Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2019-12-19
A2019/02304/ARM
A2019/00475/ARM
A2019/01751/ARM m.fl.
Se bilaga 1
Myndigheten för arbetsmiljökunskap
Box 6051
800 06 Gävle
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för arbetsmiljökunskap
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 14, bet. 2019/20:AU2, rskr. 2019/20:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för arbetsmiljökunskap.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Samverkan

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten har samverkat med arbetsmarknadens parter och andra aktörer rörande kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning på arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också analysera vad denna samverkan har resulterat i.

Riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa hur myndigheten har utvecklat och spridit riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovården. 

3

Uppdrag

Utgiftsprognoser

Myndigheten för arbetsmiljökunskap ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  • 10 februari
  • 4 maj
  • 27 juli och
  • 23 oktober.

Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Myndigheten för arbetsmiljökunskap har tidigare fått i uppdrag att sammanställa underlag om och analysera behovet av utbildningar av relevans för olika yrkesgrupper inom företagshälsovården (A2018/00929/ARM). Utifrån resultaten av den rapport som lämnades i det tidigare uppdraget (A2019/00475/ARM) ska myndigheten utreda och lämna förslag på hur utbildningssituationen för läkare som arbetar inom företagshälsovården kan lösas. Förslagen ska tas fram i samverkan med Socialstyrelsen och andra berörda aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 30 september 2020.

Tidigare lämnade uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

Beslut

Rapportering

Kunskap om framtidens arbetsliv

Regleringsbrevet 2018

I samband med årsredovisningen 2019

Uppdrag att sammanställa kunskap om faktorer som skapar friska och välmående arbetsplatser

Regeringsbeslut A2018/01349/ARM

I samband med årsredovisningen 2019

Uppdrag om friskfaktorer som kan mätas och följas över tid

Regeringsbeslut A2018/01350/ARM

Ska återrapporteras tillsammans med Arbetsmiljöverket

Delredovisning i samband med årsredovisningen 2019

Slutrapportering i samband med årsredovisningen 2020

Riktlinjer för en evidensbaserad praktik i företagshälsovård

Regleringsbrevet 2019

I samband med årsredovisningen 2019

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:5

Myndigheten för arbetsmiljökunskap (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för arbetsmiljökunskap38 712
ap.2Förvaltningskostnader (ram)34 712
ap.1Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning (ram)4 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Stöd till Företagshälsovårdens kompetensförsörjning

Anslaget får användas för utgifter för företagshälsovårdens kompetensförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:5 Myndigheten för arbetsmiljökunskap
ap.10Inget0
ap.21 0413 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 893
2020-02-252 893
2020-03-252 893
2020-04-252 893
2020-05-252 893
2020-06-252 893
2020-07-252 893
2020-08-252 893
2020-09-252 893
2020-10-252 893
2020-11-252 893
2020-12-252 889
Summa34 712
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för arbetsmiljökunskaps disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:5 ap.2Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Eva Nordmark
Karlis Lapsa
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/FS
Socialdepartementet/SF
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Socialstyrelsen
Riksgäldskontoret
Arbetsgivarverket
Föreningen Svenskt näringsliv
Landsorganisationen i Sverige (LO)
Sveriges Akademikers Centralorganisation (Saco)
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 9, 2019-12-19

Diarienummerförteckning

A2019/02304/ARM
A2019/00475/ARM
A2019/01751/ARM
A2019/02294/SV (delvis)