Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:33

2019-12-19
U2017/01486/UH
U2019/03607/UH
U2019/04337/BS (delvis) U2019/04414/UH
Kungl. Konsthögskolan
Box 16315
103 26 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Kungl. Konsthögskolan
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Kungl. Konsthögskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilt åtagande

Högskolan ska dela ut tre stipendier till studenter vid arkitekturskolan.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan67 365
ap.1Takbelopp (ram)67 365

Villkor för anslag 2:55

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan11 571
ap.1Basresurs (ram)11 571

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Konsthögskolan1 425
ap.32Lokalkostnader (ram)1 380
ap.33Stipendier (ram)45

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.3203 %0
ap.3303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)60 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Konsthögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-256 697
2020-02-256 697
2020-03-256 697
2020-04-256 697
2020-05-256 697
2020-06-256 697
2020-07-256 697
2020-08-256 697
2020-09-256 697
2020-10-256 697
2020-11-256 697
2020-12-256 694
Summa80 361
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Konsthögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:55 ap.1Takbelopp
2:56 ap.1Basresurs
2:65 ap.32Lokalkostnader
2:65 ap.33Stipendier
På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer