Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
14

2019-12-17
Ku2019/02020/LS (delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksarkivet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Riksarkivet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultatredovisningen.

Bidragsintäkter

Riksarkivet ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Kultur i hela landet

Riksarkivet ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

2

Organisationsstyrning

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2020 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

3

Uppdrag

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Riksarkivet ska slutredovisa och analysera genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållnings-
politik för perioden 2014–2020 (N2014/02501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheterna ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Myndigheten ska i kommentarerna särskilt informera om åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med utgiftsutvecklingen. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj,
 • 27 juli och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet11 061
ap.9Riksarkivet (ram)11 061

Villkor för anslag 1:4

ap.9 Riksarkivet

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet411 006
ap.1Riksarkivet (ram)411 006

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

Anslagsposten får användas för Riksarkivets förvaltningsutgifter.

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivet får använda högst 9 100 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.9331Inget0
6:1 Riksarkivet
ap.112 3303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)163 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)55 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-02105 518
2020-04-01105 517
2020-07-01105 516
2020-10-01105 516
Summa422 067
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitaliseringstjänster-16 25735713 00013 0000-15 900
Heraldisk uppdragsverksamhet116-50500600-100-34
Stöd till arkivbildare533-100500600-100333
Övrig uppdragsverksamhet993-2003 0003 200-200593
Summa-14 615717 00017 400-400-15 008
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0031 000031 00031 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv006 50006 5006 500
Rådgivning till kommuner och enskilda001500150150
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd003 00003 0003 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)005 00005 0005 000
Övrigt0011 000011 00011 000
Summa0056 650056 65056 650
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För verksamhet med full kostnadstäckning ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna. Riksarkivet ska redovisa en plan för hantering av det ackumulerade underskottet avseende digitaliseringstjänster.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Eva Stengård
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Infrastrukturdepartementet/DF
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Kammarkollegiet
Myndigheten för kulturanalys
Statens kulturråd
Statskontoret
Riksgäldskontoret
Gotlands kommun
Malmö kommun
Stockholms kommun
samtliga länsstyrelser
samtliga regioner