Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2019-06-27
Ju2019/02369/Å
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden för utgiftsområde 4 Rättsväsendet (prop. 2018/19:1 utg.omr. 4, bet. 2018/19:JuU1, rskr. 2018/19:73).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Åklagarmyndigheten.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Minskad isolering i häkte

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits i syfte att bidra till minskad isolering i häkte.

Terrorism

Åklagarmyndigheten ska redovisa antal misstänkta personer som lagförts och antal beslut i åtalsfrågan rörande terroristbrottslighet samt beskriva eventuella svårigheter och utmaningar vad gäller att utreda och lagföra terroristbrottslighet.

Särskilt om handläggningen av penningtvättsbrott och finansiering av terrorism

Åklagarmyndigheten ska, när det gäller brott enligt lagen (2014:307) om straff för penningtvättsbrott och lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa fall, redovisa uppgifter om:

  • antalet misstänkta personer som har lagförts,
  • antalet beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut som innebär att åtal har väckts, åtalsunderlåtelse har meddelats, strafföreläggande har utfärdats, åtal inte har väckts på grund av att brott inte kan bevisas respektive åtal inte har väckts av andra skäl,
  • antalet beslut att inte inleda respektive att lägga ned en förundersökning,
  • antalet inkommande och utgående framställningar om internationellt straffrättsligt samarbete,
  • antalet beslut om penningbeslag, beslag, förvar, kvarstad och förverkande i sådana ärenden, och
  • antalet ärenden om dispositionsförbud uppdelade på fastställda respektive upphävda beslut.

Jämställdhetsintegrering

Åklagarmyndigheten ska redovisa resultat av de åtgärder avseende jämställdhetsintegrering som vidtagits för att myndighetens verksamhet ska bidra till att uppnå målen för jämställdhetspolitiken.

3

Uppdrag

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2019–2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognostillfälle samt till tillgängliga och beräknade medel enligt budgeten. Av kommentarerna ska framgå vilka antaganden som använts i prognosen, vilka osäkerhetsfaktorer som finns och vad som har orsakat eventuella förändringar. Om prognosen visar på underskott ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits eller planeras vidtas för att verksamheten ska kunna bedrivas inom ramen för tilldelade medel samt vilka konsekvenserna blir för verksamheten till följd av dessa åtgärder. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes.

17 januari

15 februari

2 maj

29 juli

25 oktober

Moderna beredskapsjobb i staten

Åklagarmyndigheten ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Åklagarmyndigheten ska tillsammans med övriga berörda myndigheter fortsätta arbetet att utveckla rättsväsendets informationsförsörjning enligt den gemensamma plan (Ju2018/04521) som myndigheterna har redovisat till regeringen. Uppdraget och realiserade nyttor ska redovisas gemensamt av berörda myndigheter till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 21 februari 2020. Myndigheterna ska senast den 1 oktober 2019 till regeringen (Justitiedepartementet) redovisa planerade gemensamma utvecklingsinsatser under 2020 och dess planerade nyttohemtagning.

Gemensam redovisning från Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten gällande utredning och lagföring

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera och bedöma resultatet för verksamheten utredning och lagföring. Även de insatser som myndigheterna gemensamt har vidtagit, eller som pågår, i syfte att förbättra brottsutredningsverksamheten ska redovisas. Särskild uppmärksamhet ska läggas på att analysera och beskriva utvecklingen gällande utredningar av sexualbrott (inklusive våldtäkter), brott mot barn samt brott i nära relation. En bedömning av ärendebalanserna och myndigheternas kapacitet att hantera inflödet av dessa ärenden ska göras. För de brottstyper där det är möjligt ska minst 5-åriga tidsserier användas. Myndigheterna ska även beskriva vilka åtgärder som vidtas för att öka förutsättningarna för uppklaring av brott med hedersmotiv. Av redovisningen ska också framgå hur förmågan att återta utbyte av brott och brottslig verksamhet (brottsutbyte) har utvecklats. Redovisningen ska bestå av en gemensam rapport som lämnas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 mars 2020.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Åklagarmyndigheten fick i regleringsbrevet för 2018 i uppdrag att arbeta med rättsväsendets informationsförsörjning, bedriva en förstudie avseende digital bevisning samt identifiera relevanta meddelandeflöden riktade till brottsutsatta som kan anslutas till Mina meddelanden. Uppdraget ska redovisas senast den 22 februari 2019.

Utvecklat prognosarbete

Med stöd av Brottsförebyggande rådet ska Åklagarmyndigheten i samverkan med Polismyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att förbättra myndigheternas möjligheter att bedöma sin framtida verksamhetsvolym. Brottsförebyggande rådets bidrag ska syfta till att analyserna genomgående håller hög kvalitet. Utgångspunkten är att prognoserna ska ge en gemensam och rättvisande bild av flödet i alla brottmålsprocessens centrala delar. Myndigheterna ska lämna en gemensam redovisning i samband med de budgetunderlag som lämnas 2019. Redovisningen ska innehålla en analys av tidigare lämnade prognoser i förhållande till det faktiska utfallet (Ju2017/09598/LP[delvis]).

Samverkan mellan Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten gällande utredning och lagföring

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten ska lämna en gemensam rapport senast den 29 mars 2019 (Ju2017/09598/LP[delvis]).

Uppdrag om försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål

Försöksverksamheten ska pågå till och med den 31 december 2019 (Ju2017/08090/DOM).

Uppdrag om förbättrad hantering av bidragsbrott

Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten ska kartlägga hur utredningar av bidragsbrott bedrivs idag, analysera hur handläggningen kan förbättras och effektiviseras samt vidta lämpliga åtgärder i syfte att uppnå en ökad uppklaring. Uppdraget redovisas gemensamt i en delredovisning senast den 21 oktober 2019 och en slutredovisning senast den 19 oktober 2020 (Ju2018/03037/KRIM).

Uppdrag till statliga myndigheter att ta emot nyanlända arbetssökande och personer med funktionsnedsättning för praktik

Uppdragen ska redovisas den 15 januari 2019 (Fi2016/00386/ESA, A2016/00216/A) respektive den 1 april 2019, den 1 april 2020 och den 15 januari 2021 (Fi2018/01701/ESA, A2018/00925/A).

Praktisk tillämpning av barnkonventionen

Åklagarmyndigheten ska identifiera vilka behov myndigheten har av att utveckla den praktiska tillämpningen av barnkonventionen inom sitt
verksamhetsområde och utifrån en analys av behoven vidta åtgärder för att möta dessa. Inom ramen för uppdraget ska Åklagarmyndigheten vid behov ta stöd av Barnombudsmannen i enlighet med Barnombudsmannens uppdrag att stödja statliga myndigheter i arbetet med att tillämpa barnets rättigheter i verksamheten (S2016/07875/FST). Under arbetets gång ska Åklagarmyndigheten samråda med Polismyndigheten och Kriminalvården, som har motsvarande uppdrag. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet med kopia till Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 31 mars 2021. Av redovisningen ska framgå vilka behov som har identifierats samt vilka åtgärder som myndigheten har vidtagit eller planerar att vidta för att ta om hand behoven.

Åklagarmyndigheten får för genomförandet av uppdraget använda högst 500 000 kronor 2019 från anslaget 5:2 Barnens rättigheter ap. 2 Bidrag till myndigheter under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Medlen utbetalas engångsvis efter rekvisition ställd till
Kammarkollegiet senast den 1 december 2019. Ej använda medel ska återbetalas till Kammarkollegiet senast den 31 mars 2020. Vid samma tidpunkt ska en ekonomisk redovisning av hur medlen har använts lämnas till Kammarkollegiet. Redovisningen ska referera till det
diarienummer som detta beslut har. För 2020 beräknar regeringen
500 000 kronor för Åklagarmyndighetens genomförande av uppdraget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 610 760
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 610 760

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Åklagarmyndigheten

Anslagsposten får användas för Åklagarmyndighetens förvaltningsutgifter.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.148 3223 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)75 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25134 230
2019-02-25134 230
2019-03-25134 230
2019-04-25134 230
2019-05-25134 230
2019-06-25134 230
2019-07-25134 230
2019-08-25134 230
2019-09-25134 230
2019-10-25134 230
2019-11-25134 230
2019-12-25134 230
Summa1 610 760
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Maja Rhodin Edlund
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Barnombudsmannen
Brottsförebyggande rådet
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Finansinspektionen
Jämställdhetsmyndigheten
Kriminalvården
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Polismyndigheten
Skatteverket
Socialstyrelsen
Statskontoret
Tullverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: