Myndighet Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Regleringsbrev för budgetår 2020 Arbetsmarknadsdepartementet Regeringsbeslut l 6 2019-12-19 2019/02301/SV 2019/02294/SV (delvis) Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Box 513 751 20 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Riksdagen har beslutat om Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och nedan angivna anslag. VERKSAMHET 3 Uppdrag Redovisning av pågående verksamhet IFAU ska redovisa den övergripande inriktningen för pågående och planerade projekt till Regeringskansliet (Arbetmarknadsdepartementet) senast den 8 maj respektive den 23 oktober 2020. I samband med redovisningen den 8 maj ska IFAU även redovisa hur myndigheten arbetar med att belysa effekterna för kvinnor och män i sitt uppföljnings- och utvärderingsarbete. Prognoser IFAU ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den – 10 februari, – 4 maj, – 27 juli och – 23 oktober. Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut Uppdrag Uppdrag givet i Avrapporteringstidpunkt Analys av det samlade socialförsäkringssystemet Regleringsbrev 2018 Regleringsbrev 2019 Muntlig redovisning senast den 15 maj 2020. Slutredovisning senast den 15 oktober 2020 Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A Redovisning senast den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021. Analysera nya matchningstjänster hos Arbetsförmedlingen Regleringsbrev 2019 Delredovisning senast den 15 november 2020. Slutredovisning senast den 15 april 2021. FINANSIERING 4 Anslag 4.1 Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr) Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (Ramanslag) Disponeras av Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 42 292 ap.1 IFAU förvaltningskostnader (ram) 36 292 ap.2 Finansieringsbidrag (ram) 3 000 ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning (ram) 3 000 Villkor för anslag 1:7 ap.2 Finansieringsbidrag Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom arbetsmarknadspolitiken samt studier av arbetsmarknadens funktionssätt. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget. ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning Anslagsbeloppet får användas för att stödja externa studier av arbetsmarknadseffekter av åtgärder inom utbildningsväsendet. Högst 200 000 kronor får användas för administrativa kostnader som är förknippade med fördelningen av bidraget. 4.3 Finansiella villkor 4.3.1 Finansiella villkor för anslag/anslagsposter Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag/ap Anslagskredit Anslagsbehållning som disponeras 2020 Indrag av anslagsbelopp 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ap.1 1 088 3 % 0 ap.2 90 3 % 0 ap.3 90 3 % 0 Belopp angivna i tkr Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223) 4.3.5 Beställningsbemyndiganden Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Anslag/ap 2020 2021 2022 2023 - Bemyndigande Infriade åtaganden Infriade åtaganden Infriade åtaganden Slutår 1:7 Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering ap.2 4 500 3 000 1 500 2022 ap.3 4 500 3 000 1 500 2022 Belopp angivna i tkr Villkor Beloppen under rubriken ”Infriade åtaganden” i tabellen ovan är indikativa och anger hur fördelningen av utgifterna har beräknats för respektive period. 5 Övriga villkor 5.1 Låneram och krediter Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen) 2 000 Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen) 2 000 Belopp angivna i tkr 5.2 Utbetalningsplan Till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell: Utbetalningsdatum Belopp 2020-01-25 3 524 2020-02-25 3 524 2020-03-25 3 524 2020-04-25 3 524 2020-05-25 3 524 2020-06-25 3 524 2020-07-25 3 524 2020-08-25 3 524 2020-09-25 3 524 2020-10-25 3 524 2020-11-25 3 524 2020-12-25 3 528 Summa 42 292 Belopp angivna i tkr Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärderings disposition enligt detta regleringsbrev är: 1:7 ap.1 IFAU förvaltningskostnader 1:7 ap.2 Finansieringsbidrag 1:7 ap.3 Finansieringsbidrag, effekter av utbildning 6 Avgifter och bidrag 6.4 Villkor för avgiftsbelagd verksamhet IFAU får åta sig att utföra avgiftsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten. 6.5 Villkor för bidragsfinansierad verksamhet IFAU får åta sig att utföra bidragsfinansierad utvärdering på uppdrag av såväl statliga som icke statliga finansiärer. Inkomsterna disponeras av myndigheten i verksamheten. På regeringens vägnar Eva Nordmark Maria Bond Kopia till Statsrådsberedningen, internrevisionen Finansdepartementet/BA/EA/SFÖ Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi Arbetsmarknadsdepartementet/JÄM Socialdepartementet/FST Utbildningsdepartementet/AI Riksdagens arbetsmarknadsutskott Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: