Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2019-05-29
N2019/02068/BI
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 Uppsala
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 24, bet. 2018/19:NU1, rskr. 2018/19:100).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Sveriges geologiska undersökning (SGU).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål geologisk informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande geologiska information som SGU tillhandahåller på kort och lång sikt ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Mål Bergsstaten

En aktiv och effektiv tillstånds-, tillsyns- och informationsverksamhet ska möjliggöra undersökning och utvinning av de mineraliska ämnen som omfattas av mineralagen (1991:45).

Återrapportering Bergsstaten

Bergsstaten ska redovisa genomsnittliga handläggningstider för nya och förlängda tillstånd, inkomna ansökningar, meddelade tillstånd och deras geografiska belägenhet samt antal inspektioner av ingångvarande gruvor och inspektionernas omfattning. Även genomförd informationsverksamhet ska redovisas.

Bergsstaten ska redogöra för hur den har tagit om hand rekommendationer som riktas mot Sverige i internationella granskningar i fråga om samråd med samiska företrädare i ärenden som rör undersöknings- och koncessionstillstånd som bergmästaren beslutar om samt hur de förändringar i minerallagen som infördes 2014 gällande utökat samråd och arbetsplaner svarar mot rekommendationerna.

Mål forskning och utveckling

SGU ska främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning, tillämpad forskning och kompetensutveckling. Vidare ska SGU utarbeta, utveckla och införa ny kunskap och nya arbetsmetodersom grundas på forskningsresultaten vid SGU.

Återrapportering forskning och utveckling

SGU ska redovisa vilka projekt som har fått stöd, dess effekter samt i vilken utsträckning resultaten kommer till användning i verksamheten.

3

Uppdrag

1. Utökad kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser

SGU ska under 2018−2020 årligen redovisa genomförda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta områden. Redovisningen ska minst omfatta en beskrivning av insatser, dess resultat samt eventuella förbättringsförslag inom områdena tredimensionell modellering, förbättrat geologiskt underlag vid ras- och skredproblematik, identifierade potentiella grundvattentillgångar samt utvecklade mätningar beträffande grundvattnets kvantitet, kvalitet och prognosticering. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 16 december 2019.

2. Moderna beredskapsjobb i staten

SGU ska senast den 5 april 2019 redovisa till Statskontoret hur myndigheten under 2018 har bidragit till att anställa personer vid myndigheten som står långt från arbetsmarknaden, inklusive nyanlända (moderna beredskapsjobb). Redovisningen ska ske enligt närmare instruktion från Statskontoret.

3. Prognoser

SGU ska redovisa prognoser för 2019−2022 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes

− den 17 januari,

− den 15 februari,

− den 2 maj,

− den 29 juli, och

− den 25 oktober.

Pågående uppdrag

I bilagan redovisas SGU:s pågående uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning241 772
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)241 772

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

1. Anslaget får användas för SGU:s förvaltningsutgifter.

2. SGU bemyndigas att besluta om medlemskap i en kunskaps- och innovationsplattform inom råvaror (KIC Raw materials) under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) och besluta om årlig medlemsavgift på högst 300 000 kronor under 2016−2022.

3. Av anslaget ska minst 26 000 000 kronor användas för särskilda insatser för att förfina och utöka kartläggning och karaktärisering av grundvattenresurser i särskilt utsatta regioner.

4. Av tilldelade medel får 6 100 000 kronor användas först efter beslut av regeringen.

1:9

Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 923
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 923

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning14 000
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)14 000

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun inklusive miljö- och funktionskontroll, förvaltning och nödvändiga underhålls- och miljösäkrande åtgärder vid efterbehandlade anläggningar.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning
ap.17 2533 %0
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.10Inget0
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar
ap.1420Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.5

Beställningsbemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap2019202020212022 -
BemyndigandeInfriade åtagandenInfriade åtagandenInfriade åtagandenSlutår
1:9 Geovetenskaplig forskning
ap.15 0003 0002 000
2021
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen avseende infriade förpliktelser i bemyndigandetabellen är indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)27 000
Räntekontokredit (enl. 7 kap. 4 § budgetlagen)5 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-2520 148
2019-02-2520 148
2019-03-2520 148
2019-04-2520 148
2019-05-2520 148
2019-06-2520 148
2019-07-2520 148
2019-08-2520 148
2019-09-2520 148
2019-10-2520 148
2019-11-2520 148
2019-12-2520 144
Summa241 772
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet549-10511 50011 5000444
Tjänsteexport-14228312 20012 2000141
Summa40717823 70023 7000585
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2017+/- 2018Int. 2019Kost. 2019+/- 2019Ack. +/- utgå. 2019
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)25280024 000024 00024 000
Mineralersättning2528002 00002 0002 000
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)2811000000
Summa0026 000026 00026 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

Avgifter enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt 5 § kontinentalsockelförordningen (1966:315) ska redovisas mot inkomsttitel 2811: Övriga inkomster av statens verksamhet.

På regeringens vägnar
Ibrahim Baylan
Lotta Lewin Pihlblad
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA och SFÖ
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen