Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
II 4

2019-12-17
I2019/03370/E
I2019/03328/SVS(delvis)
I2019/00957/E m.fl.
Se bilaga 1
Affärsverket svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Affärsverket svenska kraftnät
2 bilagor
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg. omr. 21, bet. 2019/20:NU3, rskr. 2019/20:110).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Affärsverket svenska kraftnät.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska analysera och bedöma verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av instruktionen.

1.1 El

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för att relevanta samhällsekonomiskt motiverade åtgärder vidtas för att säkerställa att Sverige har en god effekttillgång och att risken för effektbrist kan minskas.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska för verksamheten El redovisa uppnådda resultat uppdelat på verksamheterna Stamnät och Systemansvar. För dessa ska affärsverket redovisa och bedöma kostnader, intäkter, verksamhetsvolym, prissättningsprinciper, kvalitet och effekter av de aktiviteter och prestationer som genomförts. Resultatet ska i så stor utsträckning som möjligt redovisas i kvantitativa termer. Det ska framgå av årsredovisningen hur kostnader som är gemensamma för båda områdena fördelas.

Inkomster från kapacitetsavgifter (s.k. flaskhalsintäkter) som uppstår när elmarknaden delas upp i skilda elområden ska redovisas särskilt, liksom direkta kostnader orsakade av motköp.  

Resultat av verksamheten på nordisk nivå genom vidareutveckling av samarbetet mellan de nordiska respektive baltiska systemoperatörerna ska redovisas, bl.a. vad gäller identifierade behov av och genomförda harmoniseringsåtgärder. Resultat av verksamheten på europeisk nivå ska också redovisas.

Affärsverket svenska kraftnät ska särskilt redogöra för sitt arbete, enligt sin instruktion, att inom sitt verksamhetsområde se till att möjligheterna att bygga ut förnybar elproduktion underlättas. I redovisningen ska behovet av ökad överföringskapacitet mellan norra och södra Sverige beskrivas inklusive en tidplan för det fortsatta arbetet. Därtill ska försörjningstrygghet och leveranssäkerhet avseende elproduktionen särskilt redovisas, inklusive en bedömning om Gotland har en trygg och säker elförsörjning på kort och lång sikt.  Redovisningen av försörjningstrygghet och leveranssäkerhet avseende elproduktionen ska göras i samverkan med Statens energimyndighet. Redovisningen ska göras samlat i ett särskilt avsnitt i årsredovisningen. 

1.2 Telekom

Affärsverket svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.

Återrapportering

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa verksamheten Telekom skilt från annan verksamhet. För verksamheten Telekom ska affärsverket redovisa uppnådda resultat i förhållande till uppställda mål. Resultatet ska redovisas i kvantitativa termer i så hög grad som möjligt. Redovisningen av telekomverksamheten ska ske i form av en uppdelning på intern och extern verksamhet. I denna särredovisning ska ingå posterna intäkter och kostnader, inklusive gemensamma kostnader och resultat.

1.3 Elberedskap

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera kostnader för åtgärder och verksamhet enligt elberedskapslagen (1997:288) (elberedskapsavgift) av föregående års elberedskapsverksamhet till Elsäkerhetsverket och lämna en prognos för de tre kommande åren senast den 1 februari 2020. Svenska kraftnät ska vara delaktiga i samrådet som Elsäkerhetsverket gör med Ekonomistyrningsverket om avgiften enligt 7 § avgiftsförordningen (1992:191).

1.4 Jämställdhet

Affärsverket svenska kraftnät ska redogöra för hur affärsverket arbetat och avser arbeta på strategisk nivå för att främja jämställdhet inom myndighetens verksamhet och i energisektorn.

1.5 Central informationshanteringsmodell

Affärsverket svenska kraftnät ska vid samma tidpunkt som årsredovisningen, antingen som en separat redovisning eller som en del av årsredovisningen, redovisa de framsteg som har gjorts när det gäller implementeringen av en central informationshanteringsmodell, den så kallade elmarknadshubben. 

1.6 Pollinatörer

Affärsverket svenska kraftnät ska rapportera till regeringen de insatser som affärsverket har gjort för att stärka förutsättningar för pollinatörer inom sitt verksamhetsområde.

2

Organisationsstyrning

Affärsverket svenska kraftnät ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med kompetens som är ändamålsenlig för verksamheten.  

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa mål och måluppfyllelse för kompetensförsörjningen i förhållande till verksamhetens mål och resultat. Av redovisningen ska framgå

– i vilken omfattning affärsverkets mål för kompetensförsörjningen under 2020 har uppnåtts,

– vilka åtgärder som har vidtagits, och

– vilka mål som gäller för affärsverkets kompetensförsörjning 2021 och 2022–2023.

I redovisningen ska affärsverkets insatser för att främja etnisk och kulturell mångfald och god hälsa samt för att åstadkomma en ändamålsenlig åldersstruktur, könsfördelning och rörlighet bland personalen framgå. Redovisningen ska vara uppdelad på kön och göras för grupper av anställda inom de tre kompetenskategorierna ledning samt kärn- och stödkompetens, om så är lämpligt.

3

Uppdrag

Affärsverket svenska kraftnäts pågående uppdrag redovisas i bilaga 2.

Krisberedskap och civilt försvar

1. Affärsverket svenska kraftnät ska i arbetet med civilt försvar särskilt prioritera följande områden:

  • Planering för stöd till Försvarsmakten under höjd beredskap avseende försörjning av kritiska förnödenheter, egendom och tjänster.
  • Stärka arbetsformer, inkl. utrustning och tekniska system, för samverkan som möter de höga krav på sekretess och robusthet som ställs vid höjd beredskap.
  • Planering för att kunna verka från alternativ och/eller skyddad ledningsplats.

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat ska redovisas som en del av redovisningen enligt regeringens beslut den 10 december 2015 avseende planeringsanvisningar för det civila försvaret (dnr Ju2015/09669/SSK) till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet med kopia till Justitiedepartementet) senast den 22 februari 2021.

2. Affärsverket svenska kraftnät ska inom sitt ansvarområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till och använder sig av det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

3. Affärsverket svenska kraftnät ska ta fram författningsförslag och konsekvensanslys för de förslag till författningsändringar som affärsverket lämnade i sin lägesredovisning om elförsörjningens planering för det civila försvaret den 20 februari 2019 (dnr I2019/00957/E). Uppdraget ska rapporteras som en del av redovisningen enligt punkten 1. 

4. Affärsverket svenska kraftnät ska utreda hur elproduktion och förbrukningsreglering ska genomföras vid svåra påfrestningar såsom kris eller krig och vilka lagförändringar som kan behövas. Uppdraget ska rapporteras som en del av redovisningen enligt punkten 1. 

5. Affärsverket svenska kraftnät ska som uppföljning till kontrollstationen 2018 om dammsäkerhet genomföra en kontrollstation 2021 och analysera om tillsynen och tillsynsvägledningen skärpts i den omfattning som krävs sedan införandet av den nya dammsäkerhetsregleringen 2014. I arbetet ingår att analysera hur tillsynsarbetet bedrivits och hur väl avgifterna motsvarar motprestationen samt nivån på schablonavgifterna. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 15 augusti 2021.

6. Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa hur anslaget för elberedskap har använts under perioden 2015–2019. Redovisningen ska inkludera bl.a. hur stor andel av anslaget som har använts för civilt försvar respektive krisberedskap, hur stor andel av anslaget som har tillfallit olika typer av aktörer samt hur stor andel av anslaget som har tilldelats för olika typer av åtgärder. Av redovisningen ska även framgå hur anslaget avses att användas under perioden som beställningsbemyndigandet för anslaget sträcker sig. Uppdraget ska redovisas i en separat rapport i samband med årsredovisningen. 

Utgiftsprognoser

Affärsverket svenska kraftnät ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

EU-regelverk

Av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/943 av den 5 juni 2019 om den inre marknaden för el följer nya skyldigheter för medlemsstaterna, bland annat kopplat till resurstillräcklighet och tillträde till nät och hantering av överbelastning. Affärsverket svenska kraftnät ska därför bistå Energimarknadsinspektionen i att föreslå en genomförandeplan med tidplan för att förbättra elmarknadens funktion enligt förordningens artikel 20.3. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 21 Energi

1:8

Elberedskap (Ramanslag)

Disponeras av Affärsverket svenska kraftnät255 000
ap.1Elberedskap (ram)255 000

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Elberedskap

Anslagsposten avser ersättning som beslutas enligt elberedskapslagen (1997:288) och för att täcka kostnader för Affärsverket svenska kraftnäts myndighetsutövning enligt lagen. Anslagsposten får användas för åtgärder och forskning som förbättrar den fredstida störnings- och krisberedskapen, för åtgärder som stärker den nationella förmågan och som kan utnyttjas för den internationella fredsfrämjande och humanitära beredskapen. Anslagsposten får även användas för dammsäkerhet inklusive åtgärder som tillkommer med anledning av propositionen Dammsäkerhet (prop. 2013/14:38, bet. 2013/14:FöU8, rskr. 2013/14:155). Högst 40 000 000 kronor får användas för att täcka förvaltningskostnader i verksamheten. Under anslagsposten har medel beräknats för arvoden åt ledamöter i elberedskapsrådet vid Affärsverket svenska kraftnät.

Affärsverket svenska kraftnät ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Affärsverket svenska kraftnät ska betala totalt 4 627 400 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Ett beräknat avgiftsuttag avseende verksamheten inom elberedskapsområdet har fastställts till sammanlagt högst 255 000 000 kronor under 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 21, bet. 2019/20:NU3, rskr. 2019/20:110).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Elberedskap
ap.17 65013 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 21 Energi

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:8 Elberedskap
ap.1250 000100 00020 000130 0002035
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen under rubriken "infriade åtaganden" i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för
respektive period.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)6 600 000
- varav INVESTERING6 600 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl. 7 kap. 6 § budgetlagen)

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att ta upp lån i och utanför Riksgäldskontoret till
ett sammanlagt belopp om 6 600 000 000 kronor.

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Affärsverket svenska kraftnät ska uppnå en räntabilitet på justerat eget kapital[1], efter schablonmässigt avdrag för skatt, på 6 procent under en konjunkturcykel, exklusive realiserade resultat från avyttringar i intressebolag. 

Affärsverket svenska kraftnät ska ha en skuldsättningsgrad[2] på högst 90 procent.

Kostnadseffektiviteten i Affärsverket svenska kraftnät ska vara minst lika hög som i jämförbara företag.

[1] Med justerat eget kapital avses genomsnittet av årets in- och utgående bundna egna kapital samt 78,6 procent av det fria egna kapitalet.

[2] Med skuldsättningsgrad avses räntebärande skulder dividerat med justerat eget kapital inklusive minoritetsandelar.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

En prognos för Affärsverket svenska kraftnäts samlade avgiftsinkomster för åren 2020–2022 redovisas i budgetpropositionen för 2020 (prop. 2019/20:1 utg. omr. 21).

Investerings- och finansieringsplan för budgetåren 2020–2022

Nya investeringsprojekt, vars beräknade totalvärde överstiger 400 000 000 kronor ska underställas regeringens prövning. Överskridande av budgeterade kostnader för dessa investeringar ska utan dröjsmål anmälas till regeringen. Den investeringsplan som ska lämnas till regeringen senast den 1 mars 2020 som en del av verksamhetsplanen ska inrymma alla projekt. 

Förslaget till verksamhetsplan ska även innehålla beräknat resursbehov för elberedskap inklusive behov av bemyndiganden för ekonomiska åtaganden som innebär utgifter efter 2021, beräknade avgiftsintäkter och övriga behov av finansiella befogenheter för kommande år. 

Affärsverket svenska kraftnät får under 2020 besluta och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt och som framgår i nedanstående tabell.

Miljoner kronorBudget 2020Beräknat 2021Beräknat 2022Total kostnad
2020–2022
Anskaffning och utveckling av nya investeringarAnslutning av ny elproduktion och nät2465795021 327
Flaskhalsar och marknadsintegration3504675671 383
Systemförstärkningar1 7271 6511 5594 937
Optofiberutbyggnad10101030
Övriga investeringar7735102161 499
Summa utgifter för anskaffning och utveckling3 1063 2182 8549 177
Varav investeringar i anläggningstillgångarFastigheter och markanläggningar117163165445
Maskiner, inventarier och installationer2 2152 5442 4737 232
Övriga investeringar7735102161 499
Summa varav investeringar i
anläggningstillgångar
3 1063 2182 8549 177
FinansieringÖvrig kreditram (Lån i Riksgäldskontoret)2 0781 2901 2364 604
Egna medel03030303
Bidrag/medfinansiering2034985101 211
Övrig finansiering8251 1271 1083 060
Summa finansiering av anskaffning och utveckling3 1063 2182 8549 177
Vidmakthållande av befintliga investeringarLedningar4213025301 254
Stationer6476111 0642 322
Gasturbiner AB174670241
Övrigt3226
Summa utgifter för vidmakthållande1 2449821 5963 823
Varav investeringar i anläggningstillgångarMaskiner och inventarier1 1929321 5133 638
Fastigheter och markanläggningar504881179
Övriga investeringar3226
Summa varav investeringar i
anläggningstillgångar
1 2449821 5963 823
FinansieringÖvrig kreditram (Lån i Riksgäldskontoret)1780224402
Egna medel1 0519821 3723 405

Bidrag/medfinansiering

150015
Summa finansiering av vidmakthållande1 2449821 5963 823
Summa utgifter för investeringar4 3504 2004 45013 000
Summa finansiering4 3504 2004 45013 000

Utdelning

I samband med fastställande av årsbokslutet för Affärsverket svenska kraftnät beslutar regeringen om bl.a. vilket utdelningsbelopp som ska inlevereras till staten. Som riktlinjer för Affärsverket svenska kraftnät gäller i detta sammanhang regeringens beslut den 20 augusti 1998 (dnr N1998/00850/E). Det innebär bl.a. att affärsverkskoncernen för varje verksamhetsår från och med 1999 tills vidare ska inleverera utdelning motsvarande 65 procent av verksamhetsårets resultat till staten. Utdelningen inkluderar skattemotsvarighet om 21,4 procent. Inleverans av utdelning och skattemotsvarighet ska ske senast 30 dagar efter det att bokslutet har fastställts.

Redovisning

Delårsrapporterna ska lämnas av styrelsen eller, om styrelsen bestämmer det, av generaldirektören.

Affärsverket svenska kraftnät ska, utöver bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) lämna en delårsrapport för affärsverkskoncernen senast den 31 maj 2020. Rapporten ska avse de tre första månaderna av det pågående räkenskapsåret.

I Affärsverket svenska kraftnäts delårsrapporter och i årsredovisningen ska, utöver de ekonomiska mål för den avgiftsbelagda verksamheten och de nyckeltal som affärsverket självt bedömer som relevanta, följande nyckeltal återfinnas:

– avkastning på sysselsatt kapital,

– soliditet,

– nettoskuld,

– kapitalomsättningshastighet,

– rörelsemarginal,

– räntetäckningsgrad,

– självfinansieringsgrad,

– internt tillförda medel (FFO), och

– investeringar (CAPEX) [1].

[1] CAPital EXpenditures. Inkluderar investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar, dvs. exklusive förvärv och avyttringar.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår enligt bestämmelserna i 10 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag i den delårsrapport som ska lämnas in senast den 31 augusti fyra veckor efter inlämnande av delårsrapporten. Affärsverket svenska kraftnät får lämna in prognos för helår i separat bilaga till delårsrapporten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Styrelsen för Affärsverket svenska kraftnät utser statens företrädare vid bolags- och årsstämma i de bolag och andra företag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier och andelar.

Affärsverket svenska kraftnät får disponera ett räntebärande konto utan kredit i Riksgäldskontoret för att hantera säkerhetskrav vid inköp av el.

Förvärv och avyttring av aktier samt bildande av bolag

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2020 besluta om förvärv och bildande av bolag som ska verka inom Affärsverket svenska kraftnäts verksamhetsområde intill ett belopp om 20 miljoner kronor samt avyttra aktier intill ett belopp om 20 miljoner kronor.

Delägarlån

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att under budgetåret 2020 lämna delägarlån intill ett belopp om 500 miljoner kronor till förmån för bolag i vilka Affärsverket svenska kraftnät förvaltar statens aktier. Vid utgången av 2020 får dessa uppgå till ett belopp om högst 500 miljoner kronor. Full ersättning för statens risk i samband med långivning ska erhållas.

Lån för att underlätta anslutning av produktion av förnybar el

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att bevilja lån som uppgår till högst 700 miljoner kronor till elnätsföretag i enlighet med förordningen (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta ansluttning av förnybar elproduktion.

Placering av likvida medel

Med stöd av riksdagens bemyndigande ger regeringen Affärsverket svenska kraftnät rätt att placera likvida medel i och utanför
Riksgäldskontoret. Upplåning för placeringsändamål får inte förekomma. Affärsverket svenska kraftnäts placering av likvida medel
ska ske i enlighet med av affärsverkets styrelse fastställda riktlinjer.

På regeringens vägnar
Anders Ygeman
Eva Centeno López
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 4, 2019-12-17

Diarienummerförteckning

I2019/03370/E
I2019/03328/SVS(delvis)
I2019/00957/E
I2019/00961/E