Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:2

2019-12-17
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/03164/KRIM (delvis)
Ekobrottsmyndigheten
Box 22098
104 22 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Ekobrottsmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Ekobrottsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa statistik över utrednings- och lagföringsverksamheten samt omfattningen av åtgärder för tillgångssäkring och förverkande av utbyte av brott och brottslig verksamhet när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott.

Förstärkta insatser mot skattebrott

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten har arbetat, både på egen hand och i samverkan med Skatteverket, för att förstärka och intensifiera arbetet med att bekämpa skattebrott, skattefusk och skatteundandraganden samt vilka effekter vidtagna åtgärder har fått. Vidare ska Ekobrottsmyndigheten redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att utveckla samverkan med Skatteverket på detta område.

Jämställdhetsintegrering

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Ekobrottsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj

27 juli

23 oktober

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Ekobrottsmyndigheten ska, tillsammans med övriga berörda myndigheter, fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2019/03164/KRIM) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Tillsammans med berörda myndigheter ska Ekobrottsmyndigheten senast den 1 oktober 2020 till regeringen (Justitiedepartementet) vidare redovisa vilka gemensamma utvecklingsinsatser som myndigheterna avser att genomföra under 2021.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Berörda myndigheter ska gemensamt redovisa arbetet med att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020.

Metodutveckling för myndighetsgemensam kontroll för att motverka fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet

Gemensamt uppdrag 2018–2020 till Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket. Uppdraget ska efter samråd mellan berörda myndigheter redovisas i Arbetsmiljöverkets årsredovisning (A2017/02422/ARM).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:4

Ekobrottsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Ekobrottsmyndigheten736 115
ap.1Ekobrottsmyndigheten (ram)736 115

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ekobrottsmyndigheten

Anslagsposten får användas för Ekobrottsmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ekobrottsmyndigheten
ap.122 0833 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)37 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ekobrottsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2561 343
2020-02-2561 343
2020-03-2561 343
2020-04-2561 343
2020-05-2561 343
2020-06-2561 343
2020-07-2561 343
2020-08-2561 343
2020-09-2561 343
2020-10-2561 343
2020-11-2561 343
2020-12-2561 342
Summa736 115
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ekobrottsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Ekobrottsmyndigheten
På regeringens vägnar
Mikael Damberg
Lars Andersson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Brottsförebyggande rådet
Finansinspektionen
Kronofogdemyndigheten
Polismyndigheten
Skatteverket
Säkerhetspolisen
Åklagarmyndigheten
Statskontoret
Riksgäldskontoret