Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2019-12-19
N2019/03211/BI
N2019/03186/SSS (delvis)
N2019/01011/BI
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Sveriges geologiska undersökning
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål geologisk informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geologiska information som SGU tillhandahåller på kort och lång sikt ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Mål Bergsstaten

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet ska möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av minerallagen (1991:45).

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av aktiva gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet ska redovisas.

Bergsstaten ska redogöra för hur den har tagit om hand rekommendationer som riktas till Sverige i internationella granskningar i fråga om samråd med samiska företrädare i ärenden som rör undersöknings- och koncessionstillstånd som bergmästaren beslutar om samt hur de förändringar i minerallagen som infördes 2014 gällande utökat samråd och arbetsplaner svarar mot rekommendationerna.

Återrapportering forskning och utveckling

SGU ska redovisa vilka projekt som har fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

Återrapportering av användning av resurser

SGU ska redovisa hur förvaltningsanslaget 1:8 Sveriges geologiska undersökning disponeras mellan de olika avdelningarna och per geologisk undersökningstyp i syfte att lämna en tydlig översiktlig bild av de olika huvudsakliga verksamhetsgrenarna.

Återrapportering av internationell samverkan

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom sina verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

Återrapportering av åtgärdsplan avseende förorenade områden

SGU ska ta fram en årlig åtgärdsplan med beskrivning av prioriteringen av arbetet med utredningar och åtgärder av förorenade områden. Åtgärdsplanen ska utgå från den vägledning som utarbetats inom ramen för uppdraget om vägledning och samverkan för hantering av statens förorenade områden, Naturvårdsverkets rapport 6888 "Vägledning för hantering av statens förorenade områden och avvecklade skjutfält med OXA−Övergripande principer för prioritering, riskvärdering och skälighetsbedömning".

3

Uppdrag

1. Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska redovisa de insatser som har genomförts under 2018−2020 för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 16 december 2020.

2. Bistå regeringen i genomförandet av de fyra samverkansprogrammen 2019-2022

Genom samverkan med Verket för innovationssystem (Uppdrag till verket för innovationssystem att stödja genomförandet av regeringens samverkansprogram samt att ge stöd till offentliga aktörers arbete med regel- och policyutveckling, N2019/03094/EIN) och andra berörda myndigheter ska SGU, utifrån sina ansvarområden, bistå Regeringskansliet i genomförandet av regeringens fyra samverkansprogram, särskilt avseende samverkansprogrammet Näringslivets klimatomställning. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2020 och därefter senast 1 mars 2021 t.o.m. 2023.

3. Kartplan

SGU ska avseende perioden 2020–2027 ta fram en grundläggande och långsiktig plan för den kartläggande verksamheten. En mer detaljerad plan för 2021 respektive 2022 ska tas fram. SGU ska utföra arbetet med utgångspunkt i den av Geodatarådet fastställda nationella geodata- strategin och i nära dialog med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2020.

4. Remisser

SGU ska sammanställa och redovisa ärenden av större betydelse som handläggs inom remissverksamheten. Redovisning till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) ska ske en gång varje kvartal.

5. Utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel

SGU ska, mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten, redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Redovisning ska ske till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 15 december 2020.

6. Regionalt tillväxtarbete

SGU ska redovisa och analysera genomförda insatser för sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med koppling till den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015–2020. Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

7. Prognoser

SGU ska redovisa prognoser för 2020−2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 10 februari,

− den 4 maj,

− den 27 juli, och

− den 23 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas SGU:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning239 665
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)239 665

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

1. Anslaget får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.

2. SGU bemyndigas att besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016−2022.

3. Av anslaget ska minst 26 000 000 kronor användas för särskilda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner.

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 923
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 923

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.17 1893 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.10Inget0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 0003 0002 000
2022
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)105 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2519 972
2020-02-2519 972
2020-03-2519 972
2020-04-2519 972
2020-05-2519 972
2020-06-2519 972
2020-07-2519 972
2020-08-2519 972
2020-09-2519 972
2020-10-2519 972
2020-11-2519 972
2020-12-2519 973
Summa239 665
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet1 083-7813 70013 70001 005
Tjänsteexport3504911 50011 5000399
Summa1 433-2925 20025 20001 404
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)25280012 000012 00012 000
Mineralersättning2528003 00003 0003 000
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811001100110110
Summa0015 110015 11015 110
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt 5 § kontinentalsockelförordningen ska redovisas mot inkomsttitel 2811: Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, FMR
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, F
Miljödepartementet, KE, KL och NM
Kulturdepartementet, DISK
Arbetsmarknadsdepartementet, A, ARM och I
Riksdagen, näringsutskottet
Havs- och vattenmyndigheten
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret