Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2019-12-19
N2019/03233/SMF
N2019/03201/SSS(delvis)
N2019/00894/SMF
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sveriges lantbruksuniversitet
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 23, bet. 2019/20:MJU2, rskr. 2019/20:112).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Sveriges lantbruksuniversitet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella mål och återrapporteringskrav

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska redogöra för hur SLU:s verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel: att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434).

Jämställdhetsintegrering

SLU ska utveckla hur universitetet beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. Vidare ska SLU redovisa hur man verkar för en jämställd könsfördelning vid rekrytering av professorer.

Utbildning

– Vid SLU ska antalet helårsstudenter under perioden 2019–2021 uppgå till minst 12 000 på grundnivå eller avancerad nivå.

– SLU ska redovisa antal helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antal studenter på forskarnivå. Redovisningen ska ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget.

– SLU ska redovisa den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i denna verksamhet. Vidare ska SLU redovisa hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat.

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

SLU ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. SLU:s avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och nätbaserad undervisning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur SLU möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Viss särskild redovisning

SLU ska redovisa

– kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas,

– väsentliga uppgifter enligt bilaga 2,

– arbetet med verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt hur stor del av anslaget som har använts för dessa områden,

– myndighetskapitalet och dess förändringar,

– ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser, och

– huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

Antibiotikaresistens

SLU ska redovisa hur verksamheten har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Riskvärdering av växtskadegörare

SLU ska redovisa hur SLU arbetar med riskvärdering av växtskadegörare för att Sverige ska uppfylla kraven i EU:s regelverk på området. 

Livsmedelsstrategin

SLU ska redogöra för och bedöma hur verksamheten har bidragit till att, inom universitetets ansvarsområde, uppfylla de av riksdagen fastlagda målen för livsmedelsstrategin. Rapporteringen ska baseras på indikatorer eller andra bedömningsgrunder.

Agenda 2030

SLU ska redovisa hur myndigheten, i sin kärnverksamhet, arbetar med att använda Agenda 2030 som verktyg i omställningen till ett hållbart samhälle.

Universitetsdjursjukhuset

SLU ska redovisa hur man arbetar med prissättningen för universitetsdjursjukhusets tjänster.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med Universitets- och högskolerådet

SLU ska aktivt delta i Universitets- och högskolerådets uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk eftergymnasial utbildning när myndigheten så begär.

3

Uppdrag

Innovativ statsförvaltning

SLU ska utveckla hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed bidrar till att uppfylla det förvaltningspolitiska målet, inom ramen för sitt kärnuppdrag. Med innovativ förvaltning omfattas innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. Särskilt fokus ska sättas på innovativ förvaltning som stödjer processer som kräver samverkan mellan sektorer, såsom livsmedelsstrategin, det nationella skogsprogrammet och genomförandet av Agenda 2030. SLU ska även redogöra för vilka aktörer myndigheten samarbetar med i sitt innovationsarbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) den 26 februari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 980 451
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 973 239
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)7 212

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU använda minst 894 824 000 kronor för forskning och utbildning på forskarnivå varav 28 248 000 kronor avser det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser. För det strategiska forskningsområdet som SLU erhållit medel inom ska SLU redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och i så fall hur bidraget har fördelats till andra lärosäten. SLU ska även redovisa extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i denna satsning.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 422 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa Skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor avsättas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion. Vidare ska minst 5 000 000 kronor avsättas för den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

4. Av anslaget ska minst 83 200 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken, däribland Artportalen. Av dessa ska minst 70 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter, kunskapsspridning, information och kommunikation, projektadministration samt för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

5. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor avsättas för arbete med djurskyddsfrågor nationellt, inom EU och internationellt.

6. Av anslaget ska efter rekvisition 1 300 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader.

7. Av anslaget får högst 3 674 000 kronor utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

8. Anslaget ska bidra med högst 18 845 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av utbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

9. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid Movium varav 1 000 000 kronor ska avse ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

10. Av anslaget ska minst 2 080 000 kronor användas för anordnande av skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per år.

11. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor, efter samråd med näringen, användas för utveckling av avelsarbete på fisk i Kälarne.

12. Av anslaget ska minst 3 715 000 kronor användas för tilläggsutbildning för utländska veterinärer. Utbildningen ska ske i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

13. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för Kompetenscentrum för biologisk bekämpning.

14. Av anslaget ska minst 35 000 000 kronor användas för kostnader i samband med förvaltningen av undersöknings- och forskningsfartyget Svea.

15. Av anslaget ska högst 20 000 000 kronor användas för Grogrund, kompetenscentret för växtförädling.

16. Stipendier, som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander, får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

17. Av anslaget får SLU köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast köpas för studenter som antagits till utbildning hos SLU. Samtliga genomförda prestationer i sådana kurser ska registreras av SLU i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksområdet samt landsbygdsutveckling. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 075 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25165 038
2020-02-25165 038
2020-03-25165 038
2020-04-25165 038
2020-05-25165 038
2020-06-25165 038
2020-07-25165 038
2020-08-25165 038
2020-09-25165 038
2020-10-25165 038
2020-11-25165 038
2020-12-25165 033
Summa1 980 451
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:23 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet
Uppdragsverksamhet-12 4190682 000682 0000-12 419
Tjänsteexport15 283070 00070 000015 283
Summa2 8640752 000752 00002 864
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet

Bemyndigande

Sveriges lantbruksuniversitet bemyndigas att besluta om medlemskap i Agrinaturas ekonomiska förening (EEIG) och att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 140 000 kronor under 2020–2022. 

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför åt ett annat lärosäte, enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte (beställd utbildning), och som finansieras med avgifter.

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning och som finansieras med avgifter.

SLU får ta ut anmälnings- och studieavgift motsvarande full kostnadstäckning enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), för arrende samt för bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. SLU får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter samt gästforskare. 

Övrigt avgifter

Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas. Intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten och från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som SLU tillhandahåller får disponeras av SLU.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, eller avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. 

Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta.  

När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer. När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (2011:223) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

SLU medges under 2020 undantag från bestämmelsen 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till Årets kapitalförändring respektive Förändring av myndighetskapitalet särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får en anläggningstillgång helt eller delvis finansieras med bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning av att bidraget tilldelats för ändamålet.

Med undantag från 8 kap. 8 § budgetlagen (2011:203) får del av överskottet från försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde av högst 30 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, GV, UH och F
Miljödepartementet, NM och KE
Kulturdepartementet, KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Havs- och vattenmyndigheten
Riksgäldskontoret
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Universitetskanslersämbetet
Gammelkroppa Skogsskola
Hästnäringens Nationella Stiftelse
Nordiskt Genresurscenter