Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:8

2019-12-17
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/03445/Å
Ju2019/03164/KRIM (delvis)
Rättsmedicinalverket
Box 206
101 24 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rättsmedicinska åldersbedömningar

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten har arbetat med kvalitetssäkring av rättsmedicinska åldersbedömningar.

Jämställdhetsintegrering

Rättsmedicinalverket ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast vid nedanstående datum. Vidare ska myndigheten i särskild ordning lämna en prognos över intäkter och kostnader per verksamhetsområde inom den avgiftsbelagda verksamheten för 2020 och 2021 till Regeringskansliet (Justitiedepartementet) senast den 27 juli och den 23 oktober.

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Rättsmedicinalverket ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Rättsmedicinalverket senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Berörda myndigheter ska gemensamt redovisa arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020.

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2022 och byggas ut till hela polisregion Stockholm från januari 2020 (Ju2019/03624/DOM). Berörda myndigheter har också i uppdrag att förbereda en geografisk utbyggnad av försöksverksamheten till en eller flera andra polisregioner eller delar av polisregioner från januari 2021 (Ju2019/01670/DOM). Dessutom ska en särskild försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål för unga lagöverträdare under 18 år genomföras till och med den 31 december 2020 (Ju2019/00513/DOM). Uppdragen ska redovisas enligt vad som framgår av respektive beslut.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket455 273
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)455 273

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Rättsmedicinalverket

Anslagsposten får användas för Rättsmedicinalverkets förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.113 6583 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)21 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2537 939
2020-02-2537 939
2020-03-2537 939
2020-04-2537 939
2020-05-2537 939
2020-06-2537 939
2020-07-2537 939
2020-08-2537 939
2020-09-2537 939
2020-10-2537 939
2020-11-2537 939
2020-12-2537 944
Summa455 273
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragsverksamhet
Rättsgenetik7 226021 00022 000-1 0006 226
Rättskemi4 47910071 00071 00004 579
Rättsintyg1 07440022 00022 00001 474
Medicinsk åldersbedömning5 495-3 2004 0005 000-1 0001 295
Summa18 274-2 700118 000120 000-2 00013 574
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Lars Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Migrationsverket
Polismyndigheten
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret