Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
10

2019-12-17
Ku2019/01642/KL
Ku2019/02020/LS (delvis)
Institutet för språk och folkminnen
Box 135
751 04 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Institutet för språk och folkminnen
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Institutet för språk och folkminnen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Insatser för nationella minoritetsspråk

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen för 2020 särskilt redovisa hur medlen från anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter under utgiftsområde 1 Rikets styrelse har använts för att bedriva språkvårdande verksamhet för de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och romani chib samt revitaliseringsinsatser i enlighet med förordningen (2010:21) om statsbidrag för insatser till stöd för de nationella minoritetsspråken. Myndigheten ska senast den 4 februari 2021 även redovisa detta i en särskild rapport till Länsstyrelsen i Stockholms län och till Sametinget.

Lokalkostnader

Institutet för språk och folkminnen ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen. 

Bidragsintäkter

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Romsk inkludering

Institutet för språk och folkminnen ska särskilt redovisa hur myndigheten, med utgångspunkt i sitt verksamhetsområde och erfarenheter från särskilda uppdrag inom ramen för regeringens strategi för romsk inkludering 2012–2032, har bidragit till att synliggöra, bevara och utveckla romskt språk och romsk kultur.

Kultur i hela landet

Institutet för språk och folkminnen ska redovisa hur myndighetens verksamhet har bidragit till att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

3

Uppdrag

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att utarbeta förslag till handlingsprogram för bevarande av de nationella minoritetsspråkenKu2019/01339/CSM15 maj 2020
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.
A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen1 292
ap.11Institutet för språk och folkminnen (ram)1 292

Villkor för anslag 1:4

ap.11 Institutet för språk och folkminnen

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

3:3

Institutet för språk och folkminnen (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för språk och folkminnen68 760
ap.1Institutet för språk och folkminnen (ram)68 760

Villkor för anslag 3:3

ap.1 Institutet för språk och folkminnen

Av anslaget får högst 4 500 000 kronor användas för bidrag till terminologisk verksamhet. 

Anslagsposten får användas för Institutet för språk och folkminnens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.1138Inget0
3:3 Institutet för språk och folkminnen
ap.12 0623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 617
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för språk och folkminnens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 838
2020-02-255 838
2020-03-255 838
2020-04-255 838
2020-05-255 838
2020-06-255 838
2020-07-255 838
2020-08-255 838
2020-09-255 838
2020-10-255 838
2020-11-255 838
2020-12-255 834
Summa70 052
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för språk och folkminnens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.11Institutet för språk och folkminnen
3:3 ap.1Institutet för språk och folkminnen

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

För avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Teresia Ståhle Löfgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SFÖ
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/LB JL
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Länsstyrelsen i Stockholms län
Myndigheten för kulturanalys
Riksgäldskontoret
Statskontoret