Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:23

2019-12-19
S2019/05315/RS (delvis)
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Box 6070
102 31 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

De regeringsuppdrag som tas upp i regleringsbrevet kan enligt särskild överenskommelse mellan Socialdepartementet och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapporteras vid annan tidpunkt än vad som anges nedan, dock ej senare än två veckor efter den angivna tidpunkten.

Nya och ändrade uppdrag

1. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes den 10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober.

2. International Health Policy Survey

Myndigheten ska under 2020 genomföra analyser utifrån de svenska resultaten i tidigare års undersökningar samt genomföra en jämförande studie av den s.k. International Health Policy Survey (IHP). Syftet med IHP är att ge underlag till förbättrat beslutsfattande inom hälso- och sjukvårdsområdet, samt utgöra ett underlag för en internationell jämförelse mellan länder. Uppdraget ska redovisas skriftligen till regeringen (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2021. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 3 000 000 kronor under 2020. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagsposten 18 God vård och folkhälsa. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

3. Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp för nya områden

Myndigheten ska följa upp och analysera insatserna i kapitel 7 - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp – Jämlik och effektiv vård med god kvalitet, inom överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister m.m. Uppdraget ska genomföras i samråd med relevanta myndigheter och i dialog med SKR, företrädare för huvudmän, professionerna, patienter och med eventuella andra aktörer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 28 juni 2022. En delredovisning ska göras senast den 30 november 2020. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys får för uppdragets genomförande använda 2 500 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslag 1:6 Bidrag till folkhälsa och sjukvård, anslagspost 40 Jämlik sjukvård. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

4.Uppdrag att utvärdera IBIC

Myndigheten ska utifrån ett patient- och brukarperspektiv och ett organisationsperspektiv utvärdera den nationella modellen för enhetlig och strukturerad information kallad Individens behov i centrum (IBIC). Analysen ska i relevanta delar vara uppdelad på kön. I uppdraget ska Myndigheten för vård- och omsorgsanalys tillvarata Socialstyrelsens kunskaper på lämpligt sätt. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 13 november 2020. För uppdragets genomförande får Myndigheten för vård- och omsorgsanalys använda 1 000 000 kronor under 2020. Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, anslaget 4:5 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet, anslagsposten 8 Utvecklingsmedel - Kammarkollegiet. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till Kammarkollegiet. Rekvisitionen ska lämnas senast den 1 december 2020. Medel som inte har förbrukats ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2021. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning lämnas till Kammarkollegiet. Rekvisition, återbetalning och redovisningar ska hänvisa till regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Uppdrag givet i

Avrapportering

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut

Fi2018/01701/ESA

Redovisning till Statskontoret 2020-04-01 och 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Regeringsbeslut

A2018/00925/A

Redovisning till Statskontoret 2020-04-01 och 2021-01-15

Uppdrag att följa upp regeringens satsning på förlossningsvården och andra insatser för kvinnors hälsa 2015–2019

Regeringsbeslut

S2016/06724/FS

Slutredovisning 2020-09-30

Följa genomförandet av lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Regeringsbeslut

S2017/05331/FS

2020-04-01

Uppdrag om att genomföra analyser utifrån International Health Policy Survey (IHP)

Uppdrag i 2019 års regleringsbrev

2020-03-15

Uppdrag att utvärdera Linköpings universitets arbete att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Regeringsbeslut

S2019/02114/FST

2020-09-15

Uppdrag om påverkan av ökad användning av välfärdsteknik

Regeringsbeslut

S2019/01518/FST

2020-03-31

Uppdrag om förskrivning av icke medicintekniska produkter

Regeringsbeslut

S2019/01376/FST

2020-05-14

Uppdrag att utvärdera arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck

Regeringsbeslut

A2019/01326/JÄM

2020-06-15

Uppdrag att stärka förutsättningarna för strategisk ledarskapsutveckling inom kommunalt finansierad vård och omsorg

Regeringsbeslut

S/2019/04728/FST

2021-02-24

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys37 320
ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (ram)37 320

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Anslagsposten får användas för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
ap.11 1193 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 110
2020-02-253 110
2020-03-253 110
2020-04-253 110
2020-05-253 110
2020-06-253 110
2020-07-253 110
2020-08-253 110
2020-09-253 110
2020-10-253 110
2020-11-253 110
2020-12-253 110
Summa37 320
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Johanna Hedström
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementets rättssekretariat
Finansdepartementets avdelning för offentlig förvaltning
Finansdepartementets enhet för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementets enhet för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
E-hälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten
Kammarkollegiet
Läkemedelsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Socialstyrelsen
Statens beredning för medicinsk och social utvärdering
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
Sveriges Kommuner och Regioner