Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:6

2019-12-19
Ju2019/04260/DOM
Ju2019/03516/DOM
Revisorsinspektionen
Box 24014
104 50 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Revisorsinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:124).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Revisorsinspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

Auktorisation, godkännande och registrering

Revisorsinspektionen ska redovisa antalet inkomna ansökningar och beslut om auktorisation, godkännande och registrering. Vidare ska myndigheten redovisa antalet auktoriserade respektive godkända revisorer i slutet av året.

Tillsyn och disciplinära åtgärder

Revisorsinspektionen ska redovisa antalet inledda, avgjorda och pågående tillsynsärenden, fördelade på kvalitetskontroller, riskbaserad tillsyn, tematillsyn och förhandsbesked. Myndigheten ska även redogöra för utgången i ärendena om riskbaserad tillsyn och de disciplinära åtgärder som har beslutats.

Myndigheten ska redogöra för övergripande slutsatser som dragits av tillsynsverksamheten.

Examination

Revisorsinspektionen ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen anordnats under året, hur många som har deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.

Serviceåtagande

Revisorsinspektionen ska redovisa hur myndigheten har uppfyllt sina serviceåtaganden inom ramen för tillsynsverksamheten respektive för ärenden rörande auktorisation, godkännande och registrering.

Övrigt

Revisorsinspektionen ska:

  • Redovisa hur myndigheten i arbetet med föreskrifter och allmänna råd har beaktat att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen.
  • Redovisa hur myndigheten har verkat för att öka medvetenheten hos revisorer om behovet av att uppmärksamma och anmäla misstänkt korruptionsbrottslighet.
  • Redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet.
  • Redovisa hur myndigheten följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet, särskilt rörande EU:s arbete och samarbetet med de nordiska länderna.

3

Uppdrag

Budgetutfall och prognoser

Revisorsinspektionen ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten 2020 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna prognoser över intäkter och kostnader för 2020 och 2021 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 27 juli och den 23 oktober 2019.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Revisorsinspektionen har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 fortsatt ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Auktorisation, godkännande, examination samt tillsyn över revisorer8 365-2 55037 90041 343-3 4432 372
Belopp angivna i tkr

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Revisorsinspektionen ska redovisa 25 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Ronnie Hedin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA, SFÖ
Näringsdepartementet/BI, EK, MK
Infrastrukturdepartementet/DF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Statskontoret
Riksgäldskontoret