Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 5

2019-12-11
Fi2019/04115/SPN (delvis)
Fastighetsmäklarinspektionen
Box 5045
650 05 Karlstad
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Fastighetsmäklarinspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Fastighetsmäklarinspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten ska bidra till väl fungerande konsumentmarknader. Myndighetens uppgifter framgår bl.a. av förordningen (2009:606) med instruktion för Fastighetsmäklarinspektionen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Tillsynsverksamheten

Myndigheten ska redovisa hur den under 2020 har arbetat med att stärka och effektivisera tillsynsverksamheten.

3

Uppdrag

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser med tillhörande kommentarer för 2020–2023 vid nedanstående tillfällen. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, osäkerhetsfaktorer och eventuella förändringar av förutsättningarna för myndigheten att bedriva sin verksamhet. Vidare ska förändringar i förhållande till föregående prognostillfälle samt den av myndigheten beslutade budgeten kommenteras. Vid prognosavvikelser ska myndigheten ange vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,
– 4 maj,
– 27 juli, och
– 23 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslut om uppdraget

Rapporteringstidpunkt

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

A2018/00925/A

Den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2020 och den 15 januari 2021

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Fastighetsmäklarinspektionen25 565
ap.1Fastighetsmäklarinspektionen (ram)25 565

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:3 Fastighetsmäklarinspektionen
ap.1766Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fastighetsmäklarinspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-252 130
2020-02-252 130
2020-03-252 130
2020-04-252 130
2020-05-252 130
2020-06-252 130
2020-07-252 130
2020-08-252 130
2020-09-252 130
2020-10-252 130
2020-11-252 130
2020-12-252 135
Summa25 565
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fastighetsmäklarinspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:3 ap.1Fastighetsmäklarinspektionen

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Ansökningsavgifter
Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare2553-5 270-5882 4122 774-362-6 220
Årliga avgifter
Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler255319 531-18523 00922 79121819 564
Belopp angivna i tkr

Villkor

Prövning av ansökan om registrering som fastighetsmäklare

Avgifterna tas ut enligt avgiftsförordningen (1992:191).

Övrig registreringsverksamhet, tillsyn, information och regler

Avgifterna tas ut enligt fastighetsmäklarförordningen (2011:668).

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fastighetsmäklarinspektionen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin informationsverksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. 

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras60
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Micko
Malia Tasmim
Kopia till

Statsrådsberedningen/FCK och REV
Justitiedepartementet/L1 och L2
Finansdepartementet/BA1, BB, ESA, SPN och VS
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Civilutskottet
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: