Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2019-12-19
N2019/03210/MK
N2019/03186/SSS (delvis)
N2019/01024/MK
Konkurrensverket
103 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Konkurrensverket
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Konkurrensverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lagtillämpning och tillsyn

Antalet ärenden inom ramen för tillämpningen av konkurrenslagen (2008:579) ska redovisas. Redovisningen ska göras fördelat på ären-
dekategorier och med angivande av genomsnittliga handläggningstider.

Förbättringsåtgärder

En sammanfattning av de viktigaste utredningsrapporterna, remissyttrandena och förslag till regeländringar och andra förbättringsåtgärder ska lämnas. De viktigaste förslagen till regeländringar och andra förbättringsåtgärder ska, där det är relevant, kommenteras utifrån hur de främjar effektiv konkurrens, ökad tillväxt och konsumentnytta.

Forskning

Statistik ska redovisas avseende antalet ansökningar om forskningsmedel som kommit in, antalet forskningsprojekt som beviljats stöd och totalt beviljade medel under året. En kortfattad beskrivning av forskningsprojekten samt insatser som gjorts i övrigt, uppdelat på konkurrens och offentlig upphandling, inklusive uppdragsforskning ska redovisas.

Innovativ statsförvaltning

Konkurrensverket ska redovisa hur myndigheten arbetar för att vara en innovativ myndighet och därmed bidra till att uppfylla det förvaltningspolitiska målet. Med innovativ förvaltning avses här innovation i den egna myndigheten, myndighetens påverkan på andra aktörers innovationskapacitet och innovation i beställarrollen. Konkurrensverket ska även redogöra för vilka aktörer myndigheten samarbetar med i sitt innovationsarbete. 

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– den 10 februari,

– den 4 maj,

– den 27 juli, och

– den 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:13

Konkurrensverket (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket155 431
ap.1Konkurrensverket (ram)155 431

1:14

Konkurrensforskning (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket10 804
ap.1Konkurrensforskning (ram)10 804

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Konkurrensforskning

Medel för forskningen bör huvudsakligen anslås till forskningsprojekt
med en klar anknytning till Konkurrensverkets verksamhetsområden
med forskare inom i första hand disciplinerna ekonomi och juridik vid universitet och högskolor. Medel får användas av verket för uppdragsforskning, seminarier och informationsinsatser på
konkurrens- och upphandlingsområdet.

Kostnader för arvoden m.m. för ledamöterna i rådet för forsknings-
frågor ska belasta anslaget.

1:19

Finansiering av rättegångskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Konkurrensverket18 000
ap.2Finansiering av rättegångskostnader (ram)18 000

Villkor för anslag 1:19

ap.2 Finansiering av rättegångskostnader

Anslaget ska finansiera utgifter för rättegångskostnader med anledning av mål och ärenden som avser överklagande av Konkurrensverkets beslut eller där Konkurrensverket för talan. Medlen får användas först efter beslut av Regeringskansliet (Näringsdepartementet). 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:13 Konkurrensverket
ap.14 6623 %0
1:14 Konkurrensforskning
ap.1324Inget0
1:19 Finansiering av rättegångskostnader
ap.21 800Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:14 Konkurrensforskning
ap.112 0009 1541 4231 4232023
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)22 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konkurrensverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2513 853
2020-02-2513 853
2020-03-2513 853
2020-04-2513 853
2020-05-2513 853
2020-06-2513 853
2020-07-2513 853
2020-08-2513 853
2020-09-2513 853
2020-10-2513 853
2020-11-2513 853
2020-12-2513 852
Summa166 235
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konkurrensverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:13 ap.1Konkurrensverket
1:14 ap.1Konkurrensforskning
På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Erik Murray
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, SFÖ och OU
Utbildningsdepartementet, F
Arbetsmarknadsdepartementet, A och ARM
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Konsumentverket
Patent- och marknadsdomstolen
Patent- och marknadsöverdomstolen
Post- och telestyrelsen
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Upphandlingsmyndigheten