Utrikesdepartementet


Protokoll
II:7
vid regeringssammanträde
2019-12-17
UD2019/19241/IU (delvis)
UD2019/19494/IU

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 29 Globalt utvecklingssamarbete
Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden  (prop. 2019/20:1 utg.omr. 7, bet. 2019/20:UU2, rskr. 2019/20:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2020 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet51 650
ap.29Globalt utvecklingssamarbete (ram)51 650
ap.29.2Konferenser, seminarier, utredningar och projekt (ram)26 000
ap.29.3Svenska Institutet i Alexandria (ram)16 650
ap.29.6Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul (ram)9 000

Villkor för anslag 1:1

ap.29.2 Konferenser, seminarier, utredningar och projekt

Medlen under anslagsposten får användas för vissa temporära verksamheter inom prioriterade områden, exempelvis finansiering av tillfällig förstärkning i samband med utredningar, seminarier, konferenser, information, projekt, uppdragsforskning, kompetensutveckling, internationella förhandlingar, mellanstatliga dialoger om mänskliga rättigheter, tillfälligt upprättade internationella kommissioner, erfarenhets- och kompetensutbyte samt deltagande av personer från utvecklingsländer. Medlen får även användas till kostnader avseende förberedelser av, deltagande i och uppföljning av svenska eller internationella konferenser och seminarier.

ap.29.3 Svenska Institutet i Alexandria

Medlen får även användas för förvaltningskostnader.

Under anslagsposten får kostnader för lokaler m.m. till Anna Lindh-stiftelsen för dialog mellan kulturer (Anna Lindh Euro-Mediterranean Foundation for the Dialogue between Cultures) finansieras.

ap.29.6 Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul

Medlen ska användas i enlighet med Reviderad resultatstrategi för reformsamarbetet med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 - 2020.

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) riktlinjer. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Sektionen för turkiskt-svenskt samarbete vid Generalkonsulatet i Istanbul får inom anslagsposten finansiera viss metodutveckling, studier, utvärderingar och erfarenhetsredovisningar, revisioner, samt hantering av biståndsinsatser som innebär rådgivning och begränsat finansiellt stöd till mottagarna och i vilka mottagarna söker medel i konkurrens via anbudsförfarande.

Generellt villkor för anslag 1:1 Biståndsverksamhet

Medlen får endast användas i enlighet med OECD/DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som bistånd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2020Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.29.27803 %0
ap.29.34993 %0
ap.29.62703 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.14ram

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap2020202120222023 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:1 Biståndsverksamhet
ap.29.61 000500500
2022
Belopp angivna i tkr
Utdrag till

Statsrådsberedningen, internrevisionen, FCK
Utrikesdepartementet AF, AME, ASO, EC, EU, FH, FN, FMR, GA, HI, IU, KH, MENA, NIS, RS, EKO
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, utrikesutskottet
Riksgäldskontoret
Generalkonsulatet i Istanbul
Svenska institutet i Alexandria