Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 6

2019-12-19
Fi2019/04274/RS (delvis)
Upphandlingsmyndigheten
Box 1194
171 23 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Upphandlingsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 2, bet. 2019/20:FiU2, rskr. 2019/20:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Upphandlingsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering av vägledningsfunktionen för statsstödsfrågor

Myndigheten ska återrapportera hur vägledningsfunktionen för statsstöd har arbetat med att stötta regioner och kommuner i frågor om statsstöd, särskilt inom bostadsförsörjnings- och bostadsmarknadsområdena.

Återrapportering av klimatmålen och Agenda 2030

Myndigheten ska återrapportera hur myndigheten har arbetat med att öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan bidra till Sveriges klimatmål och till genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Sprida kunskap om alternativa finansiella instrument i offentlig välfärdssektor

Upphandlingsmyndigheten ska sammanställa lärdomar om alternativa finansiella instrument i välfärdssektorn. I uppdraget ingår att sprida kunskap om lärdomarna till upphandlare och andra offentliga aktörer samt sociala företag, den idéburna sektorn och investerare. Myndigheten ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 september 2020.

Uppdrag om offentlig upphandling och cirkulär ekonomi

Upphandlingsmyndigheten ska öka kännedomen om hur offentlig upphandling kan användas som ett viktigt verktyg för att bidra till en cirkulär ekonomi samt uppnå de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmål som är kopplade till Agenda 2030. I uppdraget ingår att se över hur strategisk upphandling kan främja en cirkulär ekonomi genom hela inköpsprocessen. En viktig del i arbetet är att analysera hur återanvändningsgraden kan öka. Uppdraget omfattar t.ex. att ge vägledning om affärsmodeller och att utveckla relevanta hållbarhetskrav samt metoder för leverantörsdialog och främjande av innovationer. Uppdraget ska genomföras i samråd med Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Sveriges Kommuner och Regioner samt andra relevanta aktörer.

Uppdrag om åtgärder för att bidra till att nå klimatmålen

Upphandlingsmyndigheten ska lämna förslag på åtgärder för att offentlig upphandling ytterligare ska kunna bidra till att nå klimatmål och för att de upphandlingsinsatser som ger störst klimatnytta för pengarna ska kunna prioriteras.

Pågående uppdrag enligt särskilda regeringsbeslut

Uppdrag att bistå Miljömålsrådet

Myndigheten har i uppdrag att bistå Miljömålsrådet (M2018/01715/S).

Uppdrag att ta emot personer med funktionsnedsättning

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 (A2018/00925/A). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande

Myndigheten har i uppdrag att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 (Fi2018/01701/ESA). Uppdraget ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Uppdrag om förstärkt stöd till samhällsviktig verksamhet

Myndigheten har i uppdrag att ge förstärkt stöd vid upphandling av samhällsviktig verksamhet (Fi2019/03819/OU). Åtgärderna enligt uppdraget ska vara genomförda före utgången av november 2020. Upphandlingsmyndigheten ska fortlöpande hålla Regeringskansliet (Finansdepartementet) informerat om arbetet med uppdraget. Uppdraget ska slutredovisas i årsredovisningen för 2021. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:17

Upphandlingsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Upphandlingsmyndigheten94 419
ap.1Upphandlingsmyndigheten (ram)88 419
ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor (ram)5 000
ap.4Information om tillförlitliga produktionsvillkor i andra länder (ram)1 000

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:17 Upphandlingsmyndigheten
ap.12 8323 %0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)7 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Upphandlingsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-257 868
2020-02-257 868
2020-03-257 868
2020-04-257 868
2020-05-257 868
2020-06-257 868
2020-07-257 868
2020-08-257 868
2020-09-257 868
2020-10-257 868
2020-11-257 868
2020-12-257 871
Summa94 419
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Upphandlingsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Upphandlingsmyndigheten
1:17 ap.2Vägledningsfunktion för statsstödsfrågor
1:17 ap.4Information om tillförlitliga produktionsvillkor i andra länder
På regeringens vägnar
Lena Micko
Johan Stake
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Finansdepartementet/BA och ESA
Miljödepartementet/KL, KE och S
Näringsdepartementet/MK
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Finansutskottet
Näringsutskottet
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Konsumentverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret