Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:22

2019-06-27
Ju2019/01662/SIM
Ju2019/01218/SIM (delvis)
Ju2019/02300/LP (delvis)
Domstolsverket
Kyrkogatan 34
551 81 Jönköping
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 1:4 och 1:5
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:5 och anslaget 1:4 för budgetåret 2019 (prop. 2018/19:1 utg.omr. 8, bet. 2018/19:SfU4, rskr. 2018/19:80, prop. 2018/19:99 utg.omr. 8, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288). Ändring av regleringsbrevet sker till följd av riksdagens beslut om proposition Vårändringsbudget för 2019 samt att anslagskrediten höjs till 10% för innevarande år.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket890 291
ap.1Domstolsprövning i utlänningsmål (ram)890 291

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget får används för:

  • migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens förvaltningsutgifter för prövning av utlännings- och medborgarskapsmål,
  • utgifter för Högsta förvaltningsdomstolens handläggning av resningsansökningar av utlännings- och medborgarskapsmål samt
  • Domstolsverkets förvaltningsutgifter för de aktuella domstolarnas verksamhet med utlännings- och medborgarskapsmål.

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (Ramanslag)

Disponeras av Domstolsverket337 649
ap.1Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål (ram)337 649

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

Anslaget för användas för:

  • migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens direkta utgifter för nämndemän, sakkunniga och vittnen i utlännings- och medborgarskapsmål, 
  • utgifter för ersättning till offentligt biträde och tredje man enligt 4 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde i mål enligt utlänningslagen (2005:716),
  • utgifter för ersättning till tolkar enligt 52 § förvaltningsprocesslagen (1971:291),
  • och ersättning till part och parts ställföreträdare enligt 15 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) i mål enligt utlänningslagen (2005:716) och lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap. I ersättningen för tolkar får även kostnader för tolkförmedlings administrativa avgifter ingå.

 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:4 Domstolsprövning i utlänningsmål
ap.189 0293 %0
1:5 Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål
ap.110 129Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Domstolsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2557 608
2019-02-2557 608
2019-03-2557 608
2019-04-2557 608
2019-05-2557 608
2019-06-2557 608
2019-07-2590 775
2019-08-2590 775
2019-09-2590 775
2019-10-2590 775
2019-11-2590 775
2019-12-2590 768
Summa890 291
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Domstolsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Domstolsprövning i utlänningsmål
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Lena Ljungberg
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Migrationsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: