Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2019-09-05
N2019/02587/SMF
Sveriges lantbruksuniversitet
Box 7070
750 07 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sveriges lantbruksuniversitet inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 23, bet. 2018/19:MJU2, rskr. 2018/19:113, prop. 2018/19:99 utg.omr. 23, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Med ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 21 december 2018, den 21 mars 2019 och den 2 maj 2019 beslutar regeringen att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sveriges lantbruksuniversitet och nedan angivna anslag.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sveriges lantbruksuniversitet.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generella mål och återrapporteringskrav

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ska redogöra för hur SLU:s verksamhet har bidragit till att uppfylla det av riksdagen fastlagda målet för utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel: att insatserna ska bidra till goda förutsättningar för arbete, tillväxt och välfärd i alla delar av landet. De gröna näringarna ska vara livskraftiga och bidra till klimatomställningen och att naturresurserna används hållbart.

De övergripande målen för statliga universitets och högskolors verksamhet anges i högskolelagen (1992:1434).

Jämställdhetsintegrering

SLU har tagit fram en plan för hur lärosätet avser att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering i syfte att verksamheten ska bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen (skr. 2016/17:10), t.ex. i fråga om lika möjligheter till karriärvägar, könsbundna studieval och genomströmning. Enligt uppdraget ska planen innehålla utvecklingsbehov, mål och aktiviteter som lärosätet avser att vidta under 2017–2019 samt beskriva på vilket sätt jämställdhet ska integreras och bli en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i lärosätets styrprocesser.

Åtgärder och resultat utifrån planen ska redovisas i årsredovisningen. SLU ska i årsredovisningen också redovisa hur universitetet beaktar jämställdhet vid fördelning av forskningsmedel. SLU får i sitt arbete med jämställdhetsintegrering inhämta stöd från Jämställdhetsmyndigheten.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har SLU ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 51 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

Utbildning

– Vid SLU ska antalet helårsstudenter under perioden 2019–2021 uppgå till minst 12 000 på grundnivå eller avancerad nivå.

– SLU ska redovisa antal helårsstudenter och helårsprestationer inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå samt antal studenter på forskarnivå. Redovisningen ska ske uppdelat på utbildning på grundnivå och avancerad nivå inom utbildningsuppdraget.

– Den studieavgiftsfinansierade verksamhetens omfattning ska redovisas. Redovisningen ska även innehålla en redogörelse för den studieavgiftsfinansierade verksamhetens eventuella påverkan på SLU:s övriga verksamhet. SLU ska redovisa antalet tredjelandsstudenter som deltagit i utbildning inom utbytesavtal och de eventuella förändringar som har skett i utbytesavtalsverksamheten. Vidare ska SLU redovisa hur samarbetet med Migrationsverket fungerat.

Utbildningsutbud

Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

SLU ska redovisa vilka bedömningar, prioriteringar och behovsanalyser som ligger till grund för beslut om utbildningsutbudet. SLU:s avvägningar när det gäller t.ex. fördelningen mellan program och kurser på olika nivåer och med olika förkunskapskrav samt fördelningen mellan campus och distansutbildning ska redovisas. Därutöver ska en redovisning lämnas över hur SLU möter det omgivande samhällets behov av utbildning.

Viss särskild redovisning

SLU ska

– redovisa kostnader och intäkter fördelade på områdena utbildning på grundnivå och avancerad nivå, forskning och utbildning på forskarnivå samt fortlöpande miljöanalys. Intäkterna ska fördelas på anslag, avgifter respektive externa bidrag. Kostnader och totala intäkter för uppdragsutbildning, uppdragsforskning samt uppdrag inom fortlöpande miljöanalys ska särredovisas,

– redovisa väsentliga uppgifter enligt bilaga 2,

– redovisa arbetet med verksamhet som kan betraktas som institutsuppgifter samt hur stor del av anslaget som har använts för dessa områden,

– redovisa myndighetskapitalet och dess förändringar,

– redovisa ekonomiska eller andra för SLU:s verksamhet viktiga konsekvenser som uppstått eller väntas uppstå exempelvis på grund av att SLU förvaltar aktier eller andelar i intresseföretag och dotterföretag samt stiftelser, och

– redovisa huvudsakliga externa finansiärer samt omfattningen av dessas finansiering.

Antibiotikaresistens

SLU ska redovisa hur verksamheten har bidragit till att bekämpa antibiotikaresistens.

Kompetenscentrum för växtförädling

SLU ska redovisa uppbyggnad och verksamhet för kompetenscentrum för växtförädling. SLU ska också redovisa hur kompetenscentret kommer att bidra till en ökad tillgång till växtsorter som möjliggör en konkurrenskraftig och hållbar jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige.

Bedömning av reell kompetens

Enligt högskoleförordningen (1993:100) ansvarar universitet och högskolor för att göra bedömningar av studenters reella kompetens. Under perioden 2016–2018 hade universitet och högskolor i uppdrag att utveckla sitt arbete med bedömning av reell kompetens. I årsredovisningen ska SLU redogöra för hur arbetet med reell kompetens har utvecklats under 2019.

Landsbygdsforskning

SLU ska gällande forskningen inom landsbygdsutveckling och regional utveckling redovisa hur samverkan och samordning med universitet, högskolor och andra aktörer skett och resultat av detta.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med Universitets- och högskolerådet

SLU ska aktivt delta i Universitets- och högskolerådets uppdrag att genomföra en försöksverksamhet i fråga om en utvecklad bedömning av viss utländsk eftergymnasial utbildning när myndigheten så begär.

3

Uppdrag

Moderna beredskapsjobb

SLU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges lantbruksuniversitet1 942 148
ap.1Sveriges lantbruksuniversitet (ram)1 935 138
ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet (ram)7 010

Villkor för anslag 1:23

ap.1 Sveriges lantbruksuniversitet

1. Av anslaget ska SLU använda minst 881 889 000 kronor för forskning och utbildning på forskarnivå varav 27 840 000 kronor avser det strategiska forskningsområdet Hållbart nyttjande av naturresurser. För det strategiska forskningsområdet som SLU erhållit medel inom ska SLU redovisa hur mycket medel som har förbrukats samt om och hur bidraget har fördelats till andra lärosäten. SLU ska även redovisa extern finansiering och annan samverkan från forskningsfinansiärer, näringsliv och det övriga samhället i denna satsning.

2. Av anslaget ska SLU utbetala 2 422 000 kronor med 1/12 per månad till Gammelkroppa Skogsskola för 25 årsstudieplatser. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

3. Av anslaget ska minst 7 000 000 kronor avsättas för fältforskningsverksamhet rörande ekologisk produktion.

4. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor avsättas för den verksamhet som bedrivs vid Centrum för ekologisk produktion och konsumtion.

5. Av anslaget ska minst 83 200 000 kronor användas till den verksamhet som bedrivs vid Artdatabanken. Av dessa ska minst 70 000 000 kronor användas för verksamhet med anknytning till Svenska Artprojektet, innefattande taxonomisk forskning och inventering av dåligt kända arter, kunskapsspridning, information och kommunikation, projektadministration samt för stöd till biologiska samlingar vid svenska muséer och institutioner.

6. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor avsättas för arbete med djurskyddsfrågor nationellt, inom EU och internationellt.

7. Av anslaget ska efter rekvisition 1 300 000 kronor utbetalas till Nordiskt Genresurscenter för hyreskostnader.

8. Av anslaget får högst 3 674 000 kronor utbetalas till annan utbildningsanordnare för hovslagarutbildning omfattande minst 35 utbildningsplatser per år. Utbetalning ska ske med 1/12 per månad. Redovisning av verksamheten och kostnaderna för denna ska göras till SLU. Redovisningen ska bifogas årsredovisningen.

9. Anslaget ska bidra med högst 18 845 000 kronor per år utbetalat med 1/12 per månad till finansiering av utbildning anordnad i samverkan med Hästnäringens Nationella Stiftelse vid riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången.

10. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för verksamheten vid MOVIUM varav 1 000 000 kronor ska avse ett nationellt samordningsansvar för kunskapsutveckling och kunskapsspridning om barns och ungas utemiljöer.

11. Av anslaget ska 2 080 000 kronor användas för anordnande av skogligt basår med minst 16 utbildningsplatser per år.

12. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor, efter samråd med näringen, användas för utveckling av avelsarbete på fisk i Kälarne.

13. Av anslaget ska minst 3 715 000 kronor användas för tilläggsutbildning för utländska veterinärer. Utbildningen ska ske i enlighet med förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning. Av årsredovisningen ska framgå antalet helårsstudenter som har deltagit i utbildning samt de viktigaste erfarenheterna av satsningen.

14. Av anslaget ska minst 5 000 000 kronor användas för Kompetenscentrum för biologisk bekämpning.

15. Av anslaget ska minst 3 000 000 kronor användas för riskvärdering av växtskadegörare.

16. Av anslaget ska minst 35 000 000 kronor användas för kostnader i samband med framtagandet och arbetet med det nya forskningsfartyget Svea.

17. Av anslaget ska högst 20 000 000 kronor användas för uppbyggnad av ett kompetenscentrum för växtförädling. Centret ska samla akademi och näringliv och utveckla kompetens för att i enlighet med målen i livsmedelstrategin säkra tillgången till växtsorter för en hållbar och konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsproduktion i hela Sverige. Hänsyn ska också tas till klimatförändringar och tillgång till biomassa för en cirkulär och biobaserad ekonomi. Utveckling av kompetenser och nya tekniker inom växtförädling och utvärderingar av växtmaterial för marknaden ingår.

18. Stipendier, som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan form av studiefinansiering för doktorander, får inte finansieras med medel från statsbudgeten. Med statsbudgeten avses såväl anslag för forskning och utbildning på forskarnivå som andra statliga medel som fördelas via en statlig myndighet.

19. SLU får köpa kurser av svenska statliga universitet och högskolor och enskilda utbildningsanordnare med relevant examenstillstånd (köpt beställd utbildning) eller av utländska lärosäten inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Sådana kurser får endast köpas för studenter som antagits till utbildning hos SLU. Samtliga genomförda prestationer i sådana kurser ska registreras av SLU i studieregistret. Sådana kurser ska av det säljande statliga universitetet eller högskolan inte klassificeras som uppdragsutbildning.

20. Av anslaget ska minst 4 000 000 kronor användas för att stärka forskningen kring landsbygderna genom förbättrad samordning och samverkan mellan de aktörer som bedriver forskning inom landsbygdsutveckling och regional utveckling.

ap.3 Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

Medel ska användas för arbete med kvalificerade samhällsekonomiska analyser inom livsmedels-, jordbruks-, fiskeri- och vattenbruksområdet samt landsbygdsutveckling. Medel ska även användas för förvaltning och utveckling av analysmodeller.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet
ap.103 %0
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)2 060 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges lantbruksuniversitets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25160 409
2019-02-25160 409
2019-03-25160 409
2019-04-25160 409
2019-05-25160 409
2019-06-25160 409
2019-07-25160 409
2019-08-25160 409
2019-09-25164 717
2019-10-25164 717
2019-11-25164 717
2019-12-25164 725
Summa1 942 148
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges lantbruksuniversitets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:23 ap.1Sveriges lantbruksuniversitet
1:23 ap.3Analysverksamhet vid Sveriges lantbruksuniversitet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Verksamhet
Uppdragsverksamhet2 5850690 000690 00002 585
Tjänsteexport3 851055 00055 00003 851
Summa6 4360745 000745 00006 436
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för djursjukvård respektive försäljning av produkter och tjänster är att avgifterna ska bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför åt ett annat lärosäte, enligt överenskommelse med det andra svenska lärosätet eller med ett utländskt lärosäte (beställd utbildning), och som finansieras med avgifter.

Krav på full kostnadstäckning gäller för utbildning som SLU genomför inom ramen för yrkeshögskolan eller kvalificerad yrkesutbildning och som finansieras med avgifter.

SLU får ta ut anmälnings- och studieavgift motsvarande full kostnadstäckning enligt förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor.

SLU får ta ut avgifter motsvarande full kostnadstäckning för uthyrning av lokaler som ursprungligen har hyrts av SLU för SLU:s egen verksamhet utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191), för arrende samt för bygg- och marktjänster för det fall tjänsterna anses förenliga med myndighetens uppgifter.

SLU får ta ut avgifter utan krav på full kostnadstäckning för upplåtelse av bostadslägenhet till utländsk student inom utbytesprogram med andra länder eller gästforskare vid universitetet, under förutsättning att de inte är anställda där. SLU får upplåta lägenheter i andra hand för bostadsändamål till studenter samt gästforskare. 

Övrigt avgifter

Avgifternas storlek bestäms av SLU, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen. Intäkter och kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten ska särredovisas. Intäkterna från den avgiftsbelagda verksamheten och från frivilligt efterfrågade varor och tjänster som SLU tillhandahåller får disponeras av SLU.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

SLU får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, inklusive medel från EU, FN eller Nordiska ministerrådet, eller avkastning från donationer. Inkomsterna ska tillföras lärosätets räntekonto. 

Anslagsmedel får tas i anspråk för samfinansiering av projekt eller liknande verksamhet inom ramen för myndighetens verksamhetsområde, om ändamålet med anslaget inte hindrar detta.  

När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Detta bör även gälla för bidrag från stiftelser och andra juridiska personer som tillkommit med statliga medel som grund och så långt möjligt även icke-statliga finansiärer.

De indirekta kostnaderna bör beräknas med utgångspunkt i den modell som tagits fram av Sveriges universitets- och högskoleförbund tillsammans med vissa finansiärer. När Sverige godkänt avtal med reglering av indirekta kostnader med EU-finansiärer och andra överstatliga organ gäller dessa avtal.  

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Med undantag från anslagsförordningen (2011:223) ska SLU avräkna anslaget med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad i samband med att medel utbetalas till SLU:s räntekonto i Riksgäldskontoret.

SLU har rätt att ta ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

SLU medges under 2019 undantag från bestämmelsen 6 kap. 2 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag om att i årsredovisningen upprätta och till regeringen lämna en finansieringsanalys.

SLU medges undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 7 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag om att i not till Årets kapitalförändring respektive Förändring av myndighetskapitalet särredovisa över- eller underskott i den bidragsfinansierade verksamheten.

SLU får ingå som medlem i för verksamheten relevanta ekonomiska föreningar.

Med undantag från 2 kap. 1 § kapitalförsörjningsförordningen (2011:210) får en anläggningstillgång helt eller delvis finansieras med bidrag från statliga bidragsgivare under förutsättning av att bidraget tilldelats för ändamålet.

Med undantag från 8 kap. 8 § budgetlagen (2011:203) får del av överskottet från försäljningen av fastigheten Ultuna 2:1 investeras i en anläggning för djurstallar till ett värde av högst 30 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Jennie Nilsson
Ylva Tilander
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Utbildningsdepartementet, UH
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret