Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2019-12-19
UD2019/03760/HI
UD2019/19553/FH (delvis)
UD2019/19710/HI
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 Borås
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 24, bet. 2019/20:NU1, rskr. 2019/20:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Informationssäkerhet

Swedac ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19 och 20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Agenda 2030

Swedac ska med utgångspunkt i sitt internationella utvecklingsarbete arbeta med att integrera Agenda 2030 för att bidra till att de globala målen för hållbarhet uppnås.

Återrapportering

Swedac ska redovisa hur myndigheten har integrerat Agenda 2030 i sitt internationella utvecklingsarbete samt effekterna av det arbetet för att därigenom bidra till att genomföra de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030. 

Feministisk handelspolitik

Swedac ska inom ramen för sin ordinarie verksamhet bidra till regeringens arbete med jämställdhetsintegrering på standardiseringsområdet. 

3

Uppdrag

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen

Swedac ska inom sitt verksamhetsområde, som en del av myndighetens skyldighet att bistå med expertstöd i frågor som regeringen prioriterar, ge regeringen och Regeringskansliet löpande analysstöd i arbetet med att ta fram svenska positioner inför och under de förhandlingar som äger rum som en följd av Storbritanniens beslut att träda ur Europeiska unionen. 

Swedac ska inom ramen för uppgiften att informera och lämna råd i frågor inom sina verksamhetsområden till berörda myndigheter och organ, näringsliv och andra intressenter särskilt fokusera på information kopplat till Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Utgiftsprognoser

Swedac ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

23 oktober

Äldre uppdrag som fortgår 2020

Swedac har fått i uppdrag (UD2018/01411/HI) att senast den 30 april 2020 lokalisera all verksamhet som myndigheten bedriver i Stockholm till Borås. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) senast den 31 maj 2020.

Swedac har fått i uppdrag (A2016/00216/A och Fi2016/00386/ESA) att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik. Swedac ska senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 redovisa till Statskontoret hur uppdraget genomförs och vilka resultat som har nåtts.

Swedac har fått i uppdrag att följa upp mål för förenklingsarbetet (2014/5377/ENT). Uppdraget ska, enligt närmare instruktion från Tillväxtverket, redovisas senast den 1 mars 2020 respektive 1 mars 2021 till Tillväxtverket och Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll36 055
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)36 055

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

Anslagsposten får användas för Swedacs förvaltningsutgifter.

Av anslagsposten får 10 miljoner kronor användas för att finansiera de kostnader som uppkommit i samband med att hela myndighetens verksamhet lokaliseras till Borås och kostnader för uppbyggnad av verksamheten och kompetensförsörjning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.11 0813 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)7 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)12 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 005
2020-02-253 005
2020-03-253 005
2020-04-253 005
2020-05-253 005
2020-06-253 005
2020-07-253 005
2020-08-253 005
2020-09-253 005
2020-10-253 005
2020-11-253 005
2020-12-253 000
Summa36 055
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll10 5891 28514 00015 000-1 00010 874
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet-9 8727 120114 100110 1004 0001 248
Tjänsteexport2 577-10090090002 477
Summa-7 2957 020115 000111 0004 0003 725
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av Swedac.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av Swedac.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 21 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 7 § nämnda lag betala avgift till Swedac för att täcka kostnaderna för ackreditering, tillsyn och bedömning. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av Swedac.

På regeringens vägnar
Ann Linde
Amina Makboul
Kopia till

Statsrådsberedningen Internrevisionen
Statsrådsberedningen EUK
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS, SÄK
Finansdepartementet, BA, OFA ESA, OFA SFÖ
Miljödepartementet KL L
Näringsdepartementet MK, N BI, R SR
Förvaltningsavdelningen RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statskontoret