Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 5

2019-06-13
Fi2019/02341/SPN
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslag 1:1 Bostadspolitisk utveckling inom utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 18, bet. 2018/19:CU1, rskr. 2018/19:83).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för nedan angivna anslag. 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

1:1

Bostadspolitisk utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet2 800
ap.1Bostadspol. utv. - del till KamK (ram)2 800
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet17 800
ap.2Bostadspol. utv. - del till RK:s disp (ram)17 800

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Bostadspol. utv. - del till KamK

Medlen får användas först efter beslut av regeringen eller Regeringskansliet (Finansdepartementet).

ap.2 Bostadspol. utv. - del till RK:s disp

Av anslagsposten får 15 000 000 kronor användas för att finansiera utredningen Samordning för bostadsbyggande (N 2017:08).

Medlen disponeras av Regeringskansliet (Finansdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:1 Bostadspolitisk utveckling
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)
På regeringens vägnar
Per Bolund
Roger Eriksson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: