Utrikesdepartementet


Protokoll
II:9
vid regeringssammanträde
2019-12-17
UD2019/19241/IU (delvis)
UD2019/19497/IU

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet20 176
ap.4Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd (ram)20 176

Villkor för anslag 1:6

ap.4 Expertgrupp för utvärdering och analys av Sveriges internationella bistånd

Medlen under anslagsposten får användas för den verksamhet som bedrivs av Expertgruppen för biståndsanalys och för expertgruppens förvaltningskostnader (UD2013:01).

Expertgruppen ska till regeringen (Utrikesdepartementet) redovisa prognoser för 2020 den 27 juli och den 23 oktober. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till budgeten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd
ap.46053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet EKO, PLAN, RS
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Expertgruppen för biståndsanalys (2013:01)