Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:1

2019-11-14
UD2019/17595/FH
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:99).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Exportkreditnämnden.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Exportkreditnämnden ska främja svensk export genom att utfärda garantier.

Exportkreditnämnden ska samverka med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med relevanta myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, inklusive genom systemexport, tas till vara. Här avses särskilt Almi Företagspartner AB, Sveriges export- och investeringsråd (Business Sweden), AB Svensk Exportkredit, Swedfund International AB och Tillväxtverket.  

Exportkreditnämnden ska fortsätta satsningen på att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Exportkreditnämnden ska som en del i detta ha en regional närvaro och inom ramen för denna delta i regionala exportcentra.

Återrapportering

Utöver att redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår i myndighetens instruktion, ska Exportkreditnämnden redovisa följande:

  • totalt antal av garanterade affärer och garantivolym som ingås under 2019, fördelat efter marknad och bransch;
  • antalet nya kunder bland små och medelstora företag vid utgången av 2019;
  • samarbete med andra aktörer som bedriver exportfrämjande verksamhet inklusive inom verksamhet som är riktad mot små och medelstora företag;
  • resultatet av arbetet med att öka kännedomen bland små och medelstora företag om sina tjänster. Rapporteringen ska även avse effekterna av Exportkreditnämndens regionala närvaro;
  • övriga insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten;
  • myndighetens återförsäkringar på den privata marknaden. Av redovisningen ska framgå omfattning, motiv, typ av garantiåtaganden, samt hur detta bedöms ha påverkat den samlade risken i Exportkreditnämndens garantiverksamhet;
  • Exportkreditnämnden ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla en ändamålsenlig informationssäkerhet enligt 19-20 §§ förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap samt vad åtgärderna bedöms ha lett till.

Myndigheten ska i sin redovisning använda EU:s definition av små och medelstora företag.

Verksamhetens administrativa kostnader

Exportkreditnämnden ska i form av tidsserier redogöra för utvecklingen av verksamhetens administrativa kostnader, inklusive lönekostnader och lokalkostnader. Redovisningen ska även inkludera vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten.

Rättvis och hållbar global utveckling samt ansvarsfullt företagande

Exportkreditnämnden ska i sin verksamhet vidareutveckla arbetet med frågor rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö, korruption och frihet på nätet med utgångspunkt från OECD:s rekommendationer på dessa områden (”Common Approaches” respektive ”Bribery and Officially Supported Export Credits”). Exportkreditnämnden ska därutöver bidra till en hållbar skuldsituation genom att följa OECD:s riktlinjer om hållbar långivning (Sustainable Lending).

Vidare ska Exportkreditnämnden säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med – samt informera om – OECD:s riktlinjer för multinationella företag, principerna i FN:s Global Compact samt FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter.

2

Organisationsstyrning

Garantier för utvecklingssamarbete

Enligt vad som framgår av Styrelsens för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) regleringsbrev för budgetåret 2018 övertar Sida det ansvar för Sidas fristående garantier som Exportkreditnämnden tidigare haft i enlighet med 18 och 19 §§ förordningen (2009:320) om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

Exportkreditnämnden ska föra Sveriges talan i de arbetsgrupper i EU och OECD och andra forum där regelfrågor avseende exportkrediter behandlas. Arbetet ska ske i nära samråd med Regeringskansliet (Utrikesdepartementet).

Redovisning till Riksgäldskontoret

Exportkreditnämnden ska till Riksgäldskontoret lämna det underlag som Riksgäldskontoret behöver för att lämna en rapport innehållande en samlad riskanalys av statliga garantier och utlåning.

Exportkreditgarantiram och investeringsgarantiram

Exportkreditnämnden ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen och investeringsgarantiramen har utnyttjats (inklusive beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska även göras avseende behovet av den sedan 2009 utökade ramen, även vad gäller Exportkreditnämndens produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen samt avseende skadebetalningar och riskavsättningar. Redogörelsen ska inkludera en prognos för garantiramens storlek och en framåtblickande bedömning av behovet. Redovisningen ska lämnas senast den 1 mars och den 10 augusti 2019 samt den 1 mars 2020.

Administrativ premie

Den administrativa delen av den premie som Exportkreditnämnden tar ut för varje garanti har genererat en administrativ reserv vid myndigheten. Exportkreditnämnden ska ta fram en modell för premieberäkning så att varaktiga över- eller underskott inte uppstår och så att den administrativa reserven är justerad senast den 31 december 2020.

Miljömål

Exportkreditnämnden har fått i uppdrag (M2015/2633/MM) att analysera vilka miljökvalitetsmål och delar av generationsmålet som är relevanta för den egna verksamheten och att inom ramen för ordinarie planeringsprocesser upprätta en plan med åtgärder för genomförande av det instruktionsenliga uppdraget.

Moderna beredskapsjobb i staten

Exportkreditnämnden ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)12 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Garantier
Garantiverksamhet, administration383 536-6 990236 000261 800-25 800350 746
Garantiverksamhet, riskmässig andel22 476 0631 045 1001 710 800797 100913 70024 434 863
Summa22 859 5991 038 1101 946 8001 058 900887 90024 785 609
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Exportkreditnämnden får under 2019 ställa ut exportkreditgarantier intill ett belopp av 450 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden får under 2019 ställa ut investeringsgarantier intill ett belopp av 10 miljarder kronor.

Exportkreditnämnden har rätt till en obegränsad kredit i Riksgäldskontoret för infriande av de garantier som har ställts ut av myndigheten. Exportkreditnämnden ska informera Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) innan kreditutrymmet utnyttjas och redovisa det beloppsmässiga beräknade överskridandet.

I de fall som överskott uppstår såväl i den administrativa delen av verksamheten som i den del av myndighetskapitalet som utgörs av överskott av ej förväntansriktiga premier ska inleverans redovisas mot inkomsttitel 2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Exportkreditnämnden ska redovisa 43 000 kronor mot inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet för finansiering av den nationella digitala infrastrukturen.

På regeringens vägnar
Anna Hallberg
Sofia Granqvist
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet, RS
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret