Finansdepartementet


Regeringsbeslut
IV 1

2019-12-19
Fi2019/04114/OU
Spelinspektionen
Box 199
645 23 Strängnäs
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Spelinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska antaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:98).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Spelinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Målet för området ska vara en sund och säker spelmarknad under offentlig kontroll som värnar intäkterna till det allmänna och som ger
goda förutsättningar för allmännyttig ideell verksamhet att erhålla finansiering genom intäkter från spel. De negativa konsekvenserna av
spelande ska minskas och det ska råda hög säkerhet i spelen. Spel om pengar ska omfattas av ett starkt konsumentskydd och inte kunna
missbrukas för kriminell verksamhet.

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa hur arbetet med tillsyn, registrering, licens- och tillståndsprövning samt normgivning har bedrivits i förhållande till målet och de prioriteringar som gjorts i syfte att nå detta. Myndigheten ska vidare redogöra för samarbetet med övriga berörda myndigheter, särskilt Konsumentverket.

Utvecklad ekonomisk uppföljning

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att utveckla den ekonomiska uppföljningen av verksamheten och myndighetens utgiftsprognoser i syfte att åstadkomma en effektiv användning av myndighetens resurser och säkerställa en effektiv intern styrning och kontroll.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925/A). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701/ESA). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

15:1

Spelinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Spelinspektionen76 247
ap.1Spelinspektionen (ram)76 247

Villkor för anslag 15:1

ap.1 Spelinspektionen

Anslagsposten får användas för Spelinspektionens förvaltningsutgifter.

För den egeninitierade informations- och utbildningsverksamheten får högst 15 000 000 kronor användas under 2020.

För arbetet med rådet mot matchfixning får högst 4 miljoner kronor användas under 2020.

Tillsynen av illegalt spel finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
15:1 Spelinspektionen
ap.12 2873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)6 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Spelinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-256 354
2020-02-256 354
2020-03-256 354
2020-04-256 354
2020-05-256 354
2020-06-256 354
2020-07-256 354
2020-08-256 354
2020-09-256 354
2020-10-256 354
2020-11-256 354
2020-12-256 353
Summa76 247
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Spelinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
15:1 ap.1Spelinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsintäkter
Tillsyn94550-1 00055 00045 00010 0009 000
Licens, tillstånd och registrering945541 50035 00015 00015 000076 500
Summa41 50034 00070 00060 00010 00085 500
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Ardalan Shekarabi
Johan Stake
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/KRIM, PO och Å
Socialdepartementet/FS och FST
Finansdepartementet/BA och KO
Utbildningsdepartementet/UF och UH
Näringsdepartementet/BSÄ och JL
Kulturdepartementet/CSM och LS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Kulturutskottet
Ekonomistyrningsverket
Folkhälsomyndigheten
Konsumentverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret