Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:14

2019-06-27
U2019/02262/BS (delvis)
U2019/02345/UH
Kungl. Tekniska högskolan
100 44 Stockholm
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Kungl. Tekniska högskolan
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Kungl. Tekniska högskolan.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 32 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

2

Organisationsstyrning

Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab)

Kungl. Tekniska högskolan ska i samband med årsredovisningen lämna en separat redovisning, i form av en årsredovisning, av verksamheten inom Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab).

Denna redovisning ska beskriva:

  • den vetenskapliga verksamhetens kvalitativa och kvantitativa utveckling,
  • vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa SciLifeLabs roll som ett nationellt centrum,
  • hur projekt fördelats mellan olika universitet och högskolor,
  • hur medlen fördelats mellan olika områden,
  • samarbeten med näringslivet, hälso- och sjukvården och andra berörda aktörer,
  • hur satsningen på läkemedelsutveckling genomförts, och
  • SciLifeLabs förmåga till extern finansiering.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 182 440
ap.1Takbelopp (ram)1 182 440

Villkor för anslag 2:17

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. Tekniska högskolan1 580 584
ap.2Basresurs (ram)1 580 584

Villkor för anslag 2:18

ap.2 Basresurs

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas med anledning av medlemskapet i en kunskaps- och innovationsplattform inom hälsa under Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT Health) att besluta om en årlig medlemsavgift på högst 900 000 kronor under 2019–2022 (i enlighet med beslut om vårändringsbudget 2019). 

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 1 200 000 kronor till EIT Raw Materials (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 400 000 kronor till EIT Digital (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2018).

Kungl. Tekniska högskolan bemyndigas att under 2018–2022 besluta om en årlig medlemsavgift på högst 700 000 kronor till KIC InnoEnergy SE (i enlighet med beslut om höständringsbudget 2018).

I anslaget ingår medel för strategiska forskningsområden enligt tabellen nedan.

Strategiskt forskningsområdeBelopp i tkr
E-vetenskap32 837
IT och mobil kommunikation36 449
Molekylär biovetenskap111 098
Produktionsteknik20 797
Transportforskning33 932

 
Medlen för det strategiska forskningsområdet molekylär biovetenskap ska användas för verksamheten vid SciLifeLab.

I anslaget ingår 215 568 000 kronor för vidare uppbyggnad av infrastrukturen vid SciLifeLab och 53 997 000 kronor för att finansiera forskning inom SciLifeLab i tidiga skeden av läkemedelsutveckling för att generera läkemedelskandidater.

Av anslaget får högst 1 000 000 kronor användas för verksamhetsbidrag till stiftelsen Vetenskapsstaden och högst 500 000 kronor för verksamhetsbidrag till Stiftelsen Flemingsberg Science.

I anslaget ingår 10 000 000 kronor för verksamhet i Södertälje.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.20Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)600 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. Tekniska högskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25228 399
2019-02-25228 399
2019-03-25228 399
2019-04-25228 399
2019-05-25228 399
2019-06-25228 399
2019-07-25232 106
2019-08-25232 106
2019-09-25232 106
2019-10-25232 106
2019-11-25232 106
2019-12-25232 100
Summa2 763 024
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. Tekniska högskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:17 ap.1Takbelopp
2:18 ap.2Basresurs
På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer