. Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-258 177
2020-02-258 177
2020-03-258 177
2020-04-258 177
2020-05-258 177
2020-06-258 177
2020-07-258 177
2020-08-258 177
2020-09-258 177
2020-10-258 177
2020-11-258 177
2020-12-258 182
Summa98 129
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggandes disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader
2:1 ap.2Forskn.rådet - till Klimatpolitiska rådet
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Lars Berg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevision
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet
Näringsdepartementet/DL, EIN, JL, SMF
Kulturdepartementet
Förvaltningsavdelningen
Riksdagens miljö- och jordbruksutskott
Riksrevisionen
Arkitektur- och designcentrum
Boverket
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
Klimatpolitiska rådet
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Polarforskningssekretariatet
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statskontoret
Strålsäkerhetsmyndigheten
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitetskanslersämbetet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
IVL Svenska miljöinstitutet AB
Research Institutes of Sweden, RISE
Stiftelsen Lantbruksforskning
Stiftelsen Skogsbrukets forskningsinstitut (Skogforsk)
Stockholm Environment Institute

Senast uppdaterad: