Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2019-12-19
S2019/05315/RS (delvis)
Myndigheten för delaktighet
Box 1210
172 24 Sundbyberg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Myndigheten för delaktighet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 9, bet. 2019/20:SoU1, rskr. 2019/20:135).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Myndigheten för delaktighet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndigheten för delaktighet ska genom uppfyllandet av sina uppgifter bidra till att beslutade mål för funktionshinderspolitiken uppnås. Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2014:134) med instruktion för Myndigheten för delaktighet.

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Myndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken. 

3

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Myndigheten för delaktighet ska för Sveriges del ansvara för EU-kommissionens tävling Access City Award. Myndigheten ska redovisa uppdraget i sin årsredovisning.

2. Myndigheten för delaktighet ges i uppdrag att bidra till att funktionshindersperspektivet får ett större utrymme hos offentliga aktörer i deras arbete med Agenda 2030. Som en del i uppdraget ska en analys göras av vilken roll och betydelse principen om universell utformning kan ha i genomförandet av agendan. Uppdraget ska genomföras i dialog med funktionshindersrörelsen och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska delredovisas senast den 4 december 2020 samt slutredovisas senast den 28 januari 2022 till regeringen (Socialdepartementet).

3. Myndigheten för delaktighet ska redovisa utvecklingen inom funktionshinderspolitiken i en samlad rapport. Om möjligt ska aktuell statistik redovisas så att det går att följa utvecklingen över tid. All individbaserad statistik ska presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta. Rapporten ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 19 februari 2021.

4. Myndigheten för delaktighet ska stödja kommunerna med kunskap om hur välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad självständighet och delaktighet. Myndigheten ska också stödja kommunerna med kunskap om hur e-tjänster kan utformas så att så många som möjligt kan använda dem. Uppdraget ska genomföras i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt i relevanta delar i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning och Post- och telestyrelsen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2021.

5. Myndigheten för delaktighet ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes. 

Prognoserna ska under 2020 lämnas senast den:

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Pågående uppdrag

UppdragUppdrag givet iAvrapportering

Uppdrag att tillsammans med länsstyrelserna ge stöd till landsting och kommuner att genomföra sina funktionshinderspolitiska strategier och planer.

Regleringsbrev 2018Slutredovisas 2021-03-01

Uppdrag att inrätta ett strategiskt råd.

Regleringsbrev 2018I samband med årsredovisning

Uppdrag att upphandla en stödfunktion för brukare, beställare, finansiärer och utbildare av assistanshundar (ej ledarhundar för personer med synnedsättning).

Regleringsbrev 2018

Löpande

Uppdrag om tillgänglighet till hjälpmedel för fritidsaktiviteter och aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning.

Regeringsbeslut S2019/01379/FSTSlutredovisas 2020-03-31

Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 aviserat att den avser att samla verksamheten med ledarhundar till Myndigheten för delaktighet. Myndigheten ska i förberedelserna för detta ta nödvändiga kontakter med berörda aktörer samt ha löpande kontakt med Regeringskansliet (Socialdepartementet).

Regleringsbrev 2019 (ändringsbeslut)Löpande
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020.

Regeringsbeslut A2018/00925/A

Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020.

Regeringsbeslut Fi2018/01701/ESA

Till Statskontoret 2020-04-01 samt 2021-01-15
Uppdrag att informera om tolktjänst i arbetslivet.

Regeringsbeslut S2016/02162/FST (delvis) och S2018/03798/FST (delvis)

Delredovisning 2020-11-01 samt slutredovisning 2021-06-24
Uppdrag att bistå rådet för hållbara städer.

Regeringsbeslut M2019/00651/Kl

Slutredovisning 2022-05-31

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för delaktighet (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för delaktighet60 896
ap.1Myndigheten för delaktighet (ram)60 896

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för delaktighet
ap.11 8263 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)3 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för delaktighets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 075
2020-02-255 075
2020-03-255 075
2020-04-255 075
2020-05-255 075
2020-06-255 075
2020-07-255 075
2020-08-255 075
2020-09-255 075
2020-10-255 075
2020-11-255 075
2020-12-255 071
Summa60 896
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för delaktighets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Myndigheten för delaktighet
På regeringens vägnar
Lena Hallengren
Josefine Gustafsson
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Socialutskottet
Jämställdhetsmyndigheten
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Funktionsrätt Sverige
Nätverket Unga för tillgänglighet
Sveriges Kommuner och Regioner