Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:35

2019-06-27
U2019/02262/BS (delvis)
U2019/02366/UH
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende anslagen 2:63 och 2:65 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för anslagen 2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet och 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

För bidragsmottagare gäller redovisningsskyldighet för mottagna medel. För bidragsmottagarna gäller att årsredovisningar ska lämnas senast den 21 februari 2020 till regeringen (Utbildningsdepartementet), om inte något annat har avtalats. Redovisningen ska minst omfatta nedanstående och vid behov kommenteras när det gäller:


1. antal studenter,


2. antal helårsstudenter,


3. antal helårsprestationer,


4. antal avlagda examina redovisat per examenskategori,


5. efterfrågan på högskolans utbildningar, och


6. ekonomisk redovisning i form av resultaträkning och balansräkning.


För punkterna 1–4 ska uppgifter lämnas för de tre senaste kalenderåren.


Enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina får hos Stockholms universitet ansöka om bidrag för särskilt pedagogiskt stöd, inklusive teckenspråkstolkning, för studenter med funktionshinder i studiesituationen för de kostnader som överstiger 0,3 procent av bidraget för grundutbildning. Dessa kostnader får, efter ansökan, delvis täckas av de medel som disponeras av Stockholms universitet som ett särskilt åtagande som ska finansieras av medel under anslaget 2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 423 508
ap.1Chalmers tekniska högskola AB (ram)1 832 791
ap.1.1Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ram)923 467
ap.1.2Forskning och utbildning på forskarnivå (ram)909 324
ap.2Handelshögskolan i Stockholm (ram)94 086
ap.3Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)682 085
ap.3.1Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (ram)559 209
ap.3.2Forskning och utbildning på forskarnivå (ram)122 876
ap.5Ersta Sköndal Bräcke högskola AB (ram)120 002
ap.6Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (ram)6 334
ap.7Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut (ram)12 608
ap.8Ericastiftelsen (ram)7 703
ap.9Enskilda Högskolan Stockholm AB (ram)18 056
ap.10Newmaninstitutet AB (ram)6 058
ap.11Stiftelsen Rödakorshemmet (ram)93 574
ap.12Sophiahemmet, Ideell förening (ram)87 305
ap.13Beckmans skola AB (ram)31 783
ap.14Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping (ram)423 599
ap.15Akademi för Ledarskap och Teologi (ram)7 524

Villkor för anslag 2:63

ap.1.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de medel som ska utbetalas enligt detta ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar. 

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

Särskilda åtaganden

I beloppet ingår ett bidrag på 6 616 000 kronor för utrustning och praktik inom sjöbefälsutbildning och 3 995 000 kronor för spetsutbildning i entreprenörskap.

ap.1.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar. För de medel som ska utbetalas enligt ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar. 

Chalmers tekniska högskola AB bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt ramavtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.2 Handelshögskolan i Stockholm

Kammarkollegiet ska till Handelshögskolan i Stockholm utbetala bidraget i tolftedelar.

Handelshögskolan i Stockholm har ett avtal med staten som gäller från och med den 1 januari 2010.

I bidraget ingår 12 956 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.3.1 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar. För de medel som ska utbetalas enligt ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar. 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.3.2 Forskning och utbildning på forskarnivå

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala bidraget i tolftedelar. För de medel som ska utbetalas enligt ändringsbeslut ska bidraget utbetalas i sjättedelar. 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping bedriver verksamhet enligt ett långsiktigt avtal med staten som gäller t.o.m. den 30 juni 2024 och enligt avtal med staten om utbildnings- och forskningsuppdrag.

ap.5 Ersta Sköndal Bräcke högskola AB

Kammarkollegiet ska till Ersta Sköndal Bräcke högskola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget beräknas medel för dels sjuksköterske- och socionomutbildning för 297 helårsstudenter, dels socionomutbildning för 178 helårsstudenter, dels magisterutbildning i socialt arbete för 30 helårsstudenter, dels utbildning i teologi för 50 helårsstudenter.

I bidraget ingår även 7 085 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.6 Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen

Kammarkollegiet ska till Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen för Johannelunds teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen har ett avtal med staten som gäller fr.o.m. den 14 oktober 1993. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen medel för utbildning i teologi för 30 helårsstudenter.

I bidraget ingår 2 000 000 kronor för en utbyggnad av utbildningen vid Johannelunds teologiska högskola, vilket motsvarar ytterligare 37,5 helårsstudenter för utbildning i teologi.  

I bidraget ingår 567 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.7 Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

I bidraget ingår även 513 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.8 Ericastiftelsen

Kammarkollegiet ska till Ericastiftelsen utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I bidraget ingår även 264 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.9 Enskilda Högskolan Stockholm AB

Kammarkollegiet ska till Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) utbetala bidraget i tolftedelar.

Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) har ett avtal med staten som gäller fr.o.m. den 14 oktober 1993. Utöver det som regleras i avtalet tilldelas Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb) medel för 50 helårsstudenter för utbildning i mänskliga rättigheter och demokratifrågor samt för 102 helårsstudenter för utbildning i teologi.

I bidraget ingår 4 000 000 kronor för en utbyggnad av den utbildning som ges i samarbete med Sankt Ignatios, vilket motsvarar ytterligare 75 helårsstudenter för utbildning i teologi. 

I bidraget ingår även 1 611 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.10 Newmaninstitutet AB

Kammarkollegiet ska till Newmaninstitutet AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå.

I bidraget ingår även 810 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.11 Stiftelsen Rödakorshemmet

Kammarkollegiet ska till Stiftelsen Rödakorshemmet för Röda Korsets Högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå.

I bidraget ingår även 4 619 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.12 Sophiahemmet, Ideell förening

Kammarkollegiet ska till Sophiahemmet, Ideell förening, för Sophiahemmet Högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå och för forskning och utbildning på forskarnivå.

I bidraget ingår även 5 061 000 kronor för att stärka vårdforskningen vid högskolan.

ap.13 Beckmans skola AB

Kammarkollegiet ska till Beckmans skola AB utbetala bidraget i tolftedelar.

Bidraget får användas för högskoleutbildning på grundnivå. Bidraget avser 123 helårsstudenter.

I bidraget ingår även 983 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

ap.14 Mervärdesskattekostnader för Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Kammarkollegiet ska till Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping utbetala medel på anslagsposten efter rekvisition.

I enlighet med långsiktiga ramavtal med staten av den 1 juli 1994 ska Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping belastas med rätt till ersättning från staten i fråga om kompensation för ingående mervärdesskatt på ett konkurrensneutralt sätt i jämförelse med de statliga universiteten och högskolorna.

Chalmers tekniska högskola AB och Stiftelsen Högskolan i Jönköping har rätt att rekvirera ersättningen för den ingående mervärdesskatten från Kammarkollegiet. Vid rekvisition av medel från Kammarkollegiet ska en rekvisitionsblankett liknande den som används när statliga myndigheter rekvirerar ingående mervärdesskatt från Skatteverket användas. Av årsredovisningen ska framgå hur mycket som rekvirerats från Kammarkollegiet.

ap.15 Akademi för Ledarskap och Teologi

Kammarkollegiet ska till Akademi för Ledarskap och Teologi för Örebro Teologiska högskola utbetala bidraget i tolftedelar.

Evangeliska Frikyrkan har ett avtal med staten som gäller fr.o.m. den 14 oktober 1993. Den 1 juli 2017 togs examenstillstånden för Örebro Teologiska högskola över av Akademi för Ledarskap och Teologi. Utöver vad som regleras i avtalet tilldelas Akademi för Ledarskap och Teologi (dåvarande Evangeliska frikyrkan) medel för utbildning i teologi för 40 helårsstudenter.

I bidraget till Akademi för Ledarskap och Teologi ingår 2 000 000 kronor för en utbyggnad av utbildningen vid Örebro Teologiska högskola, vilket motsvarar ytterligare 37,5 helårsstudenter för utbildning i teologi.

I bidraget ingår även 729 000 kronor för att stärka forskningen och forskningsanknytningen i utbildningen vid högskolan.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet35
ap.101Reserverade medel (ram)35

Villkor för anslag 2:65

ap.101 Reserverade medel

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet
ap.1.1010 %0
ap.1.20Allt0
ap.20Inget0
ap.3.1010 %0
ap.3.20Allt0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.14101 1213 %0
ap.150Inget0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.10103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
2:65 ap.252:65 ap.101100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2018 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2019 års nomenklatur
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Universitetskanslersämbetet
Riksgäldskontoret
Akademi för Ledarskap och Teologi
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Enskilda Högskolan Stockholm AB (svb)
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal Bräcke Högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Johannelunds teologiska högskola
Newmaninstitutet
Sophiahemmet, Ideell förening
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Stiftelsen Rödakorshemmet
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: