Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2019-12-17
Ju2019/04178/LP (delvis)
Ju2019/00690/DOM
Domarnämnden
Box 2330
103 18 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Domarnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 4, bet. 2019/20:JuU1, rskr. 2019/20:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Domarnämnden.

VERKSAMHET

Domarnämnden ska verka för att allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar, specialdomstolar och hyres- och arrendenämnder kan rekrytera ordinarie domare respektive hyresråd som tillhör de skickligaste och för yrket mest lämpade juristerna.

3

Uppdrag

Prognoser

Domarnämnden ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den 10 februari, 4 maj, 27 juli och 23 oktober.

Pågående uppdrag

Uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Domarnämnden har tillsammans med andra myndigheter i uppdrag att under tiden den 1 januari 2019–den 31 december 2020 ställa praktikplatser till förfogande. Uppdragen ska redovisas senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 till Statskontoret (Fi2018/01701/ESA och A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:17

Domarnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Domarnämnden8 574
ap.1Domarnämnden (ram)8 574

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Domarnämnden

Anslagsposten får användas för Domarnämndens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:17 Domarnämnden
ap.12573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)790
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Domarnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-25715
2020-02-25715
2020-03-25715
2020-04-25715
2020-05-25715
2020-06-25715
2020-07-25715
2020-08-25715
2020-09-25715
2020-10-25715
2020-11-25715
2020-12-25709
Summa8 574
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domarnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:17 ap.1Domarnämnden
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Hedvig Tängdén
Kopia till

Finansdepartementet/BA, SFÖ
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Justitieutskottet
Riksgäldskontoret
Statskontoret