Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
26

2019-12-17
Ku2019/02020/LS (delvis)
Göteborgs universitet
Box 100
405 30 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 11:2 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 17, bet. 2019/20:KrU1, rskr. 2019/20:101).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (Ramanslag)

Disponeras av Göteborgs universitet3 392
ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen (ram)3 392

Villkor för anslag 11:2

ap.1 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

Anslaget får användas för utgifter för förmedling av forskningsresultat om svensk och internationell medieutveckling, för sammanställning av mediestatistik och för dokumentation av ägar- och marknadsförhållanden på den svenska mediemarknaden av Nordiskt informationscenter för Medie- och Kommunikationsforskning (Nordicom). Rapporten Mediebarometern med en räckvidsundersökning av svenska medievanor ska ges ut under 2020.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
11:2 Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Göteborgs universitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25283
2020-02-25283
2020-03-25283
2020-04-25283
2020-05-25283
2020-06-25283
2020-07-25283
2020-08-25283
2020-09-25283
2020-10-25283
2020-11-25283
2020-12-25279
Summa3 392
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Göteborgs universitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:2 ap.1Forskning och dokumentation om medieutvecklingen
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Homa Abdolrasouli
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet/UH
Förvaltningsavdelningen/EKOL
Riksdagen, kulturutskottet
Riksdagen, utbildningsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Myndigheten för press, radio och tv