Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
4

2019-12-17
Ku2019/02002/LS (delvis)
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan 1
100 12 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 6:5 inom utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 1, bet. 2019/20:KU1, rskr. 2019/20:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Stöd till politiska partier (Ramanslag)

Disponeras av Riksdagsförvaltningen169 200
ap.1Stöd till politiska partier (ram)169 200

Villkor för anslag 6:5

ap.1 Stöd till politiska partier

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

  •  10 februari,
  •  4 maj och
  •  23 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
6:5 Stöd till politiska partier
ap.15 076Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
6:5 Stöd till politiska partier
ap.1169 200169 200

2021
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Amanda Lind
Sofie Berg Cormier
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksgäldskontoret