Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2019-12-19
U2018/01745/UH
U2019/04337/BS (delvis)
U2019/04386/UH
Universitetskanslersämbetet
Box 7703
103 95 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Universitetskanslersämbetet
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Universitetskanslersämbetet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Jämställdhetsintegrering

Universitetskanslersämbetet ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Universitetskanslersämbetet ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes.

Utgiftsprognoserna ska lämnas senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

Redovisning till Bonus Copyright Access

Universitetskanslersämbetet ska senast den 4 maj 2020 överlämna en redovisning till Bonus Copyright Access ek. för. av antalet helårsstudenter per lärosäte avseende budgetåret 2019.

Uppföljning av dimensionering av vissa utbildningar

Universitetskanslersämbetet ska följa upp vilka inriktningar som universitet och högskolor ger inom ingenjörsutbildningarna, lärarutbildningarna och specialistsjuksköterskeutbildningarna i syfte att få en överblick över utbildningsutbudet och för att kunna följa detta över tid.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 4 maj 2020.

Uppföljning av lärosätenas bedömning av reell kompetens

Universitetskanslersämbetet ska fortsätta att utveckla uppföljningen av universitets och högskolors arbete med bedömning av reell kompetens för behörighet och tillgodoräknande. 

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Uppföljning av inaktivitet

Universitetskanslersämbetet ska följa utvecklingen av studenters aktivitet på kurs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2020.

Utveckla uppföljningen av vissa anställningar

Universitetskanslersämbetet ska fortsätta att utveckla uppföljningen av stipendiefinansierade doktorander, meriteringsanställningar, visstidsanställningar och mobiliteten i högskolan.

Uppdraget ska redovisas i årsredovisningen.

Uppföljning av etablering på arbetsmarknaden

I Universitetskanslersämbetets uppgift att följa och redovisa de examinerades etablering på arbetsmarknaden ska ingå att följa och redovisa etablering på arbetsmarknaden för personer med utländsk utbildning som har genomgått kompletterande utbildningar. De kompletterande utbildningar som har ingått i regeringens särskilda satsningar ska särredovisas.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Uppföljning av sommarkurser

Universitetskanslersämbetet ska följa upp regeringens utökade satsning på sommarkurser (U2019/04118/UH).

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 15 juni 2020.

Uppföljning av universitets och högskolors föreskrifter

Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda föreskrifter. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete, särskilt i fråga om hur och var föreskrifterna görs tillgängliga.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Uppföljning av examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön

Universitetskanslersämbetet ska följa upp universitets och högskolors arbete med att utfärda nytt examensbevis till personer som har ändrat juridiskt kön. Uppföljningen ska göras i syfte att stärka lärosätenas arbete.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast den 1 mars 2021.

Tidigare givna uppdrag i regleringsbrev eller i särskilda regeringsbeslut

1. Uppföljning av försöksverksamhet med övningsskolor (beslut i regleringsbrev för 2016). Redovisas senast den 15 april 2020.

2. Uppföljning och utvärdering av systemet för kvalitetssäkring (beslut i regleringsbrev för 2017). Redovisas senast den 1 februari 2021.

3. Uppföljning av rekryteringsmål för professorer (beslut i regleringsbrev för 2017). Redovisas senast den 1 juni 2020.

4. Utvärdering av särskild kompletterande pedagogisk utbildning för personer med forskarexamen (beslut i regleringsbrev för 2017). Redovisas senast den 2 mars 2020.

5. Utvärdering av breddad rekrytering (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019). Redovisas senast den 1 mars 2021.

6. Kartläggning av hur ämnes- och yrkeslärarutbildningarna förbereder för arbete i kommunal vuxenutbildning (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019). Redovisas senast den 1 november 2020.

7. Kartläggning av lokalt beslutade urvalsgrunder (beslut i ändringsregleringsbrev för 2019). Redovisas senast den 1 mars 2021.

8. Praktikplatser åt nyanlända arbetssökande respektive personer med funktionsnedsättning 2016–2020 (A2016/00216/A, Fi2016/00386/ESA, Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Uppdragen ska redovisas till Statskontoret senast den 1 april 2020 och den 15 januari 2021.

9. Uppdrag att samverka kring kompetensförsörjning av digital spetskompetens (I2019/1963/D).

Universitetskanslersämbetet och Tillväxtverket ska tillsammans analysera och föreslå hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens kan utvecklas både kort- och långsiktigt. En delredovisning ska lämnas till regeringen (Infrastrukturdepartementet och Utbildningsdepartementet) senast den 31 oktober 2020 och en slutrapport senast den 31 oktober 2022.

10. Uppdrag att kartlägga studenthälsovården (U2019/03999/UH).

Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2020.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:1

Universitetskanslersämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Universitetskanslersämbetet156 376
ap.1Universitetskanslersämbetet (ram)156 376

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Universitetskanslersämbetet

Anslagsposten får användas till att betala upplupna kostnader avseende statliga tjänstepensioner m.m. vid Högskoleverket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
2:1 Universitetskanslersämbetet
ap.14 6913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 500
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)17 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Universitetskanslersämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-2513 031
2020-02-2513 031
2020-03-2513 031
2020-04-2513 031
2020-05-2513 031
2020-06-2513 031
2020-07-2513 031
2020-08-2513 031
2020-09-2513 031
2020-10-2513 031
2020-11-2513 031
2020-12-2513 035
Summa156 376
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Universitetskanslersämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Universitetskanslersämbetet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Universitetskanslersämbetet får inom ramen för sin verksamhet ta emot uppdrag från Nordiska ministerrådet, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas genom bidrag från Nordiska ministerrådet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Matilda Ernkrans
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA, ESA, SFÖ
Näringsdepartementet, SUN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Centrala studiestödsnämnden
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Myndigheten för yrkeshögskolan
Statens skolverk
Statens tjänstepensionsverk
Statistiska centralbyrån
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Statskontoret
Svenska institutet
Sveriges lantbruksuniversitet
Universitets- och högskolerådet
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Handelshögskolan i Stockholm
Newmaninstitutet AB
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer