Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
20

2019-12-17
Ku2019/02020/LS (delvis)
Statens centrum för arkitektur och design
Box 16410
103 27 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens centrum för arkitektur och design
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens centrum för arkitektur och design.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa

 • den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning,
 • åtgärder som har vidtagits för att nå nya besökare, och
 • förändringar i besöksutvecklingen i förhållande till tidigare år.

Kultur i hela landet

Statens centrum för arkitektur och design ska, med utgångspunkt i 11 § museilagen (2017:563), redovisa myndighetens insatser och resultat av arbetet för att kulturen ska komma fler till del i hela landet.

Lokalkostnader

Statens centrum för arkitektur och design ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2020 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Medverkans- och utställningsersättning

Statens centrum för arkitektur och design ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärsorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk (MU-avtalet) särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Sponsringsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska särredovisa eventuella sponsringsintäkter i not till resultaträkningen.

Bidragsintäkter

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa fördelningen av eventuella bidragsintäkter mellan statliga bidrag, icke-statliga bidrag respektive bidrag från mellanstatliga organ i not till resultaträkningen.

Gestaltad livsmiljö

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa insatser och resultat avseende myndighetens arbete med gestaltad livsmiljö utifrån det nationella arkitektur-, form- och designpolitiska mål som riksdagen har beslutat (prop. 2017/18:110, bet. 2017/18:CKrU1, rskr. 2017/18:316).

Agenda 2030

För att regeringen ska kunna redovisa hur Sverige genomför Agenda 2030 behöver information inhämtas från berörda myndigheter. Myndigheten ska därför redogöra för hur dess verksamhet bidragit till att uppnå målen i Agenda 2030.

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa hur myndigheten har använt eller fördelat medlen från anslag 1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet. Redovisningen ska omfatta

 • vilka strategiska prioriteringar som legat till grund för användningen eller fördelningen av medel,
 • vilka insatser som finansierats eller delfinansierats av anslaget under året,
 • på vilket sätt insatserna förväntas bidra till kulturområdets utveckling, och
 • en resultatbedömning av genomförda insatser.

3

Uppdrag

Besöksutveckling

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa hur myndigheten arbetar med att rapportera de uppgifter om besöksutveckling som Myndigheten för kulturanalys behöver. Statens centrum för arkitektur och design ska även redovisa vilka behov av information om besöksutveckling som myndigheten har för att utveckla den egna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 21 augusti 2020.

Prognoser 2020–2023

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

 • 10 februari,
 • 4 maj och
 • 23 oktober.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller särskilda regeringsbeslut

Sammanfattning av uppdragetBeslut om uppdragetRapporteringstidpunkt
Uppdrag att ingå i och bistå Rådet för hållbara städer.M2017/03234/Mm
M2017/03235/Mm
Den 1 mars årligen t.o.m. 2022.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.Fi2018/01701/ESARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.
Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.A2018/00925/ARedovisning till Statskontoret 1 april 2020 och 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design5 000
ap.1Statens centrum för arkitektur och design (ram)5 000

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Statens centrum för arkitektur och design

Anslagsposten får användas för utgifter för forsknings- och utvecklingsinsatser. Anslagsposten får även användas för utgifter för administration och genomförande av verksamheten.

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens centrum för arkitektur och design60 819
ap.7Statens centrum för arkitektur och design (ram)60 819

Villkor för anslag 8:1

ap.7 Statens centrum för arkitektur och design

Anslagsposten får användas för Statens centrum för arkitektur och designs förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.10Inget0
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 8303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)10 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens centrum för arkitektur och designs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-255 485
2020-02-255 485
2020-03-255 485
2020-04-255 485
2020-05-255 485
2020-06-255 485
2020-07-255 485
2020-08-255 485
2020-09-255 485
2020-10-255 485
2020-11-255 485
2020-12-255 484
Summa65 819
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens centrum för arkitektur och designs disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Statens centrum för arkitektur och design
8:1 ap.7Statens centrum för arkitektur och design

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor000000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa000000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar004 25004 2504 250
Övrigt001 50001 5001 500
Summa005 75005 7505 750
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens centrum för arkitektur och design ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Rikard Sandart
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/GA A
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SPN
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/KL
Näringsdepartementet/LB RTL
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, kulturutskottet
Boverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Moderna museet
Myndigheten för kulturanalys
Nationalmuseum
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Statens fastighetsverk
Statens konstråd
Statens kulturråd
Statskontoret
Form/Design Center
Föreningen Svensk Form
Riksförbundet Sveriges museer
Röhsska museet