Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:12

2019-12-19
Ju2019/04270/PO
Ju2019/04178/LP
Ju2019/00162/PO m.fl.
Se bilaga 1
Polismyndigheten
Box 12256
102 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Polismyndighetens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Polismyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling i hela landet. Polismyndigheten ska ha allmänhetens förtroende och bidra till ett högt förtroende för rättsväsendet som helhet.

Polismyndighetens uppgifter framgår av ett flertal författningar, bl.a. polislagen (1984:387) och förordningen (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten.

1

Mål och återrapporteringskrav

Brottsförebyggande arbete

Polismyndigheten ska fortsatt redovisa vilka åtgärder som vidtas för att säkerställa en långsiktig och tydlig polisiär närvaro i hela landet. Myndigheten ska också redovisa i vilken omfattning det finns områdespoliser på lokalpolisområdesnivå och vad som görs för att dessa ska få möjligheter att arbeta med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete utan att tas i anspråk för annan verksamhet. En sådan redovisning ska även lämnas avseende kommunpoliser. I redovisningen ingår att beskriva vilka åtgärder som har vidtagits för att knyta rätt kompetens och erfarenhet till funktionerna områdes- och kommunpolis i syfte att skapa gynnsamma förutsättningar för ett långsiktigt brottsförebyggande arbete i lokalsamhället.

Polismyndighetens brottsförebyggande arbete ska bedrivas kunskapsbaserat och svara mot den lokala problembilden. Uppföljning av genomförda insatser ska möjliggöra spridning av goda exempel och kunskapsåterföring samt bidra till en rättvisande redovisning av verksamheten. Polismyndigheten ska därför redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla adekvata uppföljningsmetoder och it-stöd avseende det brottsförebyggande arbetet.

Resultatet i brottsutredningsverksamheten

Polismyndigheten ska redovisa vilket arbete som bedrivs för att förstärka den brottsutredande förmågan och öka uppklaringen av brott. Särskild uppmärksamhet ska läggas på att redovisa hur myndigheten arbetar för att utveckla förmågan att utreda och klara upp mord och mordförsök som har begåtts med skjutvapen samt andra grova brott med koppling till organiserad brottslighet. En redovisning ska även göras av förmågan att analysera, utreda och klara upp sprängningar.

Förhör i samband med utredning av brott

Polismyndigheten ska redovisa hur man arbetar för att höja kompetensen i organisationen avseende förhör. Polismyndigheten ska också redovisa vilket arbete som bedrivs för att säkerställa att personal som förhör barn i så stor utsträckning som möjligt har särskild utbildning för uppgiften och tillämpar den handledning som har tagits fram på området. Av redovisningen ska framgå vilka utbildningar som finns på området, hur många utredare som genomgår dessa samt en bedömning av hur många av barnförhören som genomförs av utbildad personal.

Förstärkt arbete gällande särskilt utsatta brottsoffer samt brott med hedersmotiv

Polismyndigheten ska redovisa hur arbetet med att utöka resurser och kompetens i brottsutredningsverksamheten gällande bl.a. brott i nära relation, våldtäkter samt vålds- och sexualbrott mot barn enligt myndighetens beslut i juni 2019 om särskilt utsatta brottsoffer fortlöper. Resultatutvecklingen för dessa brottstyper ska också redovisas och kommenteras.

Polismyndigheten ska vidare redovisa vilket fortsatt utvecklingsarbete som bedrivs för att öka förutsättningarna för uppklaring av brott med hedersmotiv, inklusive könsstympning och äktenskapstvång, och höja kompetensen i organisationen avseende dessa brott. Av redovisningen ska även framgå hur Polismyndigheten samverkar med Åklagarmyndigheten samt Länsstyrelsen i Östergötlands län som har det nationella uppdraget att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.

Hatbrott och andra brott som hotar demokratin

Polismyndigheten ska fortsatt utveckla och förbättra arbetet för att bekämpa hatbrott och andra brott som hotar demokratin. Polismyndigheten ska redovisa resultatet av vidtagna åtgärder. Myndigheten ska även beskriva hur samverkan med myndigheter och organisationer bedrivs samt hur en fungerande dialog säkerställs gentemot grupper som utsätts för denna typ av brott. Vid genomförande av uppgiften ska Polismyndigheten beakta annat relevant arbete inom aktuellt ämnesområde och analysera hur det kan bidra till att utveckla polisverksamheten.

Öka attraktiviteten i polisyrket

Polismyndigheten ska fortsatt redovisa de särskilda åtgärder som i samråd med berörda parter har vidtagits för att öka attraktiviteten i polisyrket genom bättre villkor. Av redovisningen ska också framgå hur de budgetförstärkande medlen använts till åtgärder för att göra Polismyndigheten än mer attraktiv som arbetsgivare i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till 2024.

Jämställdhetsintegrering

Polismyndigheten ska redovisa resultatet av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

Internationella åtaganden och möjligheter

Polismyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att genomföra rättsakter och överenskommelser inom ramen för arbetet i Europeiska unionen. Myndigheten ska vidare redovisa hur det internationella samarbetet nyttjas för att få genomslag i polisverksamheten, exempelvis i arbetet mot gränsöverskridande och organiserad brottslighet. Myndigheten ska därutöver i redovisningen analysera om justeringar i den egna verksamheten är nödvändiga för att förbättra effektiviteten och mervärdet av det internationella samarbetet.

Internationell fred och säkerhet

Polismyndigheten ska redovisa omfattningen av och kostnaderna för sitt bidrag till EU:s, FN:s och OSSE:s missioner och högkvarter samt bedöma hur Polismyndigheten tillfört ett särskilt mervärde till verksamheten, vilka bidrag som varit av särskild polisiär relevans och hur Polismyndigheten bidragit till en stärkt hantering av kopplingen mellan inre och yttre säkerhet. Redovisningen enligt ovan ska i tillämpliga delar vara uppdelad utifrån insats.

Polismyndigheten ska analysera de säkerhetsmässiga förutsättningarna för sina bidrag och vid behov informera regeringen om säkerhetsrelaterade frågor.

De finansiella villkoren för Polismyndighetens bidrag till internationell civil krishantering specificeras i regleringsbrev under utgiftsområde 5 Internationell samverkan och utgiftsområde 7 Internationellt bistånd.

3

Uppdrag

Verksamhetsuppföljning

  • Polismyndigheten ska månatligen redovisa en uppföljning av ekonomi, verksamhet och personal samt statistik avseende utredningsverksamheten och skjutningar.
  • Polismyndigheten ska månatligen redovisa särskilda nyckeltal som visar personaltillväxten mot 2024. I detta ingår att tydliggöra prognoser över förväntat antal anställda (poliser respektive civila) för respektive år till 2024.
  • Polismyndigheten ska följa upp och tertialvis redovisa ett antal polisiärt relevanta indikatorer som tillsammans ger en bild av situationen i utsatta områden. 

Samtliga redovisningar ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet).

Prognoser

Polismyndigheten ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, den 4 maj, den 27 juli och den 23 oktober.

Verkställighet av beslut om av- och utvisning

Polismyndigheten ska under 2020 fortsätta arbetet med att verkställa fler beslut om av- och utvisning. Det är alltjämt särskilt angeläget att Polismyndigheten verkställer beslut om utvisning på grund av brott. Myndigheten ska även fortsättningsvis redovisa resultaten av verkställighetsarbetet och hur man har säkerställt att detta arbete har skett värdigt, humant, effektivt, enhetligt och rättssäkert. Polismyndigheten ska därutöver kommentera sin ärendehantering på det sätt som framgår av regeringsbeslut Ju2013/8211/PO.  Delredovisningar ska lämnas senast den 29 maj och den 25 september. Slutredovisningen för 2020 ska göras i årsredovisningen. Samtliga redovisningar ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet).

Gränskontroll och inre utlänningskontroll

Polismyndigheten ska under 2020 fortsatt göra de prioriteringar och vidta de åtgärder som krävs för att en fullt fungerande ordinarie gränskontroll vid yttre gräns ska bedrivas under årets samtliga månader. Myndigheten ska därutöver även fortsätta att utveckla sin beredskap och förmåga att vid behov kunna bedriva en ändamålsenlig gränskontroll vid inre gräns.

Polismyndighetens arbete med kompetensutveckling avseende de inre utlänningskontrollerna ska fortsätta under 2020. Myndigheten ska säkerställa att kontrollerna bedrivs effektivt och rättssäkert med tillräckliga resurser samt att statistik över kontrollerna förs på ett ändamålsenligt sätt. Polismyndigheten ska under året fortlöpande och konkret för Justitiedepartementet kunna redogöra för vilken reell utveckling som sker på området.

Preciserad inriktning för arbetet med civilt försvar

Polismyndigheten ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (Ju2015/09669/SSK).

Samverkan med Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

Polismyndigheten ska använda Totalförsvarets rekryteringsmyndighet i rekryteringsprocessen för polisutbildningen. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet har i uppdrag att tillhandahålla en prövningskapacitet som möjliggör en uppfyllnad av 1 020 utbildningsplatser till polisutbildningen per termin tills annat anges.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Polismyndigheten senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Digitalt bemötande av brottsutsatta

Polismyndigheten ska ansluta relevanta meddelandeflöden till brottsutsatta via Mina Meddelanden i den mån myndigheten bedömer det lämpligt med hänsyn till informationssäkerhet och den personliga integriteten. Myndigheten ska också analysera förutsättningarna att agera förmedlare av digital post via Mina Meddelanden för Åklagarmyndighetens och Ekobrottsmyndighetens räkning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2021.

Pågående uppdrag och ännu inte redovisade återrapporteringar

Försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022 och byggas ut till hela polisregion Stockholm från januari 2020 (Ju2019/03624/DOM). 

Berörda myndigheter har också i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten till en eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner från januari 2021 (Ju2019/01670/DOM).

Dessutom ska en särskild försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år genomföras till och med den 31 december 2020 (Ju2019/00513/DOM).

Uppdragen ska redovisas enligt vad som framgår av respektive beslut.

Internationella brottsnätverk

Uppdrag till Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen att förstärka bekämpningen av internationella brottsnätverk som begår tillgreppsbrott i Sverige. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 februari 2020 (Ju2018/00991/PO).

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Polismyndigheten fick i regleringsbrevet för 2019 i uppdrag att redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning. Uppdraget ska redovisas senast den 21 februari 2020 (Ju2018/05278/LP (delvis)).

Trafik

Redovisning i årsredovisningen till och med 2020 av Polismyndighetens trafiksäkerhetsarbete inkl. kontroller av cabotagetransporter och flygande inspektioner av nyttofordon (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Planeringsanvisningar för det civila försvaret

Uppdraget ska årligen redovisas i samband med årsredovisningen (Ju2015/09669/SSK).

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Det gemensamma treåriga uppdraget till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket ska redovisas av Arbetsmiljöverket i samband med myndighetens årsredovisningar för 2018–2020 enligt regeringsbeslut (A2017/02422/ARM).

FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Polismyndigheten ska i samband med årsredovisningen redovisa sitt arbete gällande den nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 (Ju2016/08896/LP(delvis)).

Framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan

Polismyndigheten har tillsammans med Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samt med stöd av Brottsförebyggande rådet i uppdrag att redovisa bedömningar över framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan. Uppdraget ska redovisas i samband med budgetunderlagen (Ju2019/01057/KRIM).

Brottslighet kopplad till djurrättsaktivism

Polismyndigheten ska redovisa hur myndigheten arbetar för att motverka brottslighet kopplad till djurrättsaktivism. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 mars 2020 (Ju2019/01125/PO).

Gemensam redovisning från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 31 mars 2020 (Ju2019/01125/PO).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Avhopparverksamhet

Polismyndigheten ska senast den 15 maj 2020 lämna en redovisning till regeringen (Justitiedepartementet) av vilka organisationer som erhållit bidrag och vad bidragsmedlen har använts till.

Europarådets antikorruptionsorgans rekommendationer för att förebygga och motverka korruption

Uppdraget redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2020 (Ju2019/02014/PO).

Stärkt kompetens för att bemöta personer med psykisk ohälsa

Uppdraget ska slutredovisas senast den 11 juni 2020 (Ju2017/06176/PO).

Bekämpning av illegal handel med narkotika

Uppdraget ska delredovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2020 och slutredovisas senast den 31 oktober 2021 (Ju2019/02681/PO).

Samhällets förmåga att hantera explosiva varor och den illegala användningen av dessa

Polismyndigheten har tillsammans med Säkerhetspolisen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullverket, Försvarsmakten och Totalförsvarets forskningsinstitut i uppdrag att gemensamt öka samhällets förmåga att hantera explosiva varor samt förebygga och förhindra den illegala införseln och användningen av dessa. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 november 2021. En delredovisning ska lämnas senast den 30 september 2020. Polismyndigheten ansvarar för den gemensamma redovisningen (Ju2019/03980/PO).

Hantering av vapentillstånd

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2020 (Ju2019/04070/PO).

Förbättrad hantering av bidragsbrott

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Uppdraget slutredovisas senast den 19 oktober 2020 (Ju2018/03037/KRIM).

Uppdrag att vidta åtgärder mot rasism, hatbrott och andra brott som hotar demokratin

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet med kopia till Kulturdepartementet) senast den 30 december 2020 (A2019/01796/MRB, Ku2019/01345/MD).

Praktisk tillämpning av lagen (2018:1197) om Förenta nationernas konvention om barns rättigheter

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021 (Ju2019/02014/PO).

Inköp och klassificering av varor

Polismyndigheten får för uppdragens genomförande använda 500 000 kronor under 2020. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020 till Kammarkollegiet. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021 och vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polismyndigheten (Ju2018/05278/LP(delvis)).

Sprängämnessäkerhet

Polismyndigheten ska årligen tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Försvarsmakten lämna en lägesbedömning avseende sprängämnessäkerhet (Fö2013/2056/SSK).

Strategi för internationell civil krishantering och fredsfrämjande

Polismyndigheten ska redovisa enligt regeringsbeslut.

Åtgärder med anledning av Schengenutvärderingen

Uppdrag till Polismyndigheten Migrationsverket, Kustbevakningen, Kriminalvården och Tullverket att, inom ramen för uppföljningen av den Schengenutvärdering som genomfördes i Sverige 2017, upprätta en handlingsplan, genomföra åtgärder och återrapportera dessa till Regeringskansliet. Uppdraget ska genomföras i enlighet med de tidsramar som följer av artikel 16 i rådets förordning (EU) nr 1053/2013 (Ju2018/00780/PO).

Samordna genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar

Uppdrag till Polismyndigheten, Migrationsverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen att samordna genomförandet av EU:s interoperabilitetsförordningar. Polismyndigheten ska senast den 29 mars 2024 lämna en slutrapport över uppdraget till Justitiedepartementet (Ju2019/02044/PO).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:1

Polismyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten28 545 792
ap.1Polismyndigheten (ram)28 482 908
ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar (ram)62 884
Disponeras av Kammarkollegiet1 060
ap.4Till Kammarkollegiets disposition (ram)1 060

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Polismyndigheten

Anslaget får användas för utgifter avseende Polismyndighetens verksamhet. Medel får tas i anspråk för bidrag till forensisk forskning, Svenska polisidrottsförbundet och andra föreningar som bedriver tjänstenära verksamhet. Medel får också, i begränsad utsträckning, tas i anspråk för bidrag till projekt som bedrivs utanför Polismyndigheten men som syftar till att utvärdera polisens verksamhet och för att finansiera samverkan med universitet och högskolor rörande polisverksamheten.

Polismyndigheten ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Polismyndigheten ska betala totalt 216 724 100 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för Rakel. Medlen ska betalas efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Under 2020 ska Polismyndigheten betala 75 000 000 kronor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet som ersättning för den prövningskapacitet som rekryteringsmyndigheten tillhandahåller i antagningsprocessen för polisutbildningen. Medlen ska betalas efter fakturering från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet.

Högst 10 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet).

Polismyndigheten ska använda anslaget för att reducera det ackumulerade underskottet per den 31 december 2019 i verksamheten stämningsmannadelgivning med 1/10.

ap.4 Till Kammarkollegiets disposition

Medel får efter beslut av regeringen användas för att finansiera verksamhet som rör Polismyndigheten.

ap.5 del till Avdelningen för särskilda utredningar

Medlen ska finansiera verksamheten vid Avdelningen för särskilda utredningar i Polismyndigheten.

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet (Ramanslag)

Disponeras av Polismyndigheten113 000
ap.1Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden (ram)113 000

Villkor för anslag 1:18

ap.1 Inre Säkerhetsfonden - Inre säkerhetsfonden

Medlen får användas för utgifter avseende verksamhet som bedrivs inom ramen för fonden för inre säkerhet. Medlen får också användas för utgifter för administration enligt EU:s bestämmelser.

Bidrag från EU ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 011 Bidrag från fonden för inre säkerhet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Polismyndigheten
ap.1854 9373 %0
ap.403 %0
ap.51 8873 %0
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.10Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet
ap.1185 000100 50084 500
2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 350 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)1 614 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polismyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 378 816
2020-02-252 378 816
2020-03-252 378 816
2020-04-252 378 816
2020-05-252 378 816
2020-06-252 378 816
2020-07-252 378 816
2020-08-252 378 816
2020-09-252 378 816
2020-10-252 378 816
2020-11-252 378 816
2020-12-252 378 816
Summa28 545 792
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polismyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Polismyndigheten
1:1 ap.5del till Avdelningen för särskilda utredningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Passhantering-206 43217 000614 000597 00017 000-172 432
Nationella ID-kort70 94326 000116 00092 00024 000120 943
Stämningsmannadelgivning0030 000030 00030 000
Summa-135 48943 000760 000689 00071 000-21 489
Uppdragsverksamhet
Forensisk undersökning-4 726-3 0005 0002 2002 800-4 926
Tjänsteexport0011 20011 20000
Utbildning av ordningsvakter-109 530-24 0006 50031 000-24 500-158 030
Kontroll av väktarhundar-1 491200300100200-1 091
Summa-115 747-26 80023 00044 500-21 500-164 047
Belopp angivna i tkr

Villkor

Stämningsmannadelgivning

Den 1 januari 2020 ändras det ekonomiska målet från full kostnadstäckning till att avgiften ska bidra till att täcka verksamhetens kostnader.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Bevakning av Riksbankens penningtransporter2811003800380380
Tillståndsgivning28110072 900072 90072 900
Summa0073 280073 28073 280
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Polismyndigheten får ta emot bidrag från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap avseende verksamhet inom området Samhällets krisberedskap.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras653 000
Beräknade övriga inkomster som inte disponeras820 000
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Polismyndigheten medges undantag från bestämmelserna i 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) för anläggningstillgångar som helt eller till väsentlig del finansieras från anslaget 1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet. Undantaget omfattar hela finansieringen av berörda anläggningstillgångar, även eventuell del som belastar annat än angivet anslag.

På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Eva Zimmerman
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA/ESA/SFÖ
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Utrikesdepartementet/KH/FN/UH
Försvarsdepartementet/MFU
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM/JÄM/MRB/IAS
Kulturdepartementet/MD
Socialdepartementet/ESF
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Försvarsmakten
Kammarkollegiet
Kriminalvården
Kustbevakningen
Migrationsverket
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
JUSEK
OFR-SPF (Svenska Polisförbundet)
OFR-ST (Fackförbundet ST)
SACO
SEKO

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:12, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

Ju2019/04270/PO
Ju2019/04178/LP
Ju2019/00162/PO
Ju2019/00163/PO
Ju2019/02685/PO
Ju2019/03505/PO
Ju2018/04510/PO
Ju2019/03164/KRIM (delvis)