Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
IV:1

2019-12-17
UD2019/18963/PLAN (delvis)
UD2019/19485/NIS
Inspektionen för strategiska produkter
Box 6086
171 06 Solna
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Inspektionen för strategiska produkter
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 5, bet. 2019/20:UU1, rskr. 2019/20:95).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Inspektionen för strategiska produkter.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter anges i förordningen (2010:1101) med instruktion för Inspektionen för strategiska produkter (ISP).

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Mål

ISP ska fortsatt upprätthålla en strikt, effektiv och modern exportkontroll.

ISP ska ge stöd för Regeringskansliets deltagande och egen representation efter instruktion från Utrikesdepartementet i EU:s rådsarbetsgrupper samt Kommissionens arbetsgrupper på exportkontrollområdet.

ISP ska även ge stöd för Regeringskansliets deltagande och egen representation i de internationella exportkontrollregimernas arbete och i övrigt delta i bilateralt och multilateralt samarbete inom ramen för internationella överenskommelser som rör exportkontrollfrågor.

I fråga om internationellt förhandlingsarbete ska förhandlingar om EU:s förordning om produkter med dubbla användningsområden prioriteras.

ISP ska upprätthålla kontakter med företag samt berörda universitet och högskolor i syfte att informera om riskerna med spridning av känsliga teknologier.

ISP ska fortsatt vidta åtgärder för myndighetssamordning i arbetet med materielsäkerhet.

1.2 Återrapportering

ISP ska redovisa hur myndigheten uppfyllt de mål som anges under punkt 1.1. ovan. Särskilt ska följande redovisas:

  • Tillståndsprövningens utveckling
  • Vidtagna åtgärder i det löpande kvalitets- och effektivitetsarbetet för tillståndsprövningen 
  • Utvecklingen av och erfarenheter från prövningen av sanktionsärenden.

ISP ska ytterligare utveckla sin redovisning till regeringen för att ge en så fullständig bild av den svenska tillståndsprövningen och exporten som möjligt.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

10 februari

4 maj 

27 juli 

23 oktober

1.3 Indelning för resultatredovisning


ISP ska redovisa verksamhetens totala intäkter och kostnader fördelat på:

  • Avgiftsbelagd verksamhet uppdelat på kollektiven krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden, konventionen om förbud mot kemiska vapen och tillståndsprövning enligt förordningen om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

  • Myndighetens deltagande i tjänsteexport utomlands

  • Den del av internationell verksamhet som anslagsfinansieras

  • Sanktionsverksamheten.

3

Uppdrag

Äldre regeringsuppdrag som fortgår 2020

ISP har fått i uppdrag att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A). Uppdragen ska redovisas till Statskontoret den 1 april 2020 samt den 15 januari 2021.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:5

Inspektionen för strategiska produkter (Ramanslag)

Disponeras av Inspektionen för strategiska produkter45 029
ap.1Inspektionen för strategiska produkter (ram)45 029

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Inspektionen för strategiska produkter

 Anslaget får användas för ISP:s förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:5 Inspektionen för strategiska produkter
ap.11 3503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)2 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Inspektionen för strategiska produkters räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-253 752
2020-02-253 752
2020-03-253 752
2020-04-253 752
2020-05-253 752
2020-06-253 752
2020-07-253 752
2020-08-253 752
2020-09-253 752
2020-10-253 752
2020-11-253 752
2020-12-253 757
Summa45 029
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Inspektionen för strategiska produkters disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:5 ap.1Inspektionen för strategiska produkter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Uppdragverksamhet
Exporttillstånd enl. förordningen (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen m.m.-593-200400600-200-993
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Offentligrättslig verksamhet
Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden2527127036 50036 5000127
Belopp angivna i tkr

Villkor

Statskontroll av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden

Avgifterna tas ut i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2008:889) om finansiering av verksamheten vid Inspektionen för strategiska produkter.

På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Jon Eklund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Justitiedepartementet, PO, L4
Utrikesdepartementet, RS, EKO, FN
Försvarsdepartementet, MFU
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarsmakten
Polismyndigheten
Strålsäkerhetsmyndigheten
Säkerhetspolisen
Totalförsvarets forskningsinstitut
Tullverket
Riksgäldskontoret