Miljödepartementet


Regeringsbeslut
10

2019-12-19
M2019/02218/V (delvis)
M2019/00209/Nm
M2019/01512/Nm
Havs- och vattenmyndigheten
Box 11930
404 39 Göteborg
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Havs- och vattenmyndigheten
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Havs- och vattenmyndighetens verksamhet för budgetåret 2020 (prop. 2019/20:1 utg.omr. 20, bet. 2019/20:MJU1, rskr. 2019/20:122).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Havs- och vattenmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Geomförande av FN:s hållbarhetsmål

Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i ordinarie verksamhet och uppdrag integrera Agenda 2030 i en nationell kontext. Myndigheten ska även redogöra för i vilken utsträckning dess verksamhet har bidragit till genomförandet av Agenda 2030, inklusive de delmål inom mål 6 och 14 med slutdatum 2020.

Genomförande av den gemensamma fiskeripolitiken

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekter av de insatser som vidtagits för att säkerställa ett effektivt genomförande av regelverket för den gemensamma fiskeripolitiken, särskilt avseende införandet av en landningsskyldighet.

Ekosystembaserad fiskförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska redogöra för hur myndigheten arbetar för att en ekosystembaserad fiskförvaltning ska vara en integrerad del i att uppfylla målen i havs- och vattenförvaltningen samt miljömålen.

Marin pedagogik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekterna av det stärkta arbetet med utbildning för hållbar utveckling inom havs- och vattenfrågor, särskilt marin pedagogik. Kunskapsutbyte och samverkan med berörda aktörer, särskilt från lokal nivå, och myndigheter samt Unescos arbete inom marin pedagogik ska beaktas. 

En sammanhållen landsbygdspolitik

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur man i  samverkan med andra statliga aktörer bidragit till en sammanhållen landsbygdspolitik. Utgångspunkten för rapporteringen är Tillväxtverkets uppdrag N2018/04123/HL. Havs- och vattenmyndigheten ska även redovisa hur myndigheten i samverkan med andra statliga aktörer bidragit till uppfyllandet av den nationella livsmedelsstrategin.

Hållbart nyttjande och hållbar förvaltning

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sitt arbete med ett hållbart nyttjande och en hållbar förvaltning av fiskresurserna redovisa hur myndigheten beaktat blå näringars, inklusive fiskerinäringens och vattenbrukets, förutsättningar och vilka effekter myndighetens arbete och förvaltningsbeslut har haft på fiskerinäringens utveckling. Redovisningen ska särskilt belysa utvecklingen av det småskaliga kustnära fisket.

Innovation och hållbar blå ekonomi

Havs- och vattenmyndigheten ska inom ramen för sina övergripande mål samt till den nationella maritima strategin, återrapportera hur de utvecklar och främjar arbetet med innovation kopplat till hållbar blå ekonomi.

Kostnadseffektiva regelverk

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa effekter av det arbete som vidtagits för att se till att de regelverk och rutiner som myndigheten förfogar över är kostnadseffektiva och förenklar för medborgare och företag. Myndigheten ska vidare rapportera de åtgärder som gjorts för att underlätta för företagen att göra rätt och minimera den administrativa bördan för företagen i linje med livsmedelsstrategins mål. Regelförenklingen ska särskilt fokuseras på småskaligt fiske, kustnära fiske och vattenbruk.

3

Uppdrag

Redovisning av arbetet med att stärka det marina områdesskyddet

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa arbetet med att stärka det marina områdesskyddet. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 december 2020.

Internationellt samarbete mot övergödning

För att stärka det internationella samarbetet mot övergödning ska Havs- och vattenmyndigheten i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda myndigheter utreda förutsättningarna för ett ökat samarbete mellan Östersjöländerna för att minska övergödningen i Östersjön, inklusive möjligheten till ett internationellt handelssystem med utsläppsrätter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 december 2020.

Uppföljning av åtgärder mot övergödning

Havs- och vattenmyndigheten ska, i syfte att öka kunskapen om åtgärders effekt mot övergödning, analysera hur uppföljningen av olika åtgärders effekt kan förbättras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 september 2020.

Metod för uppföljning av miljötillståndet i vattenförekomster

Havs- och vattenmyndigheten ska tillsammans med de länsstyrelser som är vattenmyndigheter utveckla en metod för uppföljning av miljötillståndet i ett urval representativa vattenförekomster. Metoden ska utgå från vattenförvaltningens system för statusklassificering och bl.a. innebära att de statusklassningar som genomförs vid olika tidpunkter blir jämförbara. I möjligaste mån ska tillgängliga data och miljöövervakningsprogram användas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 1 februari 2021.


Stöd inför FN:s havskonferens i Lissabon

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Havsmiljöinstitutet och andra berörda myndigheter stödja Regeringskansliet avseende omvärldsanalys och planering inför FN:s havskonferens 2020 i Lissabon. I uppdraget ingår att göra en analys av genomfört arbete och fortsatt utvecklingsbehov avseende global havsförvaltning, integreringen av hav och klimat och blå ekonomi. Myndigheten ska även redovisa hur långt genomförandet av de frivilliga åtaganden som Sverige presenterade vid FN:s havskonferens i New York 2017 har kommit, samt där så är möjligt utvärdera effekterna av åtagandena. Underlaget till konferensen ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 11 maj 2020.

FN:s årtionde för havsforskning

Havs- och vattenmyndigheten ska i samarbete med Formas, SMHI och Sida bistå Regeringskansliet i planering av svenskt deltagande i FN:s årtionde för havsforskning till stöd för hållbar utveckling 2021–2030. Formas har huvudansvar för att samordna och redovisa uppdraget. I uppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Förslag till svenskt bidrag och en plan för det fortsatta arbetet ska redovisas. IOC-UNESCO:s planering för årtiondet på global nivå ska beaktas. En första redovisning av förslag till svenskt bidrag ska göras senast den 1 maj 2020 inför FN:s havskonferens. Uppdraget ska slutredovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 2 oktober 2020.

Klimatförändringarnas och havsförsurningens påverkan på koraller

Havs- och vattenmyndigheten ska med stöd av SMHI undersöka påverkan av klimatförändringar och havsförsurning på koraller i svenska vatten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 december 2020.

Konventionen för bevarandet av levande marina resurser - CCAMLR

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur arbetet i konventionen för bevarandet av levande marina resurser, CCAMLR, fortskridit under 2011-2020. Redovisningen ska innehålla en analys av det svenska medlemskapet och vid behov belysa eventuella möjligheter under det svenska ordförandeskapet 2020–2022. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utrikesdepartementet) senast den 15 september 2020.

China Europe Water Platform

Havs- och vattenmyndigheten ska vara kontaktpunkt och koordinera arbetet inom ramen för Sveriges engagemang i China Europe Water Platform (CEWP). En redogörelse för hur arbetet har bedrivits under programperioden 2020-2021, utvärdering av erfarenheter och resultat av CEWP-plattformen samt rekommendationer för fortsatt arbete efter avslutade projekt ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2022.

Utvärdering av system med individuella fiskemöjligheter

Havs- och vattenmyndigheten ska utvärdera om systemet med individuella fiskemöjligheter och tillfälliga överlåtelser inom demersalt fiske har underlättat fiskets bedrivande och efterlevnaden av landningsskyldigheten. Behov av förbättringsåtgärder ska ingå i utvärderingen. I samarbete med Statens jordbruksverk ska myndigheten även utvärdera systemets effekter på lönsamheten i fisket, flottstrukturen, fiske- och landningsmönster samt det småskaliga och kustnära fisket. Skillnader jämfört med effekterna av systemet med överlåtbara fiskerättigheter i det pelagiska fisket ska särskilt belysas. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 augusti 2020.

Gemensam strategi för fiskets framtid

Havs- och vattenmyndighetens arbete att tillsammans med Jordbruksverket ta fram en ny gemensam strategi för yrkesfisket, vattenbruket, fritidsfisket och fisketurismen samt nya sektorsspecifika handlingsplaner ska utgå från ekosystemansats och bidra till livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd, ett hållbart fiske och hälsosamma ekosystem, att stärka måluppfyllnaden i Maritima strategin (inkl hållbar blå ekonomi) samt i En livsmedelsstrategi för Sverige - fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet (prop. 2016/2017:104). Strategin ska bidra till en konkurrenskraftig och hållbar livsmedelskedja, särskilt genom att beakta kompetensförsörjning, diversifiering, lönsamhet samt minska arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. I arbetet ingår även att beakta forskning och innovation samt besöksnäringens möjligheter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 oktober 2020.

Natura 2000

Havs- och vattenmyndigheten ska med utgångspunkt i EU-domstolens avgöranden efter redovisningen av M2017/0522/Nm och specifikt domarna C-293/17 och C-294/17 överväga behovet av ändringar i nationell lagstiftning eller föreskrifter med anledning av avgörandena. Analysen och eventuella förslag ska förhålla sig till artikel 11 i förordningen (1380/2013) om den gemensamma fiskeripolitiken. I konsekvensanalysen ska Havs- och vattenmyndigheten särskilt belysa konsekvenser för små företag, det småskaliga kustfisket och levande kustsamhällen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2020.

Skonsamma fiskemetoder

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa vilka kriterier myndigheten tillämpar vid fördelning av svenska fiskemöjligheter enligt 2 kap. 7 § femte stycket förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen i enlighet med artikel 17 i förordning (1380/2013) för att skapa incitament till fiskefartyg som använder selektiva fiskeredskap eller miljövänligare fiskemetoder, med bl.a. minskad energikonsumtion eller minskade skador på livsmiljöer. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2021.

Slutlig redovisning av strategi för regionalt tillväxtarbete 2014–2020

Havs- och vattenmyndigheten ska slutredovisa genomförda insatser inom regional tillväxt inom ramen för sin långsiktiga strategi för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet och EU:s sammanhållningspolitik för perioden 2014–2020 (N2014/2501/RT). Redovisningen ska ske enligt anvisningar från Tillväxtverket. Myndigheten ska redovisa insatserna till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Tillväxtverket senast den 21 februari 2021.

Medelsanvändning anslag 1:11 Åtgärder för havs-och vattenmiljö

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur medlen inom anslag 1:11, Åtgärder för havs- och vattenmiljö, har använts under 2020. Av redovisningen ska framgå hur medlen använts inom förvaltningsområdena havsförvaltning, vattenförvaltning och fiskförvaltning. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av vilka sysselsättningseffekter som användningen av anslag 1:11 har gett upphov till samt hur mycket som betalats ut i riktade statsbidrag till kommuner. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2021.

Medelsanvändning miljöövervakning

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa hur den del av anslaget 1:2 Miljöövervakning som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition har använts för 2020. Rapporteringen ska även innehålla en redovisning av övervakning och datainsamling som finansieras med andra medel som Havs- och vattenmyndigheten förfogar över. Uppdraget redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 mars 2021.

Prognoser

Havs- och vattenmyndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 

- 10 februari, 

- 4 maj,

- 27 juli och

- 23 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket170 000
ap.1Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Avloppsrening- del till NV (ram)170 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län180 800
ap.3Åtgärder för havs- och vattenmiljö - del till Lst (ram)173 800
ap.4Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Tillsyn avlopp - del till lst (ram)7 000
Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten1 038 765
ap.2Åtgärder för havs- och vattenmiljö (ram)1 038 765

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Avloppsrening- del till NV

1. Anslagsposten får användas i enlighet med förordningen (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester samt förordningen (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön. Därutöver får anslagsposten användas för Naturvårdsverkets merkostnader för att administrera stödet.

2. Högst 15 000 000 kronor får användas för kostnader för inventeringar, undersökningar och juridiska bedömningar eller andra utredningar som krävs som underlag för att genomföra åtgärder samt för framtagande av underlag för prioriteringar av framtida insatser.

ap.2 Åtgärder för havs- och vattenmiljö

Anslaget får användas för utgifter för insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer. Anslaget får även användas för statsbidrag, medfinansiering av EU-medel, medlemskap i internationella organisationer samt för utvärdering av ovan angivna insatser och åtgärder.

1. Högst 21 000 000 kronor får betalas ut som bidrag för arbete enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön enligt följande:

- högst 15 000 000 kronor till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

- högst 6 000 000 kronor till Sveriges geologiska undersökning.

2. Högst 260 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt (LOVA-projekt). Medel får även användas för arbete avseende samma ändamål samt för kommunikation och administration av bidraget. 

3. Anslagsposten får användas för arbete enligt havsmiljöförordningen (2010:1341) och förordningen (2018:1939) om invasiva främmande arter.

4. Minst 100 000 000 kronor får användas för att utveckla åtgärdsarbetet mot övergödning, vilket bland annat ska omfatta 

- bidrag till länsstyrelser för åtgärdsarbetet och att underlätta och stödja arbetet med åtgärdssamordning mot övergödning i avrinningsområden, 

- att i pilotområden analysera vilka incitament som krävs för att de åtgärder som behövs mot övergödning ska komma till stånd, i samarbete med Statens jordbruksverk och andra berörda aktörer.

- arbete med kunskapsinhämtning, kartläggning och uppföljning av insatser mot internbelastning i sjöar och kustvatten samt insatser för återcirkulering av näringsämnen.

Av dessa får högst 2 000 000 kronor användas till administration och samordning hos Havs- och vattenmyndigheten.

5. Högst 50 000 000 kronor får användas till att förstärka det internationella arbetet mot övergödning, exempelvis inom HELCOM och OSPAR, varav 10 000 000 kronor får gå till Baltic Sea Action Plan Fund (BSAP-fonden). 

6. Minst 70 000 000 kronor ska användas till förstärkt arbete med vägledning, tillsyn, prövning och omprövning av vattenverksamheter samt till restaurering och biologisk återställning, varav minst 40 000 000 kronor ska användas för myndigheternas genomförande av den nya lagstiftningen som innebär att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor. Av det totala beloppet får högst 60 000 000 kronor fördelas ut till länsstyrelserna enligt fördelningsnyckel som beslutas av Havs- och vattenmyndigheten i samråd med länsstyrelserna.

7. Högst 65 000 000 kronor får användas för bidrag enligt förordningen (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning, till investering i ny teknik och för medfinansiering av åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Medel får även betalas ut till Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna för arbete avseende samma ändamål samt för kommunikation och deras administration av bidraget.

8. Högst 20 000 000 kronor får användas till insatser för ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marint skyddade områden. Medlen får användas för kunskapshöjande insatser samt för särskild uppföljning i marint skyddade områden. 

9. Högst 8 000 000 kronor får användas för utveckling av selektiva och skonsamma samt rovdjurssäkra  redskap i samverkan med fiskenäringen och Sveriges lantbruksuniversitet.

10. För förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården får stöd till företag lämnas enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse. De uppgifter som en medlemsstat har enligt artikel 6.1, 6.3 och 6.4 i kommissionens förordning ska utföras av Havs- och vattenmyndigheten.

11. Högst 3 000 000 kronor får användas för arbete med och insatser för att stärka vatten- och marinpedagogik.

12. Ett belopp om 5 000 000 kronor ska utbetalas till Göteborgs universitet för Havsmiljöinstitutet. Användningen av medlen ska redovisas enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.

13. Högst 2 000 000 kronor får användas för bidrag till Internationella fiskesekretariatet (FishSec). Bidraget ska användas till vetenskapsbaserad kunskapsspridning i frågor som Sverige driver internationellt, bl.a. beståndsvård, minimimått, fiskemetoder och liknande åtgärder för att uppnå ett hållbart fiske. Medlen betalas ut mot rekvisition. Användningen av medlen ska redovisas enligt Havs- och vattenmyndighetens anvisningar.

14. Anslagsposten får användas för kostnader i samband med förberedelser och genomförande av FN:s havskonferens 2020 samt genomförande av FN:s havsrättskonvention (BBNJ). 

15. Anslaget får användas för bidrag till yrkesfiskets delaktighet i projekt och åtgärder som avser att förbättra fiskbestånds status och livsmiljö.

ap.3 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - del till Lst

1. Anslagsposten får användas för arbete vid länsstyrelserna enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660). Minst 25 000 000 kronor ska fördelas till de länsstyrelser som är vattenmyndigheter. Länsstyrelserna fördelar medlen i dialog med Havs- och vattenmyndigheten.

2. Ett belopp om 30 000 000 kronor ska användas för länsstyrelsens arbete att slutföra ärenden gällande marint områdesskydd och stärka arbetet med bevarandeplaner.

ap.4 Åtgärder för havs- och vattenmiljö - Tillsyn avlopp - del till lst

1. Ett belopp om 7 000 000 kronor ska användas som bidrag till länsstyrelserna för deras arbete med tillsyn och tillsynsvägledning av avloppsreningsverk och enskilda avlopp.

1:15

Havs- och vattenmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Havs- och vattenmyndigheten244 341
ap.1 Havs- och vattenmyndigheten (ram)244 341

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

Anslagsposten får användas för Havs- och vattenmyndighetens förvaltningsutgifter.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
1:15 Havs- och vattenmyndigheten
ap.17 3303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö
ap.1200 000100 00080 00020 0002023
ap.2420 000220 000100 000100 0002026
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende Infriade åtaganden är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)130 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)20 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Havs- och vattenmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2520 362
2020-02-2520 362
2020-03-2520 362
2020-04-2520 362
2020-05-2520 362
2020-06-2520 362
2020-07-2520 362
2020-08-2520 362
2020-09-2520 362
2020-10-2520 362
2020-11-2520 362
2020-12-2520 359
Summa244 341
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Havs- och vattenmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:15 ap.1 Havs- och vattenmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Tjänsteexport
Utvecklingssamarbete m.m.006 5006 50000
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714005000500500
Övrig offentligrättslig verksamhet2552002502525
Övriga inkomster av statens verksamhet2811002502525
Summa005500550550
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

För sådan verksamhet som kräver medfinansiering av Havs- och vattenmyndigheten ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får Havs- och vattenmyndigheten finansiera anläggningstillgångar, som huvudsakligen används i verksamhet som genomförs inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden, med bidrag från fonden.

På regeringens vägnar
Amanda Lind
Malin Rinnan
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SSK
Utrikesdepartementet/USTYR, GA
Socialdepartementet/JÄM, SF
Finansdepartementet/ESA, SFÖ, BA, OFA
Utbildningsdepartementet/FORS, UH, AI
Näringsdepartementet/ FJR, FÖF, HL, JM, KRS, MRT, PBB, RTS, SK, SUBT, SUN
Kulturdepartementet/KL
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Boverket
Göteborgs universitet
Kammarkollegiet
Kustbevakningen
Linnéuniversitetet
länsstyrelserna
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Riksgäldskontoret
Sjöfartsverket
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Stockholms universitet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Sveriges geologiska undersökning
Sveriges lantbruksuniversitet
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Tillväxtverket
Transportstyrelsen
Umeå universitet
Verket för innovationssystem
Svenska Unescorådet
Sveriges Kommuner och Regioner