Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
8

2019-06-27
Ku2019/01305/LS (delvis)
Riksdagsförvaltningen
Riksgatan 1
100 12 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 6:5 Stöd till politiska partier
Riksdagen har beslutat om anslaget 6:5 Stöd till politiska partier för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 1, bet. 2018/19:KU1, rskr. 2018/19:76).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Stöd till politiska partier (Ramanslag)

Disponeras av Riksdagsförvaltningen171 500
ap.1Stöd till politiska partier (ram)171 500

Villkor för anslag 6:5

ap.1 Stöd till politiska partier

Stödet ska betalas ut i enlighet med lagen (1972:625) om statligt stöd till politiska partier.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

  • 17 januari
  • 2 maj
  • 25 oktober

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
6:5 Stöd till politiska partier
ap.15 076Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
6:5 Stöd till politiska partier
ap.1169 200169 200

2020
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Peter Eriksson
Jon Dunås
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: