Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:45

2019-12-19
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04426/F
Polarforskningssekretariatet
c/o Luleå tekniska universitet
971 87 Luleå
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Polarforskningssekretariatet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Polarforskningssekretariatet och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

2

Organisationsstyrning

Miljöledning

Polarforskningssekretariatet ska redovisa åtgärder för hur myndigheten kan förbättra sitt miljöledningsarbete i enlighet med förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 30 juni 2020.

3

Uppdrag

Prognoser

Polarforskningssekretariatet ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid
nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i
förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till
budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

 Prognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Pågående uppdrag

Praktikplatser åt personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga 2016–2020

Polarforskningssekretariatet har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot arbetssökande personer med funktionsnedsättning från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (A2016/00216/A och A2018/00925/A) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande 2016–2020

Polarforskningssekretariatet har i uppdrag att under tiden den 1 april 2016 – den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande åt Arbetsförmedlingen och ta emot nyanlända arbetssökande från Arbetsförmedlingen för praktik. Uppdraget ska redovisas enligt instruktion från Statskontoret (Fi2016/00386/ESA och Fi2018/01701/ESA) senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Polarforskningssekretariatet (Ramanslag)

Disponeras av Polarforskningssekretariatet49 636
ap.1Polarforskningssekretariatet (ram)49 636

Villkor för anslag 3:8

ap.1 Polarforskningssekretariatet

Anslagsposten får användas för Polarforskningssekretariatetets förvaltningsutgifter. Anslaget får även användas för att organisera och genomföra forskningsexpeditioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:8 Polarforskningssekretariatet
ap.12 481Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 200
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Polarforskningssekretariatets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 136
2020-02-254 136
2020-03-254 136
2020-04-254 136
2020-05-254 136
2020-06-254 136
2020-07-254 136
2020-08-254 136
2020-09-254 136
2020-10-254 136
2020-11-254 136
2020-12-254 140
Summa49 636
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Polarforskningssekretariatets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Polarforskningssekretariatet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Tjänsteexport
Polarforskningsexpeditioner3 61610045 00046 000-1 0002 716
Avgiftsbelagdverksamhet
Boende vid Abisko Naturvetenskapliga station22701 4001 4000227
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Tina Abelin
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Vetenskapsrådet