Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:17

2019-12-19
S2019/05315/RS(delvis)
Inspektionen för vård och omsorg
Box 45184
104 30 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Inspektionen för vård och omsorg
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för vård och omsorg och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Nationellt samordnad tillsyn 

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten under året har arbetat med nationellt samordnad tillsyn. Redovisningen ska ange vilka områden som har granskats i nationella tillsynsinsatser och hur många och vilka typer av verksamheter som har ingått i granskningen.

Insatser för jämställdhet 

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Samverkan med Försäkringskassan 

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa hur myndigheten har samverkat med Försäkringskassan i frågor som rör personlig assistans och tandvård.

2

Organisationsstyrning

Sjukfrånvaro

Inspektionen för vård och omsorg ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att sänka sjukfrånvaron vid myndigheten.

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Inspektionen för vård och omsorg rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Prognos

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes. 

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Nya uppdrag

Analys av regelverket för tillståndsprövning

Inspektionen för vård och omsorg ska analysera nuvarande regelverk för tillståndsprövning inom vård och omsorg. Uppdraget inkluderar analys av avgiftsnivåerna och hur dessa motsvarar kostnaderna för arbetsinsatsen i tillståndsprövningen samt en beskrivning av hur det nuvarande regelverket påverkar företag verksamma inom flera sektorer som styrs av olika regelverk. Myndigheten ska ge förslag på åtgärder för att förbättra tillståndsprövningen med särskilt fokus på förslag som kan säkerställa att avgifterna i större utsträckning står i proportion till den arbetsinsats som utförs av myndigheten. Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 maj 2020 och slutredovisas senast den 31 mars 2021. 

Analys av arbetet med assistansanordnare

Inspektionen för vård och omsorg ska göra en analys av arbetet med tillsyn och prövning av tillstånd för assistansanordnare i syfte att öka kvaliteten för brukarna inom insatsen personlig assistans. Myndigheten ska ge förslag till åtgärder för att hindra anordnare från att bedriva oseriös verksamhet. Myndigheten ska samråda med Försäkringskassan i uppdraget. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 26 oktober 2020.

Analys av ägar- och ledningsprövning samt upprätta omsorgsregister

Inspektionen för vård och omsorg ska analysera möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningar samt minska den administrativa bördan på regional och kommunal nivå genom att tillhandahålla information om godkända företag i de prövningar som görs av myndigheten i ett omsorgsregister. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 30 november 2020.

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapporteringstidpunkt
Uppföljning av enskildas klagomålRegleringsbrev 2018

Slutredovisning 2020-02-28

Samverkansfunktion och handlingsplan för arbetet mot antibiotikaresistensRegeringsbeslut S2017/01706/FST.o.m. 2020
Redovisning av regeringsuppdrag om att följa upp mål för förenklingsarbetet på centrala myndigheter ska förutom till Tillväxtverket också redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 mars.

Regeringsbeslut 2014/5377/ENT

1 mars årligen 2015-2021
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.Regeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2020-04-01 och 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut 2018/01701/ESA

Till Statskontoret 2020-04-01 och 2021-01-15

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

8:2

Inspektionen för vård och omsorg (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för vård och omsorg744 578
ap.1Inspektionen för vård och omsorg (ram)744 578

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Inspektionen för vård och omsorg

Anslagsposten får användas för Inspektionen för vård och omsorgs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
8:2 Inspektionen för vård och omsorg
ap.122 3373 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)25 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)30 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för vård och omsorgs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2562 048
2020-02-2562 048
2020-03-2562 048
2020-04-2562 048
2020-05-2562 048
2020-06-2562 048
2020-07-2562 048
2020-08-2562 048
2020-09-2562 048
2020-10-2562 048
2020-11-2562 048
2020-12-2562 050
Summa744 578
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för vård och omsorgs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:2 ap.1Inspektionen för vård och omsorg

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Blodverksamhet25524 3427491 5007008005 891
Vävnads- och cellverksamhet25522 8713911 3009004003 662
Tillståndsprövning för upphandling i välfärden25520-49 21064 44080 000-15 560-64 770
Tillståndsprövning biståndsbedömt trygghetsboende25520-33360396-36-69
Summa7 213-48 10367 60081 996-14 396-55 286
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Alica Selmanovic Monokrousos
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Socialutskottet
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan
Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Regioner