Utrikesdepartementet


Protokoll
II:2
vid regeringssammanträde
2019-11-28
UD2019/18462/IU

Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 ap. 14 Biståndsverksamhet och ap. 29 Globalt utvecklingssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 7, bet. 2018/19:UU2, rskr. 2018/19:85, prop. 2018/19:99 utg.omr. 7, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.14Biståndsverksamhet - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet28 650
ap.29Globalt utvecklingssamarbete (ram)28 650
ap.29.2Konferenser, seminarier, utredningar och projekt (ram)12 000
ap.29.3Svenska Institutet i Alexandria (ram)9 650
ap.29.6Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul (ram)7 000

Villkor för anslag 1:1

ap.29.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

Medlen under anslagsposten får användas för vissa temporära verksamheter inom prioriterade områden, exempelvis finansiering av tillfällig förstärkning i samband med utredningar, seminarier, konferenser, information, projekt, uppdragsforskning, kompetensutveckling, internationella förhandlingar, mellanstatliga dialoger om mänskliga rättigheter, tillfälligt upprättade internationella kommissioner, erfarenhets- och kompetensutbyte samt deltagande av personer från utvecklingsländer. Medlen får även användas till kostnader avseende förberedelser av, deltagande i och uppföljning av svenska eller internationella konferenser och seminarier.

ap.29.3 Svenska Institutet i Alexandria

Medlen får även användas för förvaltningskostnader.

Under anslagsposten får kostnader för lokaler m.m. till Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturer (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures) finansieras.

ap.29.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul

Medlen ska användas i enlighet med Reviderad resultatstrategi för reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 - 2020.

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul får inom anslagsposten finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Generellt villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.140Inget0
ap.29.23603 %0
ap.29.303 %0
ap.29.62103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.29.61 000500500
2021
Belopp angivna i tkr
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen, FCK
Utrikesdepartementet AF, ASO, EC, EU, MENA, FN, GA, KH, FMR, HI, RS, EKO
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsvdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Generalkonsulatet i Istanbul
Svenska institutet i Alexandria