Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:1

2019-10-24
Ju2019/03065/Å
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Datainspektionen
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 1 Rikets styrelse (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:74).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Datainspektionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Myndighetens arbete enligt EU:s dataskyddsreform

Datainspektionen ska redovisa hur myndigheten arbetat med de uppgifter som följer av EU:s dataskyddsreform. Datainspektionen ska också redovisa hur arbetet med uppgifterna enligt EU:s dataskyddsreform påverkar övrig verksamhet vid myndigheten. 

3

Uppdrag

Prognoser

Datainspektionen ska lämna in prognoser för 2019-2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras att vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna lämnas i informationssystemetet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Datainspektionen ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Pågående uppdrag

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A) respektive den april 2019, den 1 april 2020, och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Datainspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Datainspektionen94 377
ap.1Datainspektionen (ram)94 377

Villkor för anslag 6:3

ap.1 Datainspektionen

Anslagsposten får användas för Datainspektionens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
6:3 Datainspektionen
ap.15 6623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)13 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)4 400
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-257 865
2019-02-257 865
2019-03-257 865
2019-04-257 865
2019-05-257 865
2019-06-257 865
2019-07-257 865
2019-08-257 865
2019-09-257 865
2019-10-257 865
2019-11-257 865
2019-12-257 862
Summa94 377
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Datainspektionen
På regeringens vägnar
Morgan Johansson
Carolina Wahlström Hofgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Statskontoret
Riksgäldskontoret