Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:17

2019-06-27
U2019/00040/UH
U2019/02262/BS (delvis)
U2019/02348/UH
Linnéuniversitetet
391 82 Kalmar
Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har för budgetåret 2019 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2018/19:1 utg.omr. 16, bet. 2018/19:UbU1, rskr. 2018/19:104, prop. 2018/19:99 utg.omr. 16, bet. 2018/19:FiU21, rskr. 2018/19:288).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2019 för Linnéuniversitetet.

VERKSAMHET

Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor återfinns i regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Linnéuniversitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
I årsredovisningen ska universitetet redovisa verksamheten.

Rekryteringsmål för professorer

Under 2017–2019 har lärosätet ett mål för könsfördelningen bland nyrekryterade professorer om 46 procent kvinnor. I målet inkluderas befordrade professorer och gästprofessorer, men inte adjungerade professorer.

 

3

Uppdrag

Fortbildning av yrkesverksamma journalister om EU

1. Linnéuniversitetet får i uppdrag att tillhandahålla fortbildningar för yrkesverksamma journalister om Europeiska unionen. Utbildningarna ska syfta till att höja kunskapen om EU och hur beslut som fattas på EU-nivå är länkade till beslut som fattas på lokal, regional och nationell nivå.

Universitetet ska redovisa utfallet av insatserna för 2019 i universitetets årsredovisning. För uppdraget disponerar universitetet under 2019 högst 1 200 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 1 Rikets styrelse, för budgetåret 2019 uppförda anslaget 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information, anslagspost 3.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet1 083 451
ap.1Takbelopp (ram)1 083 451

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Takbelopp

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 1 till regleringsbrevet avseende universitet och högskolor.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet344 530
ap.1Basresurs (ram)344 530

Villkor för anslag 2:24

ap.1 Basresurs

Av anslaget avser 859 000 kronor medel för Institutet för kunskaps- och metodutveckling.

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet17 282
ap.21Fortbildning för journalister (ram)10 663
ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)6 619

Villkor för anslag 2:65

ap.22 Utrustning till sjöbefälsutbildning

ap. 22 Avser utrustning och ersättning för praktikkostnader på sjöbefälsutbildningen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2019Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
ap.1010 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå
ap.10Allt0
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor
ap.2103 %0
ap.2203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Tabellen inkluderar anslagssparande och anslagskredit som i förekommande fall disponeras enligt 7 och 8 §§ anslagsförordningen (2011:223)

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl. 7 kap. 1 § budgetlagen)170 000
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2019-01-25119 772
2019-02-25119 772
2019-03-25119 772
2019-04-25119 772
2019-05-25119 772
2019-06-25119 772
2019-07-25121 107
2019-08-25121 107
2019-09-25121 107
2019-10-25121 107
2019-11-25121 107
2019-12-25121 096
Summa1 445 263
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Takbelopp
2:24 ap.1Basresurs
2:65 ap.21Fortbildning för journalister
2:65 ap.22Utrustning till sjöbefälsutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätet får ta ut och disponera avgifter utan krav på full kostnadstäckning för den verksamhet vid optikercentralen som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

På regeringens vägnar
Anna Ekström
Anna Aminoff
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi och lön
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges förenade studentkårer