Infrastrukturdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2019-12-17
I2019/03371/US
I2019/03329/SVS(delvis)
I2019/00348/US m.fl.
Se bilaga 1
Statens väg- och transportforskningsinstitut
581 95 Linköping
Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 22, bet. 2019/20:TU1, rskr. 2019/20:111).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för Statens väg- och transportforskningsinstitut.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Tjänsteexport

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa innehåll, omfattning och resultat av den tjänsteexport som myndigheten har bedrivit.

3

Uppdrag

1. Prognoser

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redovisa utgiftsprognoser för 2020–2023 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes senast den

– 10 februari,

– 4 maj,

– 27 juli, och

– 23 oktober.

2. Jämställdhet

Statens väg- och transportforskningsinstitut ska redogöra för hur myndigheten på strategisk nivå har arbetat och avser att arbeta för att främja jämställdhet inom myndigheten och inom transportsektorn med utgångspunkt i de transportpolitiska och jämställdhetspolitiska målen (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2, rskr. 2008/09:46 och prop. 1993/94:147).

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Infrastrukturdepartementet) senast den 1 maj 2020.

3. Pågående uppdrag

Uppdrag

Beslutsdatum

Redovisas senast

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

A2018/00925/A

Den 1 april 2020.

Den 15 januari 2021.

Uppdrag till statliga myndigheter att fortsatt ta emot nyanlända arbetssökande för praktik 2019 och 2020 m.m.

Den 19 april 2018

Fi2018/01701/ESA

Den 1 april 2020.

Den 15 januari 2021.

Transportsystemets påverkan på miljön från mikroplaster

Den 1 december 2018

N2017/07856/SUBT

Delredovisning senast den
1 december 2019.

Slutredovisning senast den
1 december 2020.

Nationellt kunskapscentrum för forskning och utbildning om cykling.

Den 21 december 2017

N2017/07848/SUBT

N2017/07559/KLS (delvis)

N2017/01342/SUBT (slutligt) m.fl.

Årligen under perioden 2018–2021 senast den 31 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens väg- och transportforskningsinstitut53 035
ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut (ram)48 035
ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel (ram)5 000

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Statens väg- och transportforskningsinstitut

Medlen från anslagsposten får användas för utgifter för utredningsverksamhet, kompetensutveckling, lokaler, särskild utrustning, administration och det nationella transportforskningsbiblioteket BIC. Anslaget får användas för forskning och medfinansiering av Statens väg- och transportforskningsinstituts deltagande i EU-projekt.

ap.2 Nationellt kunskapscentrum om cykel

Medlen från anslagsposten får användas för att täcka kostnader för verksamhet vid nationellt kunskapscentrum om cykel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut
ap.11 4423 %0
ap.21493 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)25 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)

Statens väg- och transportforskningsinstitut disponerar under budgetåret 2019 en låneram om 35 000 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar.

Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)

Krediten på räntekontot uppgår 25 000 000 kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens väg- och transportforskningsinstituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2020-01-254 420
2020-02-254 420
2020-03-254 420
2020-04-254 420
2020-05-254 420
2020-06-254 420
2020-07-254 420
2020-08-254 420
2020-09-254 420
2020-10-254 420
2020-11-254 420
2020-12-254 415
Summa53 035
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens väg- och transportforskningsinstituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Statens väg- och transportforskningsinstitut
1:9 ap.2Nationellt kunskapscentrum om cykel

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2018+/- 2019Int. 2020Kost. 2020+/- 2020Ack. +/- utgå. 2020
Verksamhet
Uppdragsverksamhet19 2262 10052 75052 15060021 926
Tjänsteexport-15904 2504 2500-159
Summa19 0672 10057 00056 40060021 767
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens väg- och transportforskningsinstitut omfattas av avgiftsförordningen (1992:191). Institutet får dock med undantag från 25 a § nämnda förordning balansera ett överskott på högst 25 procent av externa medel (avgift och bidrag) i verksamhetens omsättning under räkenskapsåret i ny räkning utan att förslag behöver lämnas till regeringen om hur överskottet ska disponeras.

På regeringens vägnar
Tomas Eneroth
Eva Svensson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Riksdagen, trafikutskottet
Riksgäldskontoret
Trafikverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 6, 2019-12-17

Diarienummerförteckning

I2019/03371/US
I2019/03329/SVS(delvis)
I2019/00348/US
I2019/00361/US
I2019/01851/US
I2019/02564/US