Miljödepartementet


Regeringsbeslut
15

2019-12-19
M2019/00192/Kl
M2019/02167/V
M2019/02218/V (delvis)
Statens geotekniska institut
Olaus Magnus väg 35
581 93 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens geotekniska institut
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Statens geotekniska instituts verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:97, prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens geotekniska institut och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Uppdragsverksamhet

SGI ska redovisa intäkter och kostnader från uppdragsverksamheten samt hur stor del av kostnaderna som har belastat förvaltningsanslaget. 

Göta älv

SGI ska samlat redovisa hur anslag 1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, har använts. Redovisningen ska omfatta verksamheten vid delegationen för Göta älv samt arbetet med utbetalning och fördelning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred. SGI ska även redovisa hur bidraget fördelats samt en analys av vilka resultat bidraget lett till.

Klimatanpassning

SGI ska redovisa hur myndigheten har använt medlen från anslag 1:10 Klimatanpassning, ap.2 Klimatanpassning – del till Statens geotekniska institut, utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård, och vilka effekter myndigheten bedömer att insatserna har fått. 

Agenda 2030

SGI ska redovisa hur myndigheten har utvecklat sitt arbete med att integrera Agenda 2030 i verksamheten och därigenom bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

3

Uppdrag

Prognoser

SGI ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

- 10 februari,

- 4 maj,

- 27 juli och

- 23 oktober. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:5

Statens geotekniska institut (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut50 500
ap.1Statens geotekniska institut (ram)50 500

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Statens geotekniska institut

Anslagsposten får under perioden 2020-2021 användas för att täcka det ackumulerade underskottet i uppdragsverksamheten t.o.m. 2017.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:20

Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (Ramanslag)

Disponeras av Statens geotekniska institut90 000
ap.1Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv (ram)90 000

Villkor för anslag 1:20

ap.1 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv

Anslagsposten får användas dels för verksamheten vid delegationen för Göta älv, dels för utbetalning av bidrag för planering och genomförande av åtgärder som minskar sannolikheten för ras och skred.

  • Kostnader för verksamheten vid delegationen för Göta älv får uppgå till högst 40 000 000 kronor. I det ingår att samordna, prioritera och stödja insatser som minskar ras- och skredrisker längs Göta älv, besiktning och kontroll av Göta älv samt att genomföra geotekniska utredningar.
  • Resterande medel får fördelas som bidrag. Av dessa får SGI använda högst 2 000 000 kronor för utgifter i samband med administration av bidraget. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Statens geotekniska institut
ap.11 5153 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:20 Åtgärder för ras- och skredsäkring längs Göta älv
ap.180 00020 00020 00040 0002024
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)9 600
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens geotekniska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 208
2020-02-254 208
2020-03-254 208
2020-04-254 208
2020-05-254 208
2020-06-254 208
2020-07-254 208
2020-08-254 208
2020-09-254 208
2020-10-254 208
2020-11-254 208
2020-12-254 212
Summa50 500
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens geotekniska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Statens geotekniska institut

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Geoteknisk och miljögeoteknisk forskning, utveckling och kunskapsförmedling-2 37706 20006 2003 823
Geoteknisk och miljögeoteknisk rådgivning-5908 50008 5008 441
Summa-2 436014 700014 70012 264
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGI får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för sin uppdragsverksamhet. 

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Kerstin Grönman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SBA SPN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Civilutskottet
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksgäldskontoret